tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Ogłoszenia OIL w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektor Biura - 1 etat

OIL w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektor Biura - 1 etat

poszukujemy kandydata na stanowisko 
dyrektora biura – 1 etat

 

 • kieruje i zarządza Biurem OIL w Szczecinie,
 • koordynuje wykonywanie zadań przez pracowników Biura OIL w Szczecinie,
 • przygotowuje posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium,
 • sporządza projekty sprawozdań  Okręgowej Rady Lekarskiej,
 • organizuje okręgowe zjazdy lekarskie,
 • wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym prowadzi sprawy pracownicze i sporządza dokumentację kadrową,
 • sporządza sprawozdania do GUS i innych instytucji wymaganych przepisami prawa,
 • obsługuje Okręgową Komisję Wyborczą i organizuje wybory,
 • zarządza nieruchomościami Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie,
 • współpracuje z komisjami problemowymi i kołami, 

 

Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne):

 • wykształcenie wyższe: prawo/administracja/zarządzanie/ekonomia
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku,
 • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o izbach lekarskich oraz wewnętrznych regulacji funkcjonowania samorządu lekarskiego, prawa budowlanego w zakresie utrzymywania nieruchomości.
 • umiejętność przygotowania projektów uchwał na posiedzenia organów i innych aktów wewnętrznych,
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, inicjatywa w działaniu,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • znajomość obsługi systemów komputerowych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

 • charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
  stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,
  stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym w budynku Izby, 

 

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik nr 1).

 

Aplikuj do: 15 kwietnia 2024 r. 

Dokumenty dostarcz do siedziby Izby osobiście lub wyślij na adres: 
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Wieniawskiego 23, 71 - 130 Szczecin
z dopiskiem: "oferta zatrudnienia"


ETAP 1 – Złożenie oferty przez kandydata

ETAP 2 – Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu, kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.

ETAP 3 – Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem, dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie. 

ETAP 4 – rozmowa kwalifikacyjna. 

ETAP 5 – Finalna decyzja i informacja zwrotna, kontakt telefoniczny z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia.

 

Nasza instytucja jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Przetwarzanie danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 23, 71-130 Szczecin, tel. kontaktowy: 91 487 49 36 (centrala); 
e-mail:biuro@oil.szczecin.pl. 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie www.oil.szczecin.pl w zakładce zasady przetwarzania danych osobowych

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (załącznik nr 1)

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ