tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła
Komisja Socjalna

Komisja Socjalna

Skład Komisji Socjalnej ORL w Szczecinie:

 1. Mączka Magdalena  – Przewodnicząca
 2. Cyprys Sławomir
 3. Spychalska Maria
 4. Szydłowska Iwona
 5. Szymańska Monika
 6. Szymczak Jerzy
 7. Tyszler Łukasz
 8. Zienkiewicz Marleta

Komisja Socjalna Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie przypomina
o świadczeniach pieniężnych przysługujących członkom

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

 

 • Jednorazowe świadczenie pieniężne po narodzinach lub adopcji dziecka w wysokości 1000 zł, przyznawane lekarzowi
  (przysługuje jednemu z rodziców w sytuacji gdy oboje są członkami OIL)

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego składa się wraz z aktem urodzenia dziecka albo dokumentem potwierdzającym adopcję dziecka oraz oświadczeniem podatkowym przed upływem 6 miesięcy od daty urodzin lub adopcji

Druki do pobrania:

świadczenie z tytułu urodzenia / adopcji dziecka

oświadczenie podatkowe

 • Jednorazowy zasiłek pogrzebowy w wysokości 1500 zł,
  (po zmarłym lekarzu – członku OIL w Szczecinie) przyznawany rodzinie lekarza.

Wniosek o wypłatę zasiłku składa się wraz z aktem zgonu lekarza przed upływem 3 miesięcy od daty zgonu.

Druk do pobrania:

zasiłek pogrzebowy

 • Zapomoga finansowa
  -  może przysługiwać osobie samotnej, której dochód miesięczny nie przekracza 2000 zł netto,
  - może przysługiwać rodzinie, gdy na jednego członka rodziny przypada nie więcej niż 1000 zł netto miesięcznie.                                                                                                                                                           
  przyznawana jest z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, klęski żywiołowej lub ekologicznej                                                                                               
 • druki pobrania:                                                                                            zapomoga finansowa
 • oświadczenie podatkowe
   

Regulamin przyznawania świadczeń pieniężnych członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

Uchwała nr 69/2019/VIII

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
Marta Mielcarek (91) 487 49 36 wew. 106