tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Ogłoszenia Nabór na lekarzy sądowych

Nabór na lekarzy sądowych

 W związku z ponowną prośbą Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 19.12.2016r. o pomoc w pozyskaniu lekarzy sądowych w każdym mieście, w którym jest sąd rejonowy, zachęcam lekarzy – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie do zgłaszania swoich kandydatur.
Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
71-332 Szczecin ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, e-mail: biuro@oil.szczecin.pl  tel/fax 91 48 77 561,
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2007r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849 ze zm)
Art. 5. 
1. Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

1)  ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3)  nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4)  ma nieposzlakowaną opinię;
5)  uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
6)  ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.
2. Lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:
1)  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
2)  związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;
3)  w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

Na podstawie przesłanych zgłoszeń utworzona zostanie lista kandydatów na lekarzy sądowych, która wraz ze stosownymi rekomendacjami Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie przekazana zostanie Prezesowi Sądu Okręgowemu w Szczecinie.
Ponadto wyjaśniam, że pomiędzy lekarzem a Prezesem Sądu Okręgowego zawierana jest umowa o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Za wykonywanie czynności przewidzianych w ww. ustawie lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto za każde wydane zaświadczenie potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się z powodu choroby oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie.

 Dr  n. med. Magda Wiśniewska
Prezes ORL w Szczecinie

 

PISMO PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO
FORMULARZ

Aktualni kandydaci na lekarzy sądowych:

-