tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Schemat strukt. organizacyjnej

Schemat strukt. organizacyjnej

Zgodnie z ustawa z dnia 2 grudnia 2009r.:

Art. 21.  [Organy okręgowej izby lekarskiej]
 Organami okręgowej izby lekarskiej są:

Okręgowy Zjazd Lekarzy,

Okręgowa Rada Lekarska,

Okręgowa Komisja Rewizyjna,

Okręgowy Sąd Lekarski,

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

 

Art. 24.  [Zadania okręgowego zjazdu lekarzy]

 Okręgowy zjazd lekarzy w szczególności:

 1)  podejmuje uchwały w sprawach objętych zakresem działania izby;

 2)  ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet izby;

 3)  rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sprawozdania okręgowej komisji wyborczej;

 4)  rozpatruje wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej;

 5)  uchwala regulaminy:

  a)  okręgowej rady lekarskiej,
 
  b)  okręgowej komisji rewizyjnej;
 
 6)  ustala liczbę członków organów izby i okręgowej komisji wyborczej;

 7)  dokonuje spośród delegatów na zjazd wyboru prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowej komisji wyborczej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;

 8)  dokonuje spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępujący okręgowy sąd lekarski wyboru członków okręgowego sądu lekarskiego oraz spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępującego okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wyboru zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

 9)  określa wykaz funkcji w okręgowej izbie lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane.

 Art. 25.  [Zadania okręgowej rady lekarskiej]

 Okręgowa rada lekarska kieruje działalnością okręgowej izby lekarskiej w okresie między okręgowymi zjazdami lekarzy, w szczególności:

 1)  sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza przez członków okręgowej izby lekarskiej;

 2)  upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie;

 3)  reprezentuje i chroni indywidualne i zbiorowe interesy członków izby;

 4)  wykonuje zadania określone w art. 5 pkt 3, 4, 6-14 i 17-24;

 5)  udziela pomocy w realizacji praw członków okręgowej izby lekarskiej, o których mowa w art. 9 pkt 3;

 6)  składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności i wykonania budżetu;

 7)  zbiera składki członkowskie i prowadzi ich ewidencję;

 8)  wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy;

 9)  ustala liczbę członków prezydium;

 10)  prowadzi bieżące sprawy izby;

 11)  wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską;

 12)  prowadzi okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów;

 13)  prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

 14)  prowadzi okręgowy rejestr indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich oraz grupowych praktyk lekarskich;

 15)  prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;

 16)  wydaje biuletyn okręgowej izby lekarskiej;

 17)  prowadzi archiwum dokumentacji okręgowej izby lekarskiej.

Art. 29.  [Okręgowa komisja rewizyjna]

 1. Okręgowa komisja rewizyjna dokonuje spośród członków komisji wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego. Co najmniej jeden z zastępców jest lekarzem dentystą.

 2. Okręgowa komisja rewizyjna:

 1)  kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;

 2)  przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy;

 3)  przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.
Art. 30.  [Okręgowy sąd lekarski]

 1. Okręgowy sąd lekarski dokonuje spośród członków tego sądu wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego. Co najmniej jeden z zastępców jest lekarzem dentystą.

 2. Okręgowy sąd lekarski:

 1)  rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;

 2)  rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;

 3)  składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

 Art. 31.  [Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej]

 1. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej:

 1)  wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65;

 2)  sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;

 3)  składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

 2. Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej działa w imieniu i na rzecz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

 

Art. 35.  [Organy Naczelnej Izby Lekarskiej]

 Organami Naczelnej Izby Lekarskiej są:

 1)  Krajowy Zjazd Lekarzy;

 2)  Naczelna Rada Lekarska;

 3)  Naczelna Komisja Rewizyjna;

 4)  Naczelny Sąd Lekarski;

 5)  Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
Art. 38.  [Zadania Krajowego Zjazdu Lekarzy]

 Krajowy Zjazd Lekarzy w szczególności:

 1)  ustanawia zasady etyki lekarskiej;

 2)  uchwala program działalności samorządu lekarzy;

 3)  rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowej Komisji Wyborczej;

 4)  rozpatruje wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej;

 5)  uchwala regulaminy:

  a)  wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz tryb odwołania członków tych organów,
 
  b)  Naczelnej Rady Lekarskiej,
 
  c)  Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
 
  d)  okręgowej komisji wyborczej,
 
  e)  Krajowej Komisji Wyborczej,
 
  f)  wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej,
 
  g)  wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich;
 
 6)  ustala liczbę członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej i Krajowej Komisji Wyborczej;

 7)  dokonuje spośród delegatów na zjazd wyboru Prezesa i członków Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członków Krajowej Komisji Wyborczej;

 8)  dokonuje spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępujący Naczelny Sąd Lekarski wyboru członków Naczelnego Sądu Lekarskiego oraz spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępującego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wyboru zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;

 9)  ustala zasady podziału składki członkowskiej;

 10)  określa wykaz funkcji w Naczelnej Izbie Lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane.

 Art. 39.  [Zadania Naczelnej Rady Lekarskiej]

 1. Naczelna Rada Lekarska kieruje działalnością Naczelnej Izby Lekarskiej w okresie między krajowymi zjazdami lekarzy, a w szczególności:

 1)  sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza przez członków samorządu lekarzy;

 2)  upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie;

 3)  reprezentuje i chroni interesy zawodowe członków samorządu lekarzy;

 4)  wykonuje zadania określone w art. 5 pkt 7, 8, 10-18 i 20-24;

 5)  wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy;

 6)  czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorządu lekarzy;

 7)  wspomaga, koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad lekarskich;

 8)  reprezentuje zawód lekarza wobec organów administracji publicznej oraz innych organizacji;

 9)  określa sposób podejmowania uchwał przez organy izb lekarskich;

 10)  uchwala zasady gospodarki finansowej samorządu lekarzy;

 11)  określa wysokość składki członkowskiej;

 12)  rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad lekarskich;

 13)  analizuje, opiniuje i proponuje kierunki rozwoju ochrony zdrowia;

 14)  uchwala budżet Naczelnej Izby Lekarskiej oraz rozpatruje sprawozdania z jego wykonania;

 15)  prowadzi Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej;

 16)  prowadzi Rejestr Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej;

 17)  wydaje Biuletyn Naczelnej Izby Lekarskiej;

 18)  wydaje Gazetę Lekarską;

 19)  przedstawia sprawozdania z działalności Krajowemu Zjazdowi Lekarzy.

 2. Naczelna Rada Lekarska przedstawia Radzie Ministrów corocznie informację o działalności samorządu lekarzy.

 3. Naczelna Rada Lekarska uchyla uchwały okręgowych rad lekarskich sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

 4. Naczelna Rada Lekarska może zwrócić się do okręgowej rady lekarskiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania rady. Uchwała rady powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia doręczenia uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej.

Art. 43.  [Naczelna Komisja Rewizyjna]

 1. Naczelna Komisja Rewizyjna dokonuje spośród członków Komisji wyboru Przewodniczącego i zastępców Przewodniczącego, z których co najmniej jeden jest lekarzem dentystą.

 2. Naczelna Komisja Rewizyjna:

 1)  kontroluje działalność finansową i gospodarczą Naczelnej Izby Lekarskiej;

 2)  przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej Krajowemu Zjazdowi Lekarzy;

 3)  sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych;

 4)  przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej;

 5)  przedstawia Krajowemu Zjazdowi Lekarzy opinię dotyczącą sprawozdań Naczelnej Rady Lekarskiej z wykonania budżetu w okresie kadencji i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej.

 Art. 44.  [Naczelny Sąd Lekarski]

 1. Naczelny Sąd Lekarski dokonuje, spośród członków tego Sądu, wyboru Przewodniczącego i jego zastępców. Co najmniej jeden z zastępców jest lekarzem dentystą.

 2. Naczelny Sąd Lekarski:

 1)  rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;

 2)  rozpatruje zażalenia w przypadkach przewidzianych w ustawie;

 3)  rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów do organów i w organach izb lekarskich, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 2 pkt 2, oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;

 4)  corocznie przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej informację o swojej działalności;

 5)  składa Krajowemu Zjazdowi Lekarzy kadencyjne sprawozdania z działalności.

 Art. 45.  [Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej]

 1. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

 1)  prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;

 2)  sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej;

 3)  sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;

 4)  rozpatruje zażalenia w przypadkach przewidzianych w ustawie;

 5)  rozstrzyga spory o właściwość między okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej;

 6)  corocznie przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej informację o swojej działalności;

 7)  składa Krajowemu Zjazdowi Lekarzy kadencyjne sprawozdania z działalności.

 2. Zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działa w imieniu i na rzecz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.