tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Uzyskanie stałego Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza dentysty po stażu i po LEK/LDEK

Uzyskanie stałego Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza dentysty po stażu i po LEK/LDEK

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708),
 • Uchwała nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2) ,

Opis procedury:

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu, który odbył staż podyplomowy oraz złożył Lekarski Egzamin Końcowy lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LEK / LDEK), okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty:

 1. "Wniosek W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. Odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów - w przypadku, gdy nie został dostarczony wraz z wnioskiem W-1 na staż,
 3. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy, 
 4. "Prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty",
 5. "Karta stażu podyplomowego lekarza", "Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty",
 6. ankieta - „Ocena stażu podyplomowego lekarza” lub Ocena stażu podyplomowego lekarza dentysty”.
 7. świadectwo złożenia LEK / LDEK
 8. Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5/4.5 cm, do dowodu lub paszportowe (tło białe i jednorodne) - zgodne z zasadami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.)

OPINIA PRAWNA - W PRZEDMIOCIE MOŻLIWOŚCI PRZYZNANIA PEŁNEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY OSOBIE, KTÓRA ZREALIZOWAŁA PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO, ALE POZOSTAJE W DALSZYM CIĄGU W STOSUNKU PRACY ZAWARTYM W CELU ODBYCIA TEGO STAŻU

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek W-2
 2. Oświadczenie RODO
 3. Orzeczenie o stanie zdrowia
 4. Ocena stażu podyplomowego lekarza
 5. Ocena stażu podyplomowego lekarza dla staży od 01.03.2023
 6. Ocena stazu pdyplomowego lekarza dentysty
 7. Ocena stażu podyplomowego lekarza dentysty dla staży od 01.03.2023

 

KOMPLET DOKUMETÓW PROSIMY DOSTARCZYĆ MAKSYMALNIE 2 DNI PRZED DATĄ POSIEDZENIA:

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

LUB

 OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

Miejsce załatwienia sprawy:
Okręgowa Izba Lekarska
Rejestr Lekarzy
email: rejestr@oil.szczecin.pl
tel.: 91 486 4774, 91 486 4775
poniedziałek, czwartek w godzinach 8.00 - 16.00
wtorek, środa  w godzinach 7.30 - 15.30
piątek NIECZYNNE

Opłaty: Bezpłatne

Termin odpowiedzi: Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy: Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.