tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Uzyskanie stałego Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza dentysty po stażu i po LEK/LDEK

Uzyskanie stałego Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza dentysty po stażu i po LEK/LDEK

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
 • Uchwała nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2) ,

Opis procedury:

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu, który odbył staż podyplomowy oraz złożył Lekarski Egzamin Końcowy lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LEK / LDEK), okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty:

 1. "Wniosek W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy, 
 3. "Prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty",
 4. "Karta stażu podyplomowego lekarza", "Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty",
 5. ankieta - „Ocena stażu podyplomowego lekarza” lub Ocena stażu podyplomowego lekarza dentysty”.
 6. świadectwo złożenia LEK / LDEK

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek W-2
 2. Orzeczenie o stanie zdrowia
 3. Ocena stażu podyplomowego lekarza
 4. Ocena stazu pdyplomowego lekarza dentysty


Opłaty: Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna: Rejestr Lekarzy

Miejsce załatwienia sprawy: Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi: Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy: Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.