tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Uzyskanie stałego Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza dentysty po stażu i po LEK/LDEK

Uzyskanie stałego Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza dentysty po stażu i po LEK/LDEK

W przypadku lekarzy stażystów, którzy w trakcie odbywania stażu w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego zostali oddelegowani przez wojewodę lub pracodawcę do wykonywania innych zadań niż wynikające z programu stażowego konieczne jest, przed uzyskaniem zaliczenia stażu przez koordynatora stażu podyplomowego, złożenie w Okręgowej Izbie Lekarskiej wniosku do Okręgowej Rady Lekarskiej o uznanie tego okresu za równoważny z realizacją tego programu (pobierz wzór wniosku) wraz z dokumentem wydanym przez wojewodę lub pracodawcę potwierdzającym przedmiotowe skierowanie. Sam wniosek zawierający oświadczenie stażysty o okolicznościach j/w jest niewystarczający.

W tej sytuacji koordynator stażu podyplomowego dokonuje zaliczenia stażu na podstawie uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej o uznaniu okresu, w którym stażysta nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizacją tego programu.

W związku z powyższym wniosek o uznanie oddelegowania należy złożyć oddzielnie i odpowiednio wcześniej od wniosku W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu. Na przykład, o ile to możliwe, jeszcze w trakcie odbywania stażu.

Do wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu konieczne będzie wówczas dołącznie, poza dokumentami wymienionymi  poniżej, uchwały Rady o uznaniu okresu oddelegowania.

Podstawa prawna - Art. 15o ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany przez:
1) wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) do podmiotu, w którym odbywa staż albo do innego podmiotu, albo
2) pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę zawartej na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego, jeżeli nie zostanie wydana decyzja, o której mowa w pkt 1.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta.
3. Na wniosek lekarza stażysty właściwa miejscowo okręgowa rada lekarska może uznać okres, w którym lekarz ten nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli realizował w tym czasie zadania wyznaczone na podstawie ust. 1.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do lekarza stażysty powołanego do zawodowej służby wojskowej.

POZOSTAŁA PROCEDURA

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708),
 • Uchwała nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2) ,

Opis procedury:

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu, który odbył staż podyplomowy oraz złożył Lekarski Egzamin Końcowy lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LEK / LDEK), okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty:

 1. "Wniosek W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy, 
 3. "Prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty",
 4. "Karta stażu podyplomowego lekarza", "Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty",
 5. ankieta - „Ocena stażu podyplomowego lekarza” lub Ocena stażu podyplomowego lekarza dentysty”.
 6. świadectwo złożenia LEK / LDEK
 7. Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5/4.5 cm, do dowodu lub paszportowe (tło białe i jednorodne) - zgodne z zasadami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek W-2
 2. Oświadczenie RODO
 3. Orzeczenie o stanie zdrowia
 4. Ocena stażu podyplomowego lekarza
 5. Ocena stażu podyplomowego lekarza dla staży od 01.03.2023
 6. Ocena stazu pdyplomowego lekarza dentysty
 7. Ocena stażu podyplomowego lekarza dentysty dla staży od 01.03.2023

 

KOMPLET DOKUMETÓW PROSIMY DOSTARCZYĆ MAKSYMALNIE 2 DNI PRZED DATĄ POSIEDZENIA:

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

LUB

 OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

Miejsce załatwienia sprawy:
Okręgowa Izba Lekarska
Rejestr Lekarzy
email: rejestr@oil.szczecin.pl
tel.: 91 486 4774, 91 486 4775
poniedziałek, czwartek w godzinach 8.00 - 16.00
wtorek, środa  w godzinach 7.30 - 15.30
piątek NIECZYNNE

Opłaty: Bezpłatne

Termin odpowiedzi: Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy: Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.