tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Uzyskanie stałego Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza dentysty po stażu i po LEK/LDEK

Uzyskanie stałego Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza dentysty po stażu i po LEK/LDEK

W przypadku lekarzy stażystów, którzy w trakcie odbywania stażu w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego zostali oddelegowani przez wojewodę lub pracodawcę do wykonywania innych zadań niż wynikające z programu stażowego konieczne jest, przed uzyskaniem zaliczenia stażu przez koordynatora stażu podyplomowego, złożenie w Okręgowej Izbie Lekarskiej wniosku do Okręgowej Rady Lekarskiej o uznanie tego okresu za równoważny z realizacją tego programu (pobierz wzór wniosku) wraz z dokumentem wydanym przez wojewodę lub pracodawcę potwierdzającym przedmiotowe skierowanie. Sam wniosek zawierający oświadczenie stażysty o okolicznościach j/w jest niewystarczający.

W tej sytuacji koordynator stażu podyplomowego dokonuje zaliczenia stażu na podstawie uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej o uznaniu okresu, w którym stażysta nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizacją tego programu.

W związku z powyższym wniosek o uznanie oddelegowania należy złożyć oddzielnie i odpowiednio wcześniej od wniosku W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu. Na przykład, o ile to możliwe, jeszcze w trakcie odbywania stażu.

Do wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu konieczne będzie wówczas dołącznie, poza dokumentami wymienionymi  poniżej, uchwały Rady o uznaniu okresu oddelegowania.

Podstawa prawna - Art. 15o ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany przez:
1) wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) do podmiotu, w którym odbywa staż albo do innego podmiotu, albo
2) pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę zawartej na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego, jeżeli nie zostanie wydana decyzja, o której mowa w pkt 1.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta.
3. Na wniosek lekarza stażysty właściwa miejscowo okręgowa rada lekarska może uznać okres, w którym lekarz ten nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli realizował w tym czasie zadania wyznaczone na podstawie ust. 1.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do lekarza stażysty powołanego do zawodowej służby wojskowej.

POZOSTAŁA PROCEDURA

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708),
 • Uchwała nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2) ,

Opis procedury:

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu, który odbył staż podyplomowy oraz złożył Lekarski Egzamin Końcowy lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LEK / LDEK), okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty:

 1. "Wniosek W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy, 
 3. "Prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty",
 4. "Karta stażu podyplomowego lekarza", "Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty",
 5. ankieta - „Ocena stażu podyplomowego lekarza” lub Ocena stażu podyplomowego lekarza dentysty”.
 6. świadectwo złożenia LEK / LDEK
 7. Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5/4.5 cm, do dowodu lub paszportowe (tło białe i jednorodne) - zgodne z zasadami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek W-2
 2. Oświadczenie RODO
 3. Orzeczenie o stanie zdrowia
 4. Ocena stażu podyplomowego lekarza
 5. Ocena stazu pdyplomowego lekarza dentysty


Opłaty: Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna: Rejestr Lekarzy

Miejsce załatwienia sprawy: Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi: Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy: Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.