tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Zaświadczenia do UE

Zaświadczenia do UE

Zaświadczenia wydawane lekarzom i lekarzom dentystom do pracy w krajach Unii Europejskiej.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie wydaje zaświadczenia lekarzom i lekarzom dentystom, którzy posiadają w Polsce prawo wykonywania zawodu lub ograniczone prawo wykonywania zawodu oraz lekarzom i lekarzom dentystom, którzy w przeszłości posiadali w Polsce prawo wykonywania zawodu lub ograniczone prawo wykonywania zawodu. 

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie wydaje zaświadczenia w oparciu o uchwałę 
Nr 17/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14.09.2007r., w sprawie zaświadczeń wydawanych przez okręgowe rady lekarskie oraz Naczelną Radę Lekarską na podstawie przepisów Unii Europejskiej o uznawaniu kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, oraz o obowiązujące przepisy Unii Europejskiej, które reguluje Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Lekarze:

 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza
 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez lekarza specjalizacji wymienionej w przepisach Unii Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej
 • zaświadczenie potwierdzające  posiadanie tzw. praw nabytych do prowadzenia ogólnej praktyki medycznej
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie przez lekarza studiów medycznych ( dla lekarza, absolwenta szkoły wyższej, który nie występował o przyznanie graniczonego prawa wykonywania zawodu lub nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej)
 • zaświadczenie dot. postawy etycznej lekarza (zaświadczenie o niekaralności)
 • inne

Lekarze dentyści:

 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza dentysty (dla lekarzy dentystów którzy ukończyli studia na kierunku lekarsko-dentystycznym rozpoczętym nie wcześniej niż w roku akademickim 2003/2004)
 • zaświadczenie potwierdzające tzw. prawa nabyte do wykonywania zawodu lekarza dentysty tj. przepracowaniu 3 kolejnych lat w ciągu ostatnich 5 lat przed wydawaniem zaświadczenia (dla lekarzy dentystów których kwalifikacje nie są zgodne z  wymogami w EU)
 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez lekarza dentystę specjalizacji wymienionej w przepisach Unii Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie przez lekarza dentystę studiów (dla lekarza dentysty, absolwenta szkoły wyższej, który nie występował o przyznanie ograniczonego prawa  wykonywania zawodu lub nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej)
 • zaświadczenia potwierdzające równoważność tytułu lekarza stomatologa z tytułem lekarza dentysty
 • zaświadczenie dot. postawy etycznej lekarza dentysty (zaświadczenie o niekaralności)
 • inne

Uwaga !

Za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji (tzw. zaświadczenia unijne) wydawane na wniosek lekarza lub lekarza dentysty przez Okręgową Radę Lekarską w Szczecinie pobierana jest opłata w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.

Od dnia 01 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3600 zł –  tym samym opłata za każde zaświadczenie od dnia 01 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wynosi 108 zł

Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy OIL w Szczecinie, lub gotówką w kasie:

Konto bankowe:

ING Bank Śląski
numer konta: 74 1050 1559 1000 0022 5989 4638

Pobieranie powyższych opłat wynika z:

 1. art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty dodanego na mocy art. 64 pkt. 4 lit. c ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2022r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. 2022r., poz. 1952).

 

Dokumenty do pobrania