tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Zaświadczenia do UE

Zaświadczenia do UE

Zaświadczenia wydawane lekarzom i lekarzom dentystom do pracy w krajach Unii Europejskiej.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie wydaje zaświadczenia lekarzom i lekarzom dentystom, którzy posiadają w Polsce prawo wykonywania zawodu lub ograniczone prawo wykonywania zawodu oraz lekarzom i lekarzom dentystom, którzy w przeszłości posiadali w Polsce prawo wykonywania zawodu lub ograniczone prawo wykonywania zawodu. 

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie wydaje zaświadczenia w oparciu o uchwałę 
Nr 17/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14.09.2007r., w sprawie zaświadczeń wydawanych przez okręgowe rady lekarskie oraz Naczelną Radę Lekarską na podstawie przepisów Unii Europejskiej o uznawaniu kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, oraz o obowiązujące przepisy Unii Europejskiej, które reguluje Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Lekarze:

 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza
 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez lekarza specjalizacji wymienionej w przepisach Unii Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej
 • zaświadczenie potwierdzające  posiadanie tzw. praw nabytych do prowadzenia ogólnej praktyki medycznej
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie przez lekarza studiów medycznych ( dla lekarza, absolwenta szkoły wyższej, który nie występował o przyznanie graniczonego prawa wykonywania zawodu lub nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej)
 • zaświadczenie dot. postawy etycznej lekarza (zaświadczenie o niekaralności)
 • inne

Lekarze dentyści:

 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza dentysty (dla lekarzy dentystów którzy ukończyli studia na kierunku lekarsko-dentystycznym rozpoczętym nie wcześniej niż w roku akademickim 2003/2004)
 • zaświadczenie potwierdzające tzw. prawa nabyte do wykonywania zawodu lekarza dentysty tj. przepracowaniu 3 kolejnych lat w ciągu ostatnich 5 lat przed wydawaniem zaświadczenia (dla lekarzy dentystów których kwalifikacje nie są zgodne z  wymogami w EU)
 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez lekarza dentystę specjalizacji wymienionej w przepisach Unii Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie przez lekarza dentystę studiów (dla lekarza dentysty, absolwenta szkoły wyższej, który nie występował o przyznanie ograniczonego prawa  wykonywania zawodu lub nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej)
 • zaświadczenia potwierdzające równoważność tytułu lekarza stomatologa z tytułem lekarza dentysty
 • zaświadczenie dot. postawy etycznej lekarza dentysty (zaświadczenie o niekaralności)
 • inne

Uwaga !

Za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji (tzw. zaświadczenia unijne) wydawane na wniosek lekarza lub lekarza dentysty przez Okręgową Radę Lekarską w Szczecinie pobierana jest opłata w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.

Od dnia 01 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł –  tym samym opłata za każde zaświadczenie od dnia 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi 127 zł

Od dnia 01 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4300 zł –  tym samym opłata za każde zaświadczenie od dnia 01 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wynosi 129 zł

Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy OIL w Szczecinie, lub gotówką w kasie:

Konto bankowe:

ING Bank Śląski
numer konta: 74 1050 1559 1000 0022 5989 4638

Pobieranie powyższych opłat wynika z:

 1. art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty dodanego na mocy art. 64 pkt. 4 lit. c ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. 2023 r., poz. 1893 z późn. zm.).

 

Dokumenty do pobrania