tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

Szablony dokumentów

Wejście w życie.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 – nazywane potocznie RODO – wejdzie w życie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej z dniem 25 maja 2018 r. Od tego dnia wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, w tym lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki zawodowe i podmioty lecznicze, będą zobowiązane do jego stosowania (wyjątek stanowią jedynie praktyki kontraktowe, które nie mają statusu administratora danych osobowych).

Czytaj więcej o RODO w praktykach...

 

Dodatkowo informujemy, że Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie udostępnia szablon Instrukcji Ochrony Danych Osobowych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą wraz z załącznikami (opracowany przez Zespół roboczy działający przy Naczelnej Izbie Lekarskiej i nieznacznie zmodyfikowany przez OIL w Szczecinie) oraz wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Są one zgodne z zapisami RODO i mają wyłącznie charakter pomocniczy, stanowią ogólny wzór, który każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą (w tym praktyka lekarska) powinien dostosować do realiów funkcjonowania danej placó wki medycznej. Każdylekarz - przedsiębiorca zobowiązany jest do wdrożenia środków ochrony danych osobowych odpowiednich do prowadzonej przez siebie praktyki, przy uwzględnieniu rodzaju i rozmiaru praktyki oraz skali przetwarzania danych osobowych.

Prawo otrzymania z Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie szablonu Instrukcji Ochrony Danych Osobowych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą wraz z załącznikami i wzorem umowy  powierzenia przetwarzania danych przysługuje wyłącznie członkom OILw Szczecinie. W związku z powyższym nie mogą być one w żaden sposób rozpowszechniane i wykorzystywane w sposób inny niż wdrożenie we własnym podmiocie leczniczym/ praktyce lekarskiej.

Członkowie OIL w Szczecinie zainteresowani otrzymaniem szablonów ww. dokumentacji proszeni są o wypełnienie formularza dostępnego na: http://rodo.oil.szczecin.pl

Nieotrzymanie szablonów dokumentacji w ciągu 12 godzin od przesłania formularza oznacza, że podany w nim adres e- mail jest nieprawidłowy lub nie widnieje w Okręgowym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów. W takim przypadku prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 914874936 wew. 104 lub 124.