tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu (dla lekarza cudzoziemca) oraz przyznanie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia

Przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu (dla lekarza cudzoziemca) oraz przyznanie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia

Informacje niezbędne do uzyskania decyzji Ministra Zdrowia - dla obywateli państw spoza UE:

Uzyskaj warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (informacja dotyczy lekarzy/lekarzy dentystów, którzy nie posiadają dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty wydanego poza UE)

Uzyskaj warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (informacja dotyczy lekarzy/lekarzy dentystów, którzy uzyskali tytuł specjalisty poza UE)

Uzyskaj prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce (informacja dotyczy lekarzy/lekarzy dentystów, którzy uzyskali tytuł specjalisty poza UE oraz posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako specjaliści)

 

Dokumenty niezbędne do uzyskania Warunkowego Prawa Wykonywania Zawodu przyznawanego przez OIL w Szczecinie:

1. „Wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,” (W-2F), zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,

lub

,,Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym, (W-2E),

2. Decyzja Ministra Zdrowia, o wyrażeniu zgody na wykonywanie zawodu przez lekarza tj. decyzja MZ, o której mowa w art. 7 ust. 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

3. Dyplom/duplikat dyplomu spełniający warunki określone w art. 7 ust. 2a pkt 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (potwierdzający ukończenie co najmniej 5-letniego okresu studiów);

4. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty spełniający warunki określone w art. 7 ust. 2a pkt 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeśli taki tytuł posiada;

5. Orzeczenie o stanie zdrowia o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

6. Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź wykonuje zawód

7. Dokumenty określające przebieg i czas trwania studiów (suplement/załącznik do dyplomu) oraz odbytego szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli takie przeszkolenie lekarz odbył

8. Dokument tożsamości

9. Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5/4.5 cm, do dowodu lub paszportowe (tło białe i jednorodne) - zgodne z zasadami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.)

10. Promessa z zakładu zatrudniającego ze wskazaniem specjalisty II stopnia (zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia), pod nadzorem którego lekarz/lekarz dentysta będzie wykonywał zawód.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
Rejestr Lekarzy
email: rejestr@oil.szczecin.pl
tel.: 91 486 4775, 91 486 4774
poniedziałek, czwartek w godzinach 8.00 - 16.00
wtorek, środa  w godzinach 7.30 - 15.30
piątek NIECZYNNE

ILE ZAPŁACISZ

Bezpłatnie

CZAS OCZEKIWANIA

Termin odpowiedzi: Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

WAŻNE INFORMACJE

  • Dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy przedstawić w oryginale wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP.
  • Dokument Prawo wykonywania zawodu przyznawany jest na okres nie dłuższy niż 5 lat bez możliwości jego przedłużenia czy wydania nowego prawa wykonywania zawodu na warunkach określonych w art. 7 ust.2a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty po upływie 5 lat od daty jego wydania

Tryb odwoławczy: Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady  do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Dokumenty do pobrania:

  1. W-2F (WNIOSEK O PRZYZNANIE WARUNKOWEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW)
  2. W-2E (WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, NA OKREŚLONY ZAKRES CZYNNOŚCI, OKRES I MIEJSCE ZATRUDNIENIA W PODMIOCIE LECZNICZYM WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW)
  3. Orzeczenie o stanie zdrowia

 

 PODSTAWA PRAWNA

UCHWAŁA Nr 1/17/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów 

UCHWAŁA Nr 1/21/VIII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

UCHWAŁA Nr 9/21/VIII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów