tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy PODMIOTY SZKOLĄCE - ORGANIZATORZY SZKOLEŃ

PODMIOTY SZKOLĄCE - ORGANIZATORZY SZKOLEŃ

Podmiot planujący zorganizowanie szkolenia  musi uzyskać wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej na terenie, której ma swoją siedzibę   ( art.19.2. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty -Dz.U.z 2018r. poz.617z póżn. zm. i Rozporządzenie MZ z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów-Dz.U.z 2006r. Nr 239, poz.1739).  Bardzo ważne jest potwierdzenie osobowości prawnej podmiotu organizującego szkolenie:  wypis z działalności gospodarczej osoby fizycznej z wpisem w przedmiocie działalności punktu 85.59 z PKD, wypis z KRS... - będących podstawą wpisu organizatora do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia  podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

W przypadku gdy organizatorem szkolenia jest inny podmiot niż wymieniony w pkt 1 i 2  Art. 19 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.z 2018r. poz.617z póżn. zm.)  np. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, to podmiot taki  musi się ubiegać  w okręgowej izbie lekarskiej o dokonanie wpisu do rejestru i, o potwierdzenie spełnienia  warunków  kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są  ( art.19.2. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.z 2018r. poz.617z póżn. zm.):

1. posiadanie planu kształcenia realizowanego w określonym czasie zawierającego w szczególności:
a) cel( cele)  kształcenia,
b) przedmiot i zakres kształcenia, zgodny z aktualną wiedzą medyczną,
c) formę ( formy) kształcenia,
d) wymagane kwalifikacje uczestników,
e) sposób (sposoby) weryfikacji wyników kształcenia,
f) sposób potwierdzenia uczestnictwa i ukończenia kształcenia;

2. zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia;

3. zapewnienie odpowiedniej do realizacji programu kształcenia bazy dydaktycznej, w tym dla szkolenia praktycznego;

4. posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny;

5. zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres kształcenia przez uprawnione podmioty i osoby posiadające uprawnienia oraz właściwe kwalifikacje do ich wykonywania.

6. dokonanie obowiązujących opłat -250 zł x liczba szkoleń

           

W związku z powyższym należy przedłożyć, na 30 dni przed planowanym szkoleniem do właściwej ze względu na miejsce siedziby organizatora okręgowej izby lekarskiej :

1) Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez okręgową izbę lekarską wraz z wymaganymi załącznikami:
a) wpis do KRS, wpis do RPPDG
b) statut
c)  potwierdzenie dokonania obowiązujących opłat - 250 zł

2. Informację o formie kształcenia wraz z załącznikami:
a) szczegółowy program kształcenia wskazujący czas uczestnictwa w szkoleniu, mający wpływ na ilość przyznawanych punktów edukacyjnych
b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika naukowego i wykładowców
c) wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia ( certyfikat).
d) potwierdzenie dokonania obowiązujących opłat - 250 zł  x liczba szkoleń

3. Wniosek o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego

4. Ankieta ewaluacyjna

           

Organizowanie szkoleń na terenie całej Polski wymaga uzyskania uchwały Prezydium NRL w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków szkolenia.

W związku z powyższym należy przedłożyć, na 30 dni przed planowanym szkoleniem do Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie następujące dokumenty :

1. Informację o formie kształcenia wraz z załącznikami:
a) szczegółowy program kształcenia wskazujący czas uczestnictwa w szkoleniu, mający wpływ na ilość przyznawanych punktów edukacyjnych
b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika naukowego i wykładowców
c) wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia ( certyfikat).
d) potwierdzenie dokonania obowiązujących opłat - 250 zł  x liczba szkoleń

2. Wniosek o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego.

3. Ankieta ewaluacyjna

 

Do właściwej ze względu na miejsce siedziby organizatora okręgowej izby lekarskiej  należy przedłożyć poniższe dokumenty:

1) Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez okręgową izbę lekarską wraz z wymaganymi załącznikami:
a) wpis do KRS, wpis do RPPDG
b) statut
c)  potwierdzenie dokonania obowiązujących opłat - 250 zł

2. Informację o formie kształcenia wraz z załącznikami:
a) szczegółowy program kształcenia wskazujący czas uczestnictwa w szkoleniu, mający wpływ na ilość przyznawanych punktów edukacyjnych
b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika naukowego i wykładowców
c) wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia ( certyfikat).
d) potwierdzenie dokonania obowiązujących opłat - 250 zł  x liczba szkoleń

3. Wniosek o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego.

4. Wydaną przez Prezydium NRL uchwałę w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków szkolenia.

5. Ankieta ewaluacyjna

 

Organizowanie szkoleń na terenie innej izby lekarskiej niż teren siedziby organizatora szkolenia wymaga uzyskania uchwały tej izby lekarskiej w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków szkolenia i postępowania jak w przypadku szkoleń na terenie całej  Polski.

 

Zgodnie z art.19 pkt 1 i 2 w/w ustawy podmioty uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego, specjalizacji lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe są podmiotami uprawnionymi z mocy ustawy do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i nie muszą się ubiegać w Okręgowej Izbie Lekarskiej o dokonanie wpisu do rejestru czy o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. W takim przypadku wystarczającym jest więc złożenie do Okręgowej Izby Lekarskiej podstawowych informacji o organizowanej formie kształcenia: o terminie, temacie, wykładowcach i ilości przyznanych punków edukacyjnych.

 

Punkty edukacyjne przyznawane są zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz.U.z 2022 r. poz. 464 z późn. zm.).

 

Numer konta na które organizatorzy powinni dokonywać wpłaty za wpis do rejestru i zdarzenia edukacyjne:

ING Bank Śląski
numery konta: 74 1050 1559 1000 0022 5989 4638
 
 

W przypadku wątpliwości, proszę o kontakt:

tel. 91 486 47 73,  e-mail: anna.bosiak@oil.szczecin.pl

                                                                

Wymagane dokumenty

 

1. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez okręgową izbę lekarską.

2. Informacja o formie kształcenia.

3. Wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia ( 4 strony).

4. Wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia przez organizatora ( 2 strony).

5. Wzór ( przykład ) Certyfikatu.