tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Uzyskanie prawa wykonywania zawodu przez lekarza z UE

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu przez lekarza z UE

W celu uznania formalnych kwalifikacji lekarza i przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków izby i uzyskania wpisu do okręgowego rejestru okręgowej izby lekarskiej, lekarz z UE, powinien się zgłosić do izby, na obszarze której zamierza wykonywać zawód i złożyć „Wniosek o uznanie kwalifikacji formalnych, przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej”, oznaczony symbolem W–2A (pobierz wniosek W-2A), oraz:

1. dyplom lekarza lub dyplom lekarza dentysty (do wglądu) oraz suplement właściwego dyplomu

2. dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza/lekarza dentysty, spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa UE, wydany przez państwo członkowskie UE, z którego przybywa.

3. dokument potwierdzający niekaralność zawodową lekarza/lekarza dentysty (tzw. „good standing”) wydany przez uprawnione organy państwa UE, z którego przybywa (dokument jest ważny przez 3 miesiące od daty wydania)

4. zaświadczenie o znajomości języka polskiego, wydane przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie

3. dokument tożsamości (do wglądu)

4. orzeczenie o stanie zdrowia (pobierz druk orzeczenia)

5. Oświadczenie RODO

6. Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5/4.5 cm, do dowodu lub paszportowe (tło białe i jednorodne) - zgodne z zasadami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.)

Uwaga:

  • Lekarze posiadający dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza, świadczący o rozpoczęciu kształcenia przed dniem 20 grudnia 1976 roku w (m.in.) : w Republice Federalnej Niemiec, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej powinni posiadać towarzyszące mu zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego UE potwierdzające, że faktycznie i zgodnie z prawem wykonywali zawód lekarza przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia
  • Wszystkie dokumenty w języku obcym (oprócz paszportu) muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski

 

         Wniosek W–2A jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę uchwały o uznaniu formalnych kwalifikacji lekarza, przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisaniu na listę członków izby oraz o dokonaniu wpisu do okręgowego rejestru i wydaniu „Prawa wykonywania zawodu”.

 

Czas rozpatrywania wniosku: 1 miesiąc (w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy)

 

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r.. poz. 617, 650,697)
  • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich(Dz.U. z 2018r. poz.168)
  • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017r. ws. szczegółowego trybu postępowania ws. przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów