tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL RODO-Informacje dla Praktyk Lekarskich Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia - pozytywna opinia Prezesa UODO

Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia - pozytywna opinia Prezesa UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w dniu 15 lutego 2021 r. wydał opinię, w której pozytywnie zaopinował projekt Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia, z zastrzeżeniem kwestii monitorowania podmiotów publicznych, która musi zostać doprecyzowana.

Regulacje zaproponowane w projekcie kodeksu skupiają się na najczęstszych przypadkach przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności wrażliwych danych o stanie zdrowia, w praktyce funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Doprecyzowują wymogi RODO w kontekście krajowych przepisów z zakresu prawa medycznego, tłumacząc m.in. różnice w zasadach dostępu do kopii danych osobowych i dostępu do dokumentacji medycznej czy też warunków stosowania monitoringu wizyjnego.

OPINIA PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

KODEKS POSTEPOWANIA DLA SEKTORA OCHRONY ZDROWIA