tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Składki Składka członkowska - inf. ogólne

Składka członkowska - inf. ogólne


Szanowni Państwo!

Decyzją Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 października 2022 r.

od 1 stycznia 2023 r. zmienia się wysokość składki członkowskiej.

MIESIĘCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA WYNOSIĆ BĘDZIE:

120 zł DLA LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY,

60 zł DLA LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY STAŻYSTY

Każdy pracujący lekarz i lekarz dentysta,
(w tym również emeryt i rencista*)
od 1 stycznia 2023 r. opłaca miesięczną składkę w wysokości 120 zł.

*Nie dotyczy to emerytów i rencistów, którym przed 1 stycznia 2015 r.
składka została obniżona do 10 zł/mies.

 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki następuje w sytuacjach:

  • ukończenia przez lekarza 70 lat,
  • złożenia wniosku o zwolnienie/ umorzenie składek w okresie nieosiągania przychodów (z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów
    o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych))

np. w związku z przejściem na emeryturę i zaprzestaniem wykonywania zawodu lub
po ukończeniu stażu podyplomowego w okresie poprzedzającym podjęcie zatrudnienia

  • skreślenia z rejestru członków OIL.

Pełna treść uchwały Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej zmienionej uchwałą nr 38/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 października 2022 r. oraz uchwałą nr 60/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2022 r. jest opublikowana, wraz z załącznikami, na stronie OIL w zakładce SKŁADKI

Osoby zobowiązane do uiszczania składek proszone są o dokonywanie wpłat na indywidualne konta bankowe.

Generator numerów kont znajduje się na stronie
https://inv.oil.szczecin.pl
 

Numer rachunku zostanie wyliczony po wprowadzeniu
siedmiu cyfr numeru prawa wykonywania zawodu.


Zachęcamy do korzystania z formy stałego zlecenia.
Saldo składek członkowskich i numer indywidualnego rachunku można ustalić
wysyłając zapytanie na adres e-mail skladki@oil.szczecin.pl

 

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Trybek
Skarbnik
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie


UWAGA!!!

Numer indywidualnego rachunku do wpłaty składek członkowskich
jest ściśle związany z numerem prawa wykonywania zawodu!
Upewnij się, że wpisujesz właściwy numer!

 

Dokumenty do pobrania:

Link do Wniosku

Wniosek o zwolnienie  z obowiązku opłacania składki członkowskiej
Wniosek o obniżenie wysokości składki członkowskiej o 50% 
Wniosek o umorzenie składek członkowskich
Zawiadomienie o osiąganiu przychodów
Uchwała Nr 71/2023/IX ORL w Szczecinie z dnia 28.09.2023 r. w sprawie obniżenia wysokości składki o 50% dla lekarzy i lekarzy dentystów będących członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
Uchwała Nr 60/22/IX NRL z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej
Uchwała Nr 38/22/IX NRL z dnia 21 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej
Uchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej