tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Składki Składka członkowska - inf. ogólne

Składka członkowska - inf. ogólne

MIESIĘCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA WYNOSI:

  • 60 zł - DLA LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, 
  • 10 zł - DLA LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY STAŻYSTY

 

Od 1 stycznia 2015 r. każdy pracujący lekarz i lekarz dentysta,
w tym również emeryt i rencista
opłaca miesięczną składkę w wysokości 60 zł.

Nie dotyczy to emerytów i rencistów, którym przed 1 stycznia 2015 r.
składka została obniżona do 10 zł/mies.


Z uwagi na stan epidemiologiczny rekomendowane są wpłaty przelewem

WPŁAT PROSIMY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY 
(przypisany każdemu lekarzowi/ lekarzowi dentyście wg nr PWZ)

Numer rachunku do wpłaty składek członkowskich można wygenerować
na stronie :
https://inv.oil.szczecin.pl

 

UWAGA!!!

Numer indywidualnego rachunku do wpłaty składek członkowskich
jest ściśle związany z numerem prawa wykonywania zawodu!
Upewnij się, że wpisujesz właściwy numer!


Zwolnienie z obowiązku opłacania składki następuje jeśli nastąpiła jedna z trzech sytuacji:

  • ukończenie przez lekarza 75 lat,
  • skreślenie z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej,
  • złożenie oświadczenia o nieosiąganiu przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów
    o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych)

Dokumenty do pobrania:
Oświadczenie o nieosiąganiu przychodów
Zawiadomienie o osiąganiu przychodów
Uchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej