tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisja Bioetyczna

Komisja Bioetyczna

KOMISJA BIOETYCZNA PRZY OIL W SZCZECINIE

Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w sekretariacie OIL w Szczecinie pok. 1 - I piętro w godzinach pracy biura.

Wnioski nowych projektów badawczych należy składać minimum 21 dni przed posiedzeniem Komisji; projekty badań własnych prosimy również przesyłać w wersji elektronicznej na poniższy adres e-mail. Dokumenty uzupełniające do trwających projektów należy składać  minimum 14 dni przed posiedzeniem Komisji.
Prosimy o dołączanie do składanych wniosków danych płatnika w celu wystawienia noty księgowej za wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną.

 

Szanowni Państwo,
 
Najbliższe posiedzenie Komisji Bioetycznej jest zaplanowane
na 20 maja 2021 r. (czwartek) godzina 13.00.

 

TERMINY POSIEDZEŃ MOGĄ ULEC ZMIANIE.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w przypadku wpływu wniosku o wyrażenie opinii,  o nowym projekcie badania klinicznego (badanie sponsorowane)  przewodniczący Komisji  może zwołać posiedzenie nadzwyczajne w związku z koniecznością oceny wniosku.   

W dniu posiedzeń Komisja nie przyjmuje interesantów.

Skład Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie VII kadencji (2019-2021):

 1. Prof. dr hab. n. med. Marek Droździk                                         
 2. Prof. dr hab. n. med. Piotr Gutowski - Przewodniczący
 3. Prof. dr hab. n. med  Agnieszka Kordek                                                                   
 4. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec  
 5. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Torbé                  
 6. Prof. dr hab. Aleksandra Żukrowska                               
 7. Dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza
 8. Dr n. med. Robert Kowalczyk 
 9. Dr n. med. Krzysztof Mokrzycki               
 10. Dr n.med. Henryk Smulski 
 11. Lek. med. Małgorzata Foszczyńska - Kłoda                               
 12. Mgr farmacji Hanna Borowiak                   
 13. Mgr pielęgniarstwa Bożena Rasińska                                         
 14. Ksiądz dr Arkadiusz Wieczorek       
 15. R.pr. Małgorzata Rudnik-Mijal.     

   

PODSTAWOWE  AKTY PRAWNE:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych ( Dz.U.z 1999r., Nr 17, poz. 480, ze zm.)
2. Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora ( Dz.U. z 2004r., Nr 101, poz. 1034).
3. Ustawa z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r, Nr 45, poz.271, ze zm.)
4. Ustawa z dnia 18 marca 2011r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
5. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r.  o zawodach lekarza i lekarza dentysty( Dz.U. z 2015r., poz.464, ze zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie Inspekcji badań klinicznych ( Dz.U. z 2012r., poz. 477)
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012r. w sprawie Dobrej Praktyki  Klinicznej ( Dz.U. z 2012r., poz. 489)
8. Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobu ( Dz.U. z 2010r., Nr 1194, poz. 1290, ze zm. ).
9. Deklaracja Helsińska przyjeta na 64 ZO WMA w październiku 2013r.
10. Zasady Dobrej Praktyki Badań Klinicznych ( Good Clinical practice-GCP).

UWAGA!  PŁATNOŚĆ  zgodnie z  Uchwałą nr 61/2015/VII  Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 16 września 2015 roku w sprawie opłat za czynności Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie  Lekarskiej w Szczecinie. Opłaty  należy dokonać najpóźniej dzień przed posiedzeniem na konto: 

                   PEKAO  S.A. I O /SZCZECIN 

                 56 1240 3813 1111 0000 4375 7699   

Regulamin - zgodnie z uchwałą 67/2009/V Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 21.10.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Szczecinie

Uchwała Nr 74/2020/VIII ORL w Szczecinie z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie

Wniosek

Uchwała 61/2015/VII  Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 16.09.2015r. w sprawie opłat za czynności Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Szczecinie.
 

 

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
 Paulina Hajdukiewicz, Szymon Paciorek (91) 487 49 36 wew. 103 lub 117


e-mail: bioetyka@oil.szczecin.pl