tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła
Komisja Bioetyczna

Komisja Bioetyczna

KOMISJA BIOETYCZNA PRZY OIL W SZCZECINIE

KONTAKT :

Siedziba OIL w Szczecinie pok. nr 6 - II piętro.
Sekretarz Komisji Bioetycznej przy OIL w Szczecinie mgr Mirosława Fryś  

tel. 91 48 74 936  wew. 110, fax 91 48 62 631,  e-mail: bioetyka@oil.szczecin.pl

Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w sekretariacie OIL w Szczecinie pok. 1 - I piętro w godzinach pracy biura.

Wnioski nowych projektów badawczych należy składać minimum 21 dni przed posiedzeniem Komisji; projekty badań własnych prosimy również przesyłać w wersji elektronicznej na powyższy adres e-mail. Dokumenty uzupełniające do trwających projektów należy składać  minimum 14 dni przed posiedzeniem Komisji.
Prosimy o dołączanie do składanych wniosków danych płatnia w celu wystawienia noty księgowej za wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną.

Najbliższe posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 13.00.

TERMINY POSIEDZEŃ MOGĄ ULEC ZMIANIE.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w przypadku wpływu wniosku o wyrażenie opinii,  o nowym projekcie badania klinicznego (badanie sponsorowane)  przewodniczący Komisji  może zwołać posiedzenie nadzwyczajne w związku z koniecznością oceny wniosku.   

W dniu posiedzeń Komisja nie przyjmuje interesantów.


Do składu osobowego Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie na okres VI kadencji 2016-2018 roku powołuje się niżej wymienione osoby:

 1. Prof. dr hab. n. med. Marek Droździk                                         
 2. Prof. dr hab. n. med. Janusz Fydryk                                                      
 3. Prof. dr hab. n. med. Piotr Gutowski - Przewodniczący                          
 4. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec  
 5. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Torbé                  
 6. Prof. dr hab. Aleksandra Żukrowska                               
 7. Dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza
 8. Dr n. med. Robert Kowalczyk 
 9. Dr n. med. Krzysztof Mokrzycki               
 10. Dr n.med. Henryk Smulski 
 11. Lek. med. Małgorzata Foszczyńska - Kłoda                               
 12. Mgr farmacji Anna Kuliszewska- Krakowiak                    
 13. Mgr pielęgniarstwa Bożena Rasińska                                         
 14. Ksiądz dr Arkadiusz Wieczorek       
 15. R.pr. Danuta Kordonowska-Głowa.      

PODSTAWOWE  AKTY PRAWNE:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych ( Dz.U.z 1999r., Nr 17, poz. 480, ze zm.)
2. Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora ( Dz.U. z 2004r., Nr 101, poz. 1034).
3. Ustawa z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r, Nr 45, poz.271, ze zm.)
4. Ustawa z dnia 18 marca 2011r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
5. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r.  o zawodach lekarza i lekarza dentysty( Dz.U. z 2015r., poz.464, ze zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie Inspekcji badań klinicznych ( Dz.U. z 2012r., poz. 477)
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012r. w sprawie Dobrej Praktyki  Klinicznej ( Dz.U. z 2012r., poz. 489)
8. Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobu ( Dz.U. z 2010r., Nr 1194, poz. 1290, ze zm. ).
9. Deklaracja Helsińska przyjeta na 64 ZO WMA w październiku 2013r.
10. Zasady Dobrej Praktyki Badań Klinicznych ( Good Clinical practice-GCP).

UWAGA!  PŁATNOŚĆ  zgodnie z  Uchwałą nr 61/2015/VII  Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 16 września 2015 roku w sprawie opłat za czynności Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie  Lekarskiej w Szczecinie. Opłaty  należy dokonać najpóźniej dzień przed posiedzeniem na konto: 

                   PEKAO  S.A. I O /SZCZECIN 

                 56 1240 3813 1111 0000 4375 7699   

Regulamin - zgodnie z uchwałą 67/2009/V Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 21.10.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Szczecinie
Wniosek

Uchwała 61/2015/VII  Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 16.09.2015r. w sprawie opłat za czynności Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Szczecinie.