tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Podstawy prawne

Podstawy prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich:
1. Członkowie izb lekarskich stanowią samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów.
 2. Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów reprezentuje osoby wykonujące zawody lekarza i lekarza dentysty, sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
 3. Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.
4. Jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów są okręgowe izby lekarskie, Wojskowa Izba Lekarska i Naczelna Izba Lekarska, które działają przez organy określone w ustawie.
5. Jednostki organizacyjne samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów posiadają osobowość prawną.
6. Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności:
 1)  ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie;
 2)  sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza;
 3)  przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4)  zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
 5)  prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
 6)  prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu;
 7)  prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy;
 8)  opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych;
 9)  przewodniczenie komisjom przeprowadzającym konkursy na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne stanowiska w ochronie zdrowia, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
 10)  opiniowanie kandydatur lekarzy na stanowiska lub funkcje, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
 11)  prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestrów praktyk lekarskich i rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza;
 12)  opiniowanie warunków pracy i płac lekarzy;
 13)  integrowanie środowiska lekarskiego;
 14)  działania na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy;
 15)  zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
 16)  opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie;
 17)  prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza;
 18)  udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących ogólnych zasad wykonywania zawodu, zasad etyki lekarskiej, a także o przepisach dotyczących ochrony zdrowia;
 19)  prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin;
 20)  współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i warunków wykonywania zawodu lekarza;
 21)  współdziałanie z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw członkowskich Unii Europejskiej, na zasadach określonych w art. 6a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.2 );
 22)  współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
 23)  zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich;
 24)  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Organizacja, sposób działania oraz kompetencje OIL w Szczecinie oraz jej organów wynikają z następujących aktów prawnych:

 
  1. Ustawa z 2.12.2009. o izbach lekarskich
  2. Ustawa z 5.12.1996. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  3. Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
  4. STATUT OIL w Szczecinie
  5. REGULAMIN organizacji i trybu działania ORL w Szczecinie
  6. Regulamin organizacji i trybu działania Komisji Rewizyjnej OIL w Szczecinie
  7. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich
  8. Regulamin wewnętrzny urzędowania rzeczników odpowiedzialnosci zawodowej