tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - dla lekarza cudzoziemca (obywatela państwa spoza Unii Europejskiej), który nie odbył stażu podyplomowego na terenie RP

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - dla lekarza cudzoziemca (obywatela państwa spoza Unii Europejskiej), który nie odbył stażu podyplomowego na terenie RP

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty dla lekarza cudzoziemca (posiadającego obywatelstwo spoza Unii Europejskiej), który nie odbył stażu podyplomowego na terenie RP

W przypadku lekarza/lekarza dentysty cudzoziemca, który uzyskał dyplom poza UE i wnioskuje o przyznanie stałego prawa wykonywania zawodu, bez uprzedniego odbycia stażu podyplomowego na terenie RP, wymagane jest złożenie:

 • Oryginału dyplomu ukończenia uczelni medycznej wraz z dokumentem wydanym przez polską uczelnię medyczną (posiadającą uprawnienia do przyznawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych) uznającym ten dyplom za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w Polsce
 • Decyzji Ministra Zdrowia uznającego staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w RP- wydawanej na wniosek zainteresowanego lekarza
 • Dokumentu poświadczającego zaliczenie egzaminu ze znajomości języka polskiego, organizowanego przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie (ul. Sobieskiego 110, Warszawa)
 • Świadectwa złożenia: Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP), lub Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) przez lekarza, albo Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LDEP), lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK)przez lekarza dentystę- do wglądu, jeśli uznany w całości przez Ministra Zdrowia staż podyplomowy odbyty za granicą został ukończony: w przypadku lekarza po 30.09.2004roku, a w przypadku lekarza dentysty po 30.08.2004roku
 • Dokumentu tożsamości- do wglądu
 • Orzeczenia o stanie zdrowia (pobierz)
 • Wniosku W-2B o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów (pobierz wniosek W2B)
 • Oświadczenie RODO
 • Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5/4.5 cm, do dowodu lub paszportowe (tło białe i jednorodne) - zgodne z zasadami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.)

Dodatkowo, lekarz cudzoziemiec, który uzyskał już prawo do wykonywania zawodu w innym państwie niż państwo członkowskie UE, składa dodatkowo:

 • dokument uprawniający do wykonywania zawodu w państwie, w którym ostatnio wykonywał zawód
 • dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w państwie, w którym ostatnio wykonywał zawód
 • wyciąg z rejestru skazanych, wydany w państwie, którego lekarz jest obywatelem, lub, z którego przybywa
 • dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza RP, zawierający opinię zawodową

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i stwierdzeniu ich poprawności przez „Komisję ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu”, wniosek lekarza cudzoziemca zostaje zaopiniowany Okręgowej Radzie Lekarskiej, która na swoim posiedzeniu podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków, wpisie do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej i wydaniu prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty dla składającego wniosek lekarza.
W przypadku lekarza cudzoziemca posiadającego zgodę na pobyt na terenie RP na czas określony, również na taki okres przyznawane jest prawo wykonywania zawodu, z możliwością przedłużenia jego ważności przez Okręgową Radę Lekarską po przedstawieniu przez zainteresowanego lekarza następnej decyzji wojewody wyrażającej zgodę na zamieszkanie na czas określony lub na osiedlenie się.

Podstawy prawne:

Opłaty:

 • Bezpłatne

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
  Rejestr Lekarzy
  email: rejestr@oil.szczecin.pl
  poniedziałek, czwartek w godzinach 8.00 - 16.00
  wtorek, środa  w godzinach 7.30 - 15.30
  piątek NIECZYNNE

Termin rozpatrzenia wniosku:

 • Do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy:

 • Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.