tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy PRAKTYKI LEKARSKIE

PRAKTYKI LEKARSKIE


Instrukcja rejestracji/zmian/wykreśleń on-line praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz skreśleń z tego rejestru (Dz.U Nr 221 poz.1319 z póżn.zm), od 1 kwietnia 2013 roku dokonywanie rejestracji, wszelkich zmian we wpisie oraz wykreśleń z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów powinno odbywać się elektronicznie.

Warunkiem, który musi spełnić lekarz/lekarz dentysta aby móc złożyć podpisany wniosek on-line, jest posiadanie stosownego narzędzia, czyli certyfikatu bezpiecznego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego  ePUAP. 
 

Bez tego lekarz, lekarz dentysta nie będzie mógł zarejestrować praktyki lekarskiej, dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej lub wykreślić praktyki z rejestru.
 
Bezpieczny podpis elektroniczny jest płatny - zazwyczaj wystawiany na rok (co roku trzeba go odnawiać i uiszczać opłatę – około 300 zł w pierwszym roku, ponieważ oprócz certyfikatu kwalifikowanego należy zaopatrzyć się w zestaw do podpisu elektronicznego).

W kolejnych latach odnowienie certyfikatu to ok. 120-160 zł rocznie. Bezpieczny podpis elektroniczny ma takie samo znaczenie prawne jak podpis własnoręczny i może być wydawany jedynie osobie fizycznej i tylko przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.
 
Profil Zaufany ePUAP jest darmowy - wystawiany na trzy lata, a przed końcem trzyletniego okresu należy go samemu odnowić. Uwierzytelnienie profilu ePUAP odbyć się może w dowolnym (najbliższym dla konkretnej osoby) Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Skarbowym lub oddziale ZUS, a za granicą – w konsulatach oraz w wyznaczonych bankach. Poświadczenie profilu jest bezpłatne i trwa na miejscu kilka minut.Krok pierwszy – uzyskanie bezpiecznego profilu zaufanego ePUAP:

Jak założyć konto w systemie ePUAP i poświadczyć profil?

1. Założyć konto na platformie ePUAP klikając: https://pz.gov.pl/pz/index (Instrukcja zakładania profilu zaufanego ePUAP dostępna jest na stronie https://pz.gov.pl/dt/help)

2. Następnie, w terminie do 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista dostępna jest na stronie: https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList
Po potwierdzeniu tożsamości można już posługiwać się Profilem Zaufanym ePUAP.Krok drugi - rejestracja w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL):

Rejestracja praktyki :

- założyć konto na stronie RPWDL (http://rpwdl.csioz.gov.pl/) w aplikacji  „rejestr praktyk zawodowych” (w celu aktywacji konta, należy kliknąć w link aktywacyjny, który otrzymamy na podany adres mailowy);

- po zalogowaniu wybrać zakładkę  „nowy wniosek praktyka lekarska”;

- wybrać typ wniosku „nowy wniosek o rejestrację praktyki” - wypełnić kolejno wszystkie zakładki;

- w zakładce załączniki dołączyć skany : potwierdzenia dokonania opłaty za rejestrację praktyki i oświadczenia o posiadaniu obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz w przypadku rejestracji praktyki gabinetowej o dysponowaniu pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne;

Pobierz: druk oświadczenia OC/Sanepid

- po wprowadzeniu wszystkich danych, celem weryfikacji wybrać „zakończ i zweryfikuj wniosek”;

- zweryfikowany wniosek należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego e-PUAP;

- nacisnąć przycisk wyślij;

- błędnie wypełniony wniosek zostanie odesłany przez OIL do uzupełnienia i dostępny będzie dla  wysyłającego lekarza/lekarza dentysty w zakładce „wnioski zwrócone” wraz z informacją o powodzie zwrotu (informacja w zakładce dokumenty);

- wniosek zwrócony przez OIL do poprawy należy przywrócić do stanu „roboczy”, nanieść niezbędne poprawki, wcisnąć przycisk „zakończ i zweryfikuj wniosek” i podpisać za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego ePUAP i ponownie wysłać (przycisk wyślij)..Dokonywanie zmian wpisu w istniejącej już praktyce:

–- założyć konto na stronie RPWDL (http://rpwdl.csioz.gov.pl/) w aplikacji  „rejestr praktyk zawodowych” (w celu aktywacji konta, należy kliknąć w link aktywacyjny, który otrzymamy na podany adres mailowy);

- uzyskać uprawnienia do pełnego korzystania z systemu, wypełniając wniosek o nadanie uprawnień zamieszczony w zakładce: "jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych".

Wniosku o nadanie uprawnień nie wypełnia się w przypadku rejestracji po raz pierwszy praktyki lub kiedy uprawnienia zostały już wcześniej nadane.

- po uzyskaniu uprawnień do własnej księgi rejestrowej należy wybrać typ wniosku „nowy wniosek o wpis zmian w rejestrze” i wypełnić kolejno wszystkie zakładki;

- w zakładce załączniki dołączyć skany : potwierdzenia dokonania opłaty za rejestrację praktyki i oświadczenia o posiadaniu obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz w przypadku rejestracji praktyki gabinetowej o dysponowaniu pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne;

Pobierz: druk oświadczenia OC/Sanepid

- po wprowadzeniu wszystkich danych, celem weryfikacji wybrać „zakończ i zweryfikuj wniosek”;

- zweryfikowany wniosek należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego „e-PUAP”;

- nacisnąć przycisk wyślij;

- błędnie wypełniony wniosek zostanie odesłany przez OIL do uzupełnienia i dostępny będzie dla  wysyłającego lekarza/lekarza dentysty w zakładce „wnioski zwrócone” wraz z informacją o powodzie zwrotu (informacja w zakładce dokumenty);

- wniosek zwrócony przez OIL do poprawy należy przywrócić do stanu „roboczy”, nanieść niezbędne poprawki, wcisnąć przycisk „zakończ i zweryfikuj wniosek” i podpisać za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego ePUAP i ponownie wysłać (przycisk wyślij).Wyrejestrowanie praktyki:

–- założyć konto na stronie RPWDL (http://rpwdl.csioz.gov.pl/) w aplikacji  „rejestr praktyk zawodowych” (w celu aktywacji konta, należy kliknąć w link aktywacyjny, który otrzymamy na podany adres mailowy);

- uzyskać uprawnienia do pełnego korzystania z systemu, wypełniając wniosek o nadanie uprawnień zamieszczony w zakładce: "jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych".

Wniosku o nadanie uprawnień nie wypełnia się w przypadku rejestracji po raz pierwszy praktyki lub kiedy uprawnienia zostały już wcześniej nadane.

- po uzyskaniu uprawnień do własnej księgi rejestrowej należy wybrać typ wniosku „nowy wniosek o wykreślenie z rejestru” – wypełnić kolejno wszystkie zakładki;

- w zakładce załączniki dołączyć skany : potwierdzenia dokonania opłaty za wykreślenie praktyki ;

- po wprowadzeniu wszystkich danych, celem weryfikacji wybrać „zakończ i zweryfikuj wniosek”;

- zweryfikowany wniosek należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego „e-PUAP”;

- nacisnąć przycisk wyślij;

- błędnie wypełniony wniosek zostanie odesłany przez OIL do uzupełnienia i dostępny będzie dla  wysyłającego lekarza/lekarza dentysty w zakładce „wnioski zwrócone” wraz z informacją o powodzie zwrotu (informacja w zakładce dokumenty);

- wniosek zwrócony przez OIL do poprawy należy przywrócić do stanu „roboczy”, nanieść niezbędne poprawki, wcisnąć przycisk „zakończ i zweryfikuj wniosek” i podpisać za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego ePUAP i ponownie wysłać (przycisk wyślij).


AKTUALNE OPŁATY:

Uwaga !!! Od 24 stycznia 2024 roku zmiany wysokości opłat rejestracji praktyk lekarskich !!!

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, w związku z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22.01.2024r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2023r. (MP 2024r., poz.75), od 24.01.2024 roku obowiązują nowe opłaty związane z rejestracją praktyk lekarskich:

149,00 zł - rejestracja praktyki

74,50 zł - zmiana danych objętych wpisem

74,50 zł - zamknięcie praktyki


Opłaty należy dokonać gotówką w kasie OIL w Szczecinie, lub przelewem na konto bankowe:

ING Bank Śląski

numer konta: 74 1050 1559 1000 0022 5989 4638

W tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy wpłata.


Godziny otwarcia rejestru Indywidualnych Praktyk Lekarskich:

poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 15.30
czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: nieczynne

Godziny otwarcia kasy OIL w Szczecinie:

poniedziałek: 10.30 – 16.00
wtorek: 10.30 – 15.30
środa: 10.30 – 15.30
czwartek: 10.30 – 16.00
piątek: nieczynne
 


Profil zaufany ePUAP oraz podpis elektroniczny
Praktyka lekarska - regulamin organizacyjny
Zmiany w ustawie o działalności leczniczej – informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów prywatnie praktykujących !!!
Ważna informacja dot. wpisu do rejestru praktyk lekarskich oraz jego aktualizacji

 

 

 

Pracownik zajmujący się sprawami dot. Praktyk Lekarskich
Sylwia Krzysztofik (91) 487 49 36 wew. 2