tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Praktyki lekarskie

Praktyki lekarskie


Instrukcja rejestracji/zmian/wykreśleń on-line praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz skreśleń z tego rejestru (Dz.U Nr 221 poz.1319 z póżn.zm), od 1 kwietnia 2013 roku dokonywanie rejestracji, wszelkich zmian we wpisie oraz wykreśleń z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów powinno odbywać się elektronicznie.

Warunkiem, który musi spełnić lekarz/lekarz dentysta aby móc złożyć podpisany wniosek on-line, jest posiadanie stosownego narzędzia, czyli certyfikatu bezpiecznego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego  ePUAP. 
 

Bez tego lekarz, lekarz dentysta nie będzie mógł zarejestrować praktyki lekarskiej, dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej lub wykreślić praktyki z rejestru.
 
Bezpieczny podpis elektroniczny jest płatny - zazwyczaj wystawiany na rok (co roku trzeba go odnawiać i uiszczać opłatę – około 300 zł w pierwszym roku, ponieważ oprócz certyfikatu kwalifikowanego należy zaopatrzyć się w zestaw do podpisu elektronicznego).

W kolejnych latach odnowienie certyfikatu to ok. 120-160 zł rocznie. Bezpieczny podpis elektroniczny ma takie samo znaczenie prawne jak podpis własnoręczny i może być wydawany jedynie osobie fizycznej i tylko przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.
 
Profil Zaufany ePUAP jest darmowy - wystawiany na trzy lata, a przed końcem trzyletniego okresu należy go samemu odnowić. Uwierzytelnienie profilu ePUAP odbyć się może w dowolnym (najbliższym dla konkretnej osoby) Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Skarbowym lub oddziale ZUS, a za granicą – w konsulatach oraz w wyznaczonych bankach. Poświadczenie profilu jest bezpłatne i trwa na miejscu kilka minut.Krok pierwszy – uzyskanie bezpiecznego profilu zaufanego ePUAP:

Jak założyć konto w systemie ePUAP i poświadczyć profil?

1. Założyć konto na platformie ePUAP klikając: https://pz.gov.pl/pz/index (Instrukcja zakładania profilu zaufanego ePUAP dostępna jest na stronie https://pz.gov.pl/dt/help)

2. Następnie, w terminie do 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista dostępna jest na stronie: https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList
Po potwierdzeniu tożsamości można już posługiwać się Profilem Zaufanym ePUAP.Krok drugi - rejestracja w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL):

Rejestracja praktyki :

- założyć konto na stronie RPWDL (http://rpwdl.csioz.gov.pl/) w aplikacji  „rejestr praktyk zawodowych” (w celu aktywacji konta, należy kliknąć w link aktywacyjny, który otrzymamy na podany adres mailowy);

- po zalogowaniu wybrać zakładkę  „nowy wniosek praktyka lekarska”;

- wybrać typ wniosku „nowy wniosek o rejestrację praktyki” - wypełnić kolejno wszystkie zakładki;

- w zakładce załączniki dołączyć skany : potwierdzenia dokonania opłaty za rejestrację praktyki i oświadczenia o posiadaniu obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz w przypadku rejestracji praktyki gabinetowej o dysponowaniu pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne;

Pobierz: druk oświadczenia OC/Sanepid

- po wprowadzeniu wszystkich danych, celem weryfikacji wybrać „zakończ i zweryfikuj wniosek”;

- zweryfikowany wniosek należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego e-PUAP;

- nacisnąć przycisk wyślij;

- błędnie wypełniony wniosek zostanie odesłany przez OIL do uzupełnienia i dostępny będzie dla  wysyłającego lekarza/lekarza dentysty w zakładce „wnioski zwrócone” wraz z informacją o powodzie zwrotu (informacja w zakładce dokumenty);

- wniosek zwrócony przez OIL do poprawy należy przywrócić do stanu „roboczy”, nanieść niezbędne poprawki, wcisnąć przycisk „zakończ i zweryfikuj wniosek” i podpisać za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego ePUAP i ponownie wysłać (przycisk wyślij)..Dokonywanie zmian wpisu w istniejącej już praktyce:

–- założyć konto na stronie RPWDL (http://rpwdl.csioz.gov.pl/) w aplikacji  „rejestr praktyk zawodowych” (w celu aktywacji konta, należy kliknąć w link aktywacyjny, który otrzymamy na podany adres mailowy);

- uzyskać uprawnienia do pełnego korzystania z systemu, wypełniając wniosek o nadanie uprawnień zamieszczony w zakładce: "jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych". Wniosek należy wydrukować i własnoręcznie podpisać a następnie wysłać do Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie drogą pocztową lub złożyć osobiście w siedzibie OIL.

Wniosku o nadanie uprawnień nie wypełnia się w przypadku rejestracji po raz pierwszy praktyki lub kiedy uprawnienia zostały już wcześniej nadane.

Pobierz: druk wniosku o nadanie uprawnień

- po uzyskaniu uprawnień do własnej księgi rejestrowej należy wybrać typ wniosku „nowy wniosek o wpis zmian w rejestrze” i wypełnić kolejno wszystkie zakładki;

- w zakładce załączniki dołączyć skany : potwierdzenia dokonania opłaty za rejestrację praktyki i oświadczenia o posiadaniu obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz w przypadku rejestracji praktyki gabinetowej o dysponowaniu pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne;

Pobierz: druk oświadczenia OC/Sanepid

- po wprowadzeniu wszystkich danych, celem weryfikacji wybrać „zakończ i zweryfikuj wniosek”;

- zweryfikowany wniosek należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego „e-PUAP”;

- nacisnąć przycisk wyślij;

- błędnie wypełniony wniosek zostanie odesłany przez OIL do uzupełnienia i dostępny będzie dla  wysyłającego lekarza/lekarza dentysty w zakładce „wnioski zwrócone” wraz z informacją o powodzie zwrotu (informacja w zakładce dokumenty);

- wniosek zwrócony przez OIL do poprawy należy przywrócić do stanu „roboczy”, nanieść niezbędne poprawki, wcisnąć przycisk „zakończ i zweryfikuj wniosek” i podpisać za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego ePUAP i ponownie wysłać (przycisk wyślij).Wyrejestrowanie praktyki:

–- założyć konto na stronie RPWDL (http://rpwdl.csioz.gov.pl/) w aplikacji  „rejestr praktyk zawodowych” (w celu aktywacji konta, należy kliknąć w link aktywacyjny, który otrzymamy na podany adres mailowy);

- uzyskać uprawnienia do pełnego korzystania z systemu, wypełniając wniosek o nadanie uprawnień zamieszczony w zakładce: "jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych".

Wniosek należy wydrukować i własnoręcznie podpisać a następnie wysłać do  Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie drogą pocztową lub złożyć osobiście w siedzibie OIL.

Wniosku o nadanie uprawnień nie wypełnia się w przypadku rejestracji po raz pierwszy praktyki lub kiedy uprawnienia zostały już wcześniej nadane.

 Pobierz: druk wniosku o nadanie uprawnień

- po uzyskaniu uprawnień do własnej księgi rejestrowej należy wybrać typ wniosku „nowy wniosek o wykreślenie z rejestru” – wypełnić kolejno wszystkie zakładki;

- w zakładce załączniki dołączyć skany : potwierdzenia dokonania opłaty za wykreślenie praktyki ;

- po wprowadzeniu wszystkich danych, celem weryfikacji wybrać „zakończ i zweryfikuj wniosek”;

- zweryfikowany wniosek należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego „e-PUAP”;

- nacisnąć przycisk wyślij;

- błędnie wypełniony wniosek zostanie odesłany przez OIL do uzupełnienia i dostępny będzie dla  wysyłającego lekarza/lekarza dentysty w zakładce „wnioski zwrócone” wraz z informacją o powodzie zwrotu (informacja w zakładce dokumenty);

- wniosek zwrócony przez OIL do poprawy należy przywrócić do stanu „roboczy”, nanieść niezbędne poprawki, wcisnąć przycisk „zakończ i zweryfikuj wniosek” i podpisać za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego ePUAP i ponownie wysłać (przycisk wyślij).


Aktualne opłaty i godziny otwarcia biura
Profil zaufany ePUAP oraz podpis elektroniczny
Praktyka lekarska - regulamin organizacyjny
Zmiany w ustawie o działalności leczniczej – informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów prywatnie praktykujących !!!
Ważna informacja dot. wpisu do rejestru praktyk lekarskich oraz jego aktualizacji


Uwaga! Od 1 listopada 2013 roku nowe wzory wniosków wpisu w rejestrze praktyk

Komisja Praktyk Lekarskich Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie zamieszcza nowe wzory wniosków o wpis, zmianę wpisu i wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą -praktyk lekarskich, które  obowiązują od 1 listopada 2013 roku.

PRAKTYKI IDYWIDUALNE:
1.A-1 Wniosek o wpis do rejestru dotyczy lekarza/lekarza dentysty zamierzającego wykonywać działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej na obszarze właściwej izby lekarskiej (dla lekarza i lekarza dentysty, który po raz pierwszy występuje o wpis praktyki do rejestru).
Formularz A-1
Załącznik do formularza A-1

2.B-1.1 Wniosek o zmianę wpisu do rejestru dotyczy lekarza/lekarza dentysty zamierzającego wykonywać działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej na obszarze kolejnej izby lekarskiej (dla lekarza wpisanego do rejestru, który zamierza dokonać wpisu praktyki na obszarze działania kolejnej izby lekarskiej).
Formularz B-1.1
Załącznik do formularza B-1.1

3.B-1.2 Wniosek o zmianę wpisu do rejestru dotyczy zmiany danych działalności leczniczej lekarza/lekarza dentysty wykonywanej w formie praktyki lekarskiej wpisanej do rejestru właściwej izby lekarskiej (dla lekarza, zamierzającego dokonać zmiany danych wpisanych do rejestru prowadzonego przez właściwą izbą lekarską).
Formularz B-1.2
Załącznik do formularza B-1.2

4.B-1.3 Wniosek o zmianę wpisu do rejestru dotyczy lekarza/lekarza dentysty zamierzającego wykonywać kolejny rodzaj praktyki lekarskiej na obszarze właściwej izby lekarskiej (dla lekarza, który zamierza wpisać kolejny rodzaj praktyki na obszarze tej samej izby lekarskiej).
Formularz B-1.3
Załącznik do formularza B-1.3

5.C-1 Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą wykreślenie danych (dot. lekarza, który zamierza wykreślić jeden rodzaj praktyki lub zamierza wykreślić z rejestru działalność leczniczą wykonywaną w formie praktyki lekarskiej)
Formularz C-1


PRAKTYKI GRUPOWE:
A-2 (I i II) Wniosek o wpis do rejestru dotyczy lekarzy/lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki partnerskiej lub spółki jawnej jako grupowa praktyka lekarska (wpis grupowej praktyki lekarskiej po raz pierwszy do rejestru)
Formularz A-2 (I)
Formularz A-2 (II)

B-2.1 (I i II) Wniosek o zmianę wpis do rejestru obejmujący wpis danych dotyczących działalności leczniczej wykonywanej przez lekarzy/lekarzy dentystów w formie spółki cywilnej, spółki partnerskiej lub spółki jawnej jako grupowa praktyka lekarska na obszarze kolejnej izby lekarskiej (wpis grupowej praktyki lekarskiej na obszarze kolejnej izby lekarskiej)
Formularz B-2.1 (I)
Formularz B-2.1 (II)

B-2.2 (I i II1 lub II2) Wniosek o zmianę wpisu do rejestru dotyczy zmiany danych działalności leczniczej lekarzy/lekarzy dentystów wykonywanej w formie spółki, jako grupowa praktyka lekarska na obszarze tej samej izby lekarskiej (zmiana danych dotyczących spółki lub lekarzy wykonujących grupową praktykę lekarską na obszarze tej samej izby lekarskiej)
Formularz B-2.2 (I)
Formularz B-2.2 (II1)
Formularz B-2.2 (II2)

6.C-2 Wniosek o wykreślenie z rejestru danych dotyczących działalności leczniczej (wykreślenie danych grupowej praktyki lekarskiej wykonywanej na obszarze jednej z izb lekarskich lub wykreślenie z rejestru działalności leczniczej grupowej praktyki).
Formularz C-2

Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru należy składać do Okręgowej Izby Lekarskiej,właściwej ze względu na miejsce wykonywania praktyki.