tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Doskonalenie zawodowe - punkty edukacyjne

Doskonalenie zawodowe - punkty edukacyjne

Obowiązek Doskonalenia Zawodowego

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.), na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002r. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.), przypominamy iż:

 • Lekarz i lekarz dentysta dopełni obowiązku doskonalenia zawodowego, jeżeli w okresie rozliczeniowym uzyska minimum 200 punktów edukacyjnych.
 • Okres rozliczeniowy obejmuje 48 miesięcy. Dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających dokument Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/ Lekarza Dentysty przed oraz w momencie wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku pierwszy okres zakończył się 5 listopada 2008 roku. Dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali dokument Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/ Lekarza Dentysty po 6 listopada 2004 roku okres rozliczeniowy rozpoczyna się odpowiednio od daty uzyskania Prawa i trwa 48 miesięcy. Kolejne okresy rozliczeniowe następują bezpośrednio po sobie. Wyższa niż wymagana ilość punktów edukacyjnych nie skutkuje przeniesieniem części z nich do następnego okresu rozliczeniowego; zbyt niska ilość punktów edukacyjnych także nie będzie uznana w okresie następnym.
 • Niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza i lekarza dentysty będzie, zgodnie z § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku, odnotowywane w okręgowym rejestrze lekarzy. Natomiast na mocy § 3 uchwały nr 98/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2004 roku „lekarz lub lekarz dentysta, który przystępuje do konkursu na stanowisko kierownicze lub inne stanowisko w zakładzie opieki zdrowotnej, występujący o zatrudnienie jako nauczyciel akademicki, występujący o uzyskanie środków finansowych na kształcenie podyplomowe lub pracę naukową, występujący o zmianę warunków zatrudnienia, występujący o zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przedstawia dokument Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/ Lekarza Dentysty, zawierający wpis o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego wraz z liczbą uzyskanych punktów edukacyjnych.”
 • Zgodnie z § 4 ust. 1-5 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów:
  • „Lekarz realizujący obowiązek doskonalenia zawodowego prowadzi indywidualną ewidencję przebiegu doskonalenia zawodowego, w formie Ewidencji Doskonalenia Zawodowego.”
  • „Lekarz przedstawia okręgowej radzie lekarskiej do wglądu Ewidencję Doskonalenia Zawodowego wraz z dokumentami stanowiącymi potwierdzenie odbycia określonych form doskonalenia zawodowego przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.”
  • „Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza okręgowa rada lekarska potwierdza przez dokonanie wpisu w okręgowym rejestrze lekarzy oraz w dokumencie Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza albo Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty, w części wpisy uzupełniające.(...)”
  • „Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, dokonuje się na podstawie przedłożonej przez lekarza Ewidencji Doskonalenia Zawodowego oraz dokumentacji potwierdzającej odbycie określonych form doskonalenia zawodowego.”
    

W związku z powyższym:

Ewidencję Doskonalenia Zawodowego Lekarza/ Lekarza Dentysty oraz oryginały dokumentów świadczących o odbytych szkoleniach, publikacjach etc. należy składać w Biurze OIL w Szczecinie (pokój nr 3). Aby usprawnić procedurę weryfikacji złożonych dokumentów, prosimy o ułożenie dokumentów w porządku chronologicznym, w teczce z wypisanymi na niej następującymi informacjami: imię i nazwisko, aktualny adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej.

Agata Baranowska (tel. 91 486 47 74) 
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6.10.2004 r.

Uchwała NIL z dnia 17 grudnia 2004 r.

Tabela z punktacją za poszczególne formy kształcenia

Pismo z NIL dotyczące punktacji

Stanowisko NRL w sprawie naliczania punktów edukacyjnych uzyskanych przed 6 listopada 2004r. z dnia 19.IX.2008