tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Przyznanie pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - dot. lekarza cudzoziemca(spoza UE), który odbył staż podyplomowy i złożył LEK/LDEK

Przyznanie pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - dot. lekarza cudzoziemca(spoza UE), który odbył staż podyplomowy i złożył LEK/LDEK

Uzyskanie pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty dla lekarza cudzoziemca (posiadającego obywatelstwo spoza Unii Europejskiej), który uzyskał już na terenie RP prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego

Lekarz/lekarz dentysta nie posiadający obywatelstwa polskiego lub innego kraju UE, chcący uzyskać pełne prawo wykonywania zawodu powinien złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej następujące dokumenty:

 • Kartę stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty z wszystkimi wymaganymi zaliczeniami kolejnych staży cząstkowych i obowiązkowych szkoleń, oraz zaliczonym przez koordynatora stażu całości stażu podyplomowego
 • Dokument prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty
 • Wniosek W-2B o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do Okręgowego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów (pobierz wniosek W2B)
 • Wypełnioną Ankietę (anonimową) „ocena stażu podyplomowego przez lekarza stażystę” (pobierz ankietę) lub „ocena stażu podyplomowego przez lekarza dentystę stażystę” (pobierz ankietę lekarz i pobierz ankietę dentysta)
 • Dokument uprawniający do pobytu na obszarze RP- do wglądu
 • Świadectwo złożenia: Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP), lub Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) przez lekarza, albo Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LDEP), lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK)przez lekarza dentystę- do wglądu
 • Dokument tożsamości- do wglądu
 • Orzeczenie o stanie zdrowia (pobierz)
 • Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5/4.5 cm, do dowodu lub paszportowe (tło białe i jednorodne) - zgodne z zasadami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.)

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i stwierdzeniu ich poprawności przez „Komisję ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu”, wniosek lekarza cudzoziemca zostaje zaopiniowany Okręgowej Radzie Lekarskiej, która na swoim posiedzeniu podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków, wpisie do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej i wydaniu prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty dla składającego wniosek lekarza.

W przypadku lekarza cudzoziemca posiadającego zgodę na pobyt na terenie RP na czas określony, również na taki okres przyznawane jest prawo wykonywania zawodu, z możliwością przedłużenia jego ważności przez Okręgową Radę Lekarską po przedstawieniu przez zainteresowanego lekarza następnej decyzji wojewody wyrażającej zgodę na zamieszkanie na czas określony lub na osiedlenie się.

Podstawy prawne:

Opłaty:

 • Bezpłatne

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
  Rejestr Lekarzy
  email: rejestr@oil.szczecin.pl
  tel.: 91 486 4774, 91 486 4775
  poniedziałek, czwartek w godzinach 8.00 - 16.00
  wtorek, środa  w godzinach 7.30 - 15.30
  piątek NIECZYNNE

Termin rozpatrzenia wniosku:

 • Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy:

 • Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.