tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Staż podypl Uzyskanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu lekarza / lekarza dentysty dla lekarza cudzoziemca (posiadającego obywatelstwo spoza Unii Europejskiej)

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu lekarza / lekarza dentysty dla lekarza cudzoziemca (posiadającego obywatelstwo spoza Unii Europejskiej)

Lekarz/lekarz dentysta chcący uzyskać prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia obowiązkowego stażu podyplomowego, który posiada dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, powinien złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej następujące dokumenty:

 • Dyplom ukończenia wyższej uczelni medycznej (nostryfikowany przez polską uczelnię medyczną uprawnioną do nadawania stopnia doktora nauk medycznych) z suplementem -  do wglądu.

lub

        świadectwo zdanego Lekarskiego Egzaminu Weryfiakcyjnego (LEW)/
        Lekarsko-Dentystycznego Egzaminy Weryfiakcyjnego (LDEW)

 • Zaświadczenie potwierdzające równorzędność ww. dyplomu z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanych w Polsce, wydane przez polską uczelnię medyczną, która dokonała nostryfikacji dyplomu.
 • Dokument uprawniający do pobytu na obszarze RP
 • Dokument tożsamości- do wglądu.
 • Wniosek W-1 .
 • Zdjęcie do dowodu lub paszportowe (tło białe i jednorodne) - zgodne z zasadami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.) prosimy przesłać na adres e-mail: foto@oil.szczecin.pl ( najpóźniej do 7 dni od dnia złożenia dokumentów w OIL),
  Tytuł pliku: Imię i Nazwisko

  WAŻNE ! -> PARAMETRY ELEKTORNICZNEGO PLIKU ZE ZDJĘCIEM
  W przypadku braku możliwości przesłania zdjęcia w wersji elektornicznej prosimy załączenie do wniosku W-1,  2 zdjęć w formie papierowej.
 • Arkusz zgłoszeniowy lekarza stażysty, w którym wybiera się preferowane. przez siebie jednostki stażowe wpisane na listę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ( Listy podmiotów - LEKARZE i LEKARZE DENTYŚCI)
 • Orzeczenie o stanie zdrowia.
 • Dokument poświadczający zaliczenie egzaminu ze znajomości języka polskiego, organizowanego przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie (ul. Sobieskiego 110, Warszawa).
 • Wszystkie dokumenty w j. obcym (oprócz paszportu) powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.


Lekarze cudzoziemcy odbywają staż podyplomowy na takich samych zasadach jak obywatele RP (umowa o pracę).
Wraz z dokumentem „prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty” Okręgowa Izba Lekarska wydaje lekarzowi stażyście również „kartę stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty” oraz skierowanie na staż podyplomowy do wybranej jednostki stażowej.

 

Terminy składania Dokumentów na Staż 

 • staż rozpoczynający się 1 marca - do 25 stycznia 2024 r.
 • staż rozpoczynający się 1 października - do 31 lipca 2024 r.

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125),
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018r. poz. 168),
 • Uchwała nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r.  w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty z dnia 26 września 2012r. (Dz. U. z 2012r. , poz. 1082).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
 • Ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019r. poz. 1781)

Opłaty:

 • Bezpłatne

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
  Rejestr Lekarzy
  email: rejestr@oil.szczecin.pl
  tel.: 91 486 4775, 91 486 4774
  poniedziałek, czwartek w godzinach 8.00 - 16.00
  wtorek, środa  w godzinach 7.30 - 15.30
  piątek NIECZYNNE

Termin rozpatrzenia wniosku:

 • Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy:

 • Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Formularze do pobrania:

 1. Wniosek W-1
 2. Oświadczenie RODO
 3. Orzeczenie o stanie zdrowia
 4. Arkusz zgłoszeniowy lekarza stażysty

Pozostałe pliki do pobrania:

 1. Jednostki uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego
 2. Program stażu podyplomowego lekarza
 3. Program stażu podyplomowego lekarza od 01.03.2023
 4. Program stażu podyplomowego lekarza dentysty
 5. Program stażu podyplomowego lekarza dentysty od 01.03.2023