tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

Komunikaty


Specjalne renty dla rodzin lekarzy, którzy zmarli z powodu COVID‑19

Szanowni Państwo, informujemy, że Ministerstwo Zdrowia podjęło się zorganizowania wsparcia finansowego dla rodzin lekarzy i lekarzy dentystów zmarłych na COVID-19.

Minister Zdrowia może wnioskować o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych owdowiałym i osieroconym członkom rodzin lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zmarli z powodu COVID-19, (na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych), przy czym zakażenie wirusem SARS-CoV-2 miało związek z wykonywaniem zawodu.

W celu złożenia ww. wniosku wymagane jest przesłanie na adres: biuro@oil.szczecin.pl wszystkich poniższych dokumentów:
 

1. TABELA -> "Dane do wniosku do MZ o wsparcie finansowe dla rodzin lekarzy zmarłych na Covid-19"
lub
wykaz punktowy -> "Dane do wniosku do MZ o wsparcie finansowe dla rodzin lekarzy zmarłych na Covid-19"
 

2. Oświadczenie, iż przyczyną zgonu był COVID-19 wraz z wyrażeniem zgody na weryfikację ww. oświadczenia, zgodnie z kartą zgonu przez organy administracji państwowej -> Oświadczenie o przyczynie zgonu

3. wypełniony i podpisany -> formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych
 

WAŻNE: Przesłane dane będą stanowiły podstawę do wystąpienia o ww. świadczenie.  Zgodnie z otrzymaną informacją z Naczelnej Izby Lekarskiej, tylko  dane przesłane za pośrednictwem Okręgowej Izby Lekarskiej do Naczelnej Izby Lekarskiej będą przesyłane do Ministra Zdrowia


Apel Nr 8/2020/VIII Prezydium ORL w Szczecinie z dnia 7 października 2020r. do Ministra Zdrowia o odstąpienie od przeprowadzania w sesji jesiennej egzaminów ustnych PES z zachowaniem wyłącznie formy pisemnej PES -> Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia

 


 

Apel Nr 7/2020/VIII Prezydium ORL w Szczecinie z dnia 7 października 2020r. do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności wprowadzenia zmian do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. --> Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie wykonywania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 (COVID-19)  

Zmiany w rozporządzeniu dot. izolacji i kwarantanny lekarzy

Zgodnie z nowym brzmieniem:

 6. W przypadku osoby uczestniczącej w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się, jeżeli osoba ta będzie codziennie, przed rozpo-częciem uczestniczenia w udzielaniu tych świadczeń, przez okres co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych badana testem antygenowym.”.

Powyższe oznacza, że w przypadku narażenia na chorobę zakaźną wywołaną SARS-CoV-2 lub pozostawania w styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących tą chorobę lekarze nie będą podlegali obowiązkowi kwarantanny o ile będą wykonywali w warunkach j/w testy antygenowe. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego


Stanowisko Nr 6/2020/VIII ORL w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych autorstwa Naczelnej Rady Lekarskiej


Stanowisko Nr 4/2020/VIII Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 6 maja 2020r. w sprawie wynagradzania lekarzy i lekarzy dentystów w okresie podlegania obowiązkowej  kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych

Odpowiedź Departamentu Dialogu Społecznego na stanowisko Nr 4/2020/VIII Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wynagradzania lekarzy i lekarzy dentystów w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowy


Apel Nr 6/2020/VIII Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 6 maja 2020r. o wprowadzenie zmian do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne


Stanowisko Prezydium ORL w Szczecinie Nr 3/2020/VIII ws.projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, przygotowanego w związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, a opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w dniu 30 kwietnia 2020r.


Apel nr 3/2020/VIII Prezydium ORL w Szczecinie z dnia 27 marca 2020r. do Premiera RP, Ministra Zdrowia oraz Ministra Rozwoju w/s ustalenia cen urzędowych na środki ochrony indywidualnej oraz w sprawie tarczy antykryzysowej.
Odpowiedź Ministra Zdrowia


List Prezes ORL w Szczecinie Magdy Wiśniewskiej


Pismo Prezes ORL w Szczecinie do Rektorów Wyższych Uczelni w Szczecinie ws. wolontariatu studentów


Pismo Prezes ORL w Szczecinie skierowany do właścicieli hoteli i pensjonatów o udostępnienie miejsc dla lekarzy


Wspierajmy Seniorów !


Rekomendacje Prezesa ORL w Szczecinie w związku z koronawirusem


Uchwała Nr 32/2020/VIII ORL w Szczecinie z dnia 11 marca 2020r. w sprawie wsparcia dla środowiska lekarskiego w sytuacji wystąpienia epidemii COVID-19


Apel nr 1/2020/VIII ORL w Szczecinie z dnia 11 marca 2020r. do Premiera RP, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego o spójność przekazów w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2


Stanowisko Nr 4/2020/VIII ORL w Szczecinie z dnia 11 marca 2020r. w sprawie sytuacji związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 i niedoborów środków ochrony osobistej


KORONAWIRUS - informacje dla lekarzy dentystów


Walczmy z agresją, nienawiścią, hejtem i fejkami wobec lekarzy

jeśli jesteście świadkami lub macie informacje o wszelkich przejawach agresji, insynuacjach, fejkniusach, opiniach uderzających w lekarzy i ich dobre imię, a także utrudnieniach, na jakie trafiają lekarze w obecnej sytuacji epidemicznej, prosimy abyście przesyłali je na adres e-mail: rpl_skargi@hipokrates.org

 Powstrzymajmy tę falę zła. Solidaryzujmy i wspierajmy się nawzajem!


Zgłaszanie zarażeń koronawirusem wśród lekarzy i lekarzy dentystów

Przypadki zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród lekarzy i lekarzy dentystów można zgłaszać bezpośrednio za pośrednictwem anonimowego formularza:

https://wer-ankiety.hipokrates.org/ankiety/548184/

Uzyskanie powyższych informacji umożliwi Samorządowi Lekarskiemu oszacowanie skali problemu oraz podjęcie niezbędnych działań mających na celu egzekwowanie od władz państwowych zabezpieczenia warunków pracy lekarzy i lekarzy dentystów.

Więcej informacji


Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie udostępnia przesłany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pakiet materiałów dydaktycznych do prowadzenia szkoleń dla personelu medycznego kierowanego do pracy z pacjentami chorymi na COVID-19 przekazanych przez ministra zdrowia.
W pakiecie są między innymi filmy instruktażowe dotyczące intubacji i prowadzenia wentylacji mechanicznej pacjenta oraz  zalecenia i wytyczne instytucji: Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Materiały pomocnicze do prowadzenia szkoleń dla personelu medycznego kierowanego do pracy z pacjentami chorymi na COVID-19 

 


Szczepienie przeciw SARS-CoV-2. Ile dawek i kiedy przyjąć

Publikacja o szczepieniu przeciw SARS-CoV-2, mająca na celu wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiły się po zaprezentowaniu przez Ministerstwo Zdrowia nowych wytycznych dla Narodowego Programu Szczepień. Dokument powstał w ramach akcji Nauka przeciw pandemii.

PUBLIKACJA


Inicjatywa „Nauka przeciw pandemii” na rzecz dostarczenia rzetelnej informacji nt. szczepień przeciw COVID-19

Rada programowa inicjatywy popartej przez Naczelną Izbę Lekarską „Nauka przeciw pandemii”, opublikowała zaktualizowaną wersję białej księgi pod tytułem „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność”, będącej kompendium wiedzy na temat szczepień przeciw COVID-19. Wydanie 2.0 publikacji zostało rozszerzone o rozdział omawiający technologię wektorową, na której bazuje kolejna dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej szczepionka przeciw COVID-19, a także zaktualizowane informacje na temat Narodowego Programu Szczepień.

Jednym z jej autorów jest Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja.

Po więcej szczegółów dot. publikacji, jak i samej inicjatywy, zapraszamy na stronę NIL: https://nil.org.pl/aktualnosci/5305-wersja-20-bialej-ksiegi-nt-szczepien-przeciw-covid-19
 

NAUKA PRZECIW PANDEMII BIAŁA KSIĘGA (PDF) - Luty 2021

Biała Księga - Charakterystyka choroby COVID-19, objawy oraz skutki zdrowotne. Rekomendacje i doświadczenia polskich klinicystów - Kwiecień 2021

Polskojęzyczne druki informacyjne szczepionki przeciwko COVIDー19 Comirnaty firmy Phizer/Biontech


Podstawy inwazyjnej wentylacji mechanicznej w COVID-19 - kursy instruktażowe

Podstawy inwazyjnej wentylacji mechanicznej w COVID-19 cz. 1
https://youtu.be/v6MBNKe1NcM
1. Kryteria rozpoznania ARDS.
2. Wskazania do intubacji pacjenta.
3. Rozpoczęcie wentylacji inwazyjnej z uwzględnieniem podłączenia pacjenta do respiratora oraz ustawienia właściwych, wstępnych parametrów wentylacji.

Podstawy inwazyjnej wentylacji mechanicznej w COVID-19 cz.2
https://youtu.be/Jzmg0NzqwJo
4. Dostosowywanie parametrów wentylacji w trakcie prowadzenia terapii.
5. Podstawy analgosedacji.  

autorzy filmów,
prof. Wojciech Szczeklik, lek. Maciej Mikiewicz 


Webinary o tematyce COVID-19 dr. Pawła Grzesiowskiego – eksperta NRL ds. walki z COVID-19

Na stronie internetowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej można uzyskać dostęp do webinarów o tematyce COVID-19 i różnych dziedzin medycyny.

Znajdują się tam również  webinary prowadzone przez dr. Pawła Grzesiowskiego - eksperta NRL ds. walki z COVID-19 , w których  poruszane są bieżące kwestie związane z COVID-19.

Aby uzyskać dostęp do webinarów oraz wielu innych materiałów edukacyjnych należy zarejestrować się na stronie:

https://nil.org.pl/brak-dostepu?pageid=https://nil.org.pl/dzialalnosc/osrodki/osrodek-doskonalenia-zawodowego/materialy-edukacyjne

lub 

https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia  (po lewej stronie z menu wybieramy materiały edukacyjne)


EUROIMMUN - COVID-19 W POLSCE - seminaria/wywiady/artykuły
strona WWW


(dodano 10.12.2020r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne uruchomiono formularz zgłoszeniowy dla osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. W przypadku jeśli pecjent nie posiada profilu zaufanego może kontaktować się dzwoniąc na Infolinię Centrum Kontaktu: 22 25 00 115

W przypadku zdiagnozowania pacjenta pozytywnego, należy poinformować go o konieczności utworzenia zgłoszenia poprzez stronę internetową lub wykonania telefonu na infolinię, celem wskazania osób współzamieszkujących oraz osób bliskiego kontaktu.

Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego


(dodano 09.11.2020r.)

6 miesięcy z COVID-19. Co dziś wiemy o diagnostyce SARS-CoV-2? - seminarium internetowe Profesora dr. hab. n. med. Miłosza Parczewskiego, Kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych PUM w Szczecinie
COVID-19 w Polsce – kiedy naprawdę zaczęła się pandemia? - Wywiad z Panią Danutą Kozłowską – Dyrektorem ds. Medycznych sieci laboratoriów Diagnostyka Sp. z o.o.
Badanie przeciwciał w COVID-19: białko S vs. N -  Wywiad z Doktor Iswariyą Venkataraman – Kierownikiem ds. Naukowych w EUROIMMUN US.
Artykuły:
Wysoka czułość EURORealTime SARS-CoV-2 potwierdzona w analizie porównawczej z zastosowaniem panelu referencyjnego FDA

Przydatność badań serologicznych w diagnostyce COVID-19 – zalecenia Polskiego Stowarzyszenia Naukowego „Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne”

 


(dodano 02.11.2020r.)
 
APEL Prezesów Samorządów Zawodów Medycznych,z dnia 30 października 2020 r.,do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań Państwa w zakresie ochrony zdrowia w czasie epidemii
 

(dodano 28.07.2020r.)

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało Ministerstwu Zdrowia pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyi wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu analizy problemu oraz ewentualnego podjęcia prac legislacyjnych.

Projekt został przygotowany przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i przewiduje ograniczenie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej osób wykonujących zawody medyczne za działania pozostające w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19.

Pismo Prezesa NRL do Ministra Sprawiedliwości

Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości 


(dodano 09.06.2020r.)

APEL samorządów zawodów medycznych z dnia 1 kwietnia 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia


(dodano 13.05.2020r.)

Wnioski o wydanie poleceń Agencji Rezerw Materiałowych o wydanie środków ochrony indywidualnej.

Informujemy o akcji, zainicjowanej przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie i Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Lekarską w Toruniu, wysyłania wniosków do właściwych ministrów: Zdrowia, Aktywów Państwowych i Ministra Klimatu celem wydania poleceń Agencji Rezerw Materiałowych, by wydawali wszystkim wnioskodawcom (lekarzom i lekarzom dentystom) środki ochrony indywidualnej.

Poniżej zamieszczamy wzory wniosków do poszczególnych Ministrów.

Zachęcamy do przyłączenia się i rozpropagowania tej inicjatywy.

Wniosek OIL w Szczecinie

Wniosek kierowany do Ministra Aktywów Państwowych

Wniosek kierowany do Ministra Klimatu


(dodano 05.05.2020r.)

Seminarium internetowe z prof. dr. hab. n. med. Miłoszem Parczewskim „Diagnostyka SARS-CoV-2. Jak to się robi w Polsce? Praktyczny przewodnik” - https://www.youtube.com/watch?v=gITHlPddzKM


(dodano 28.04.2020r.)

Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową

W odpowiedzi na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 30 marca br. skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uznawania choroby zakaźnej wywołanej u lekarza lub lekarza dentysty wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową, Ministerstwo Zdrowia (do którego apel został przekazany) wyraźnie uznało chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 jako chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.
Pismo z Ministerstwa Zdrowia

------------------------------------------------
Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie dot. dezynfekcji gabinetów lekarskich, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną

------------------------------------------------
Międzynarodowe badanie wśród populacji ogólnej i pracowników służby zdrowia, w celu oceny, w jaki sposób epidemia COVID-19 wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne. - Więcej informacji


(dodano 21.04.2020r.)

Interwencyjne wsparcie domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Krzysztof Soska zwrócił się z prośbą o rozpowszechnienie wśród lekarzy (w szczególności z podmiotów, które zawiesiły przyjmowanie pacjentów) informacji o zgłaszaniu się do interwencyjnego wsparcia domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych - czytaj więcej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Marcinem Kowalskim zastępcą dyrektora Wydziału Spraw Społecznych - tel. 91 42 45 672, e-mail: mkowalski@um.szczecin.pl


(dodano 28.04.2020r.)

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii – pytania i odpowiedzi

W załączeniu publikujemy informację z Ministerstwa Zdrowia zawierającą odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat zasad kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, zatrudniania, wynagradzania, pokrywania kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz gwarancji należnych osobom kierowanym. Informacja opisuje warunki formalne kierowania, wymienia wyłączenia i szczegółowo opisuje sposób wynagradzania i pokrywania kosztów związanych ze skierowaniem.(ZAŁĄCZNIK)

Zgłoszenia gotowości do podjęcia pracy przy zwalczaniu epidemii prosimy przesyłać bezpośrednio do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Więcej informacji https://www.oil.szczecin.pl/aktualnosci/273/ochotnicy-do-pracy-przy-zwalczaniu-epidemii


(dodano 17.04.2020r.)

Ochotnicy do pracy przy zwalczaniu epidemii
W związku z docierającymi do Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie informacjami  o  pilnej potrzebie dodatkowego zaangażowania lekarzy do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii,  zwracamy się o pomoc i dobrowolne wsparcie koleżanek i kolegów lekarzy działających na pierwszej linii frontu w walce z COVID-19,  głównie w szpitalu jednoimiennym.
Prośbę w tym zakresie skierował do OIL w Szczecinie Wojewoda Zachodniopomorski w piśmie z dnia 16.04.2020r. (treść w załączeniu).
Zgłoszenia gotowości do podjęcia pracy przy zwalczaniu epidemii prosimy przesyłać bezpośrednio na adres mailowy: zps@szczecin.uw.gov.pl
Na podstawie przesłanych zgłoszeń utworzona zostanie lista lekarzy, którzy będą kierowani przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz z określonymi w tym przepisie skutkami, również finansowymi (link).
Do pracy w szpitalach poza miejscem dotychczasowego zatrudnienia, w których są drastyczne braki kadrowe mogą zgłaszać się lekarze różnej specjalizacji. z pominięciem osób wymienionych szczegółowo w ww. przepisie (link).
Taka inicjatywa daje możliwość wyrażenia gotowości do pracy tym z Nas, których nie dotyczą żadne zdrowotne czy rodzinne przeciwwskazania.
Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr tel. 797855834 (również w sobotę i niedzielę); 914303312; 914303321 lub kierując zapytania drogą mailową na adres: zps@szczecin.uw.gov.pl

Pismo Prezes ORL w Szczecinie

Odpowiedź Wojewody Zachodniopomorskiego


(dodano 16.04.2020r.)

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dot. kierowania lekarzy do pracy na oddziałach zakaźnych

Ministerstwo odpowiada …

Czy np. specjalistę ginekologa można skierować do pracy na oddziale zakaźnym? Czy to możliwe i na jakich warunkach? Takie wątpliwości – bardzo ważne z punktu widzenia pacjenta i lekarza – zostały zgłoszone Naczelnej Izbie Lekarskiej. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o uregulowanie tej sprawy w odniesieniu nie tylko do lekarzy ale także innych zawodów medycznych.  W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia podzieliło wątpliwości prawne Prezesa NRL. Wynika z tego, że pracodawca nie może pomijać kwestii kwalifikacji pracownika i decyzje powinien podejmować w oparciu o konkretne okoliczności, w szczególności z uwzględnieniem zakresu powierzonych faktycznie zadań oraz obowiązków określonych w umowie o pracę. 

W związku z pojawiającymi się informacjami ze strony lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych o przypadkach powierzania im  innej pracy niż określona  w umowie o pracę - w sytuacji  nakładania  przez wojewodów na zatrudniające ich podmioty obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości oraz przygotowania miejsc na oddziałach do hospitalizacji zakażonych z pozytywnym wynikiem -  Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Ministra Zdrowia o rozważenie zasadności uregulowania trybu kierowania lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne w tych sytuacjach.

Przypomnieć należy, że owe polecenia wynikają z  art. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19, który  de facto wprowadza odrębny tryb  od określonego w art. 47  ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,  skutkujący w praktyce kierowaniem lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne do pracy innej niż określona w umowie o pracę, przy czym nie odsyła on do art. 47 ww. ustawy,  (przewidującego tryb kierowania pracowników podmiotów leczniczych do pracy "przy zwalczaniu epidemii"  w ramach decyzji wojewody z określonymi w tym przepisie skutkami, również finansowymi). W tej sytuacji zaistniały wątpliwości co do podstawy prawnej powierzania innej pracy m.in. lekarzom (np. specjalistów ginekologów kierowano do pracy na oddziałach zakaźnych).

W ocenie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej potrzeba doprecyzowania przepisów w przedmiotowym zakresie wynika zarówno z dbałości o życie i zdrowie pacjentów, jak również z troski o zapewnienie lekarzom i innym osobom wykonującym zawód medyczny bezpieczeństwa prawnego w związku z wypełnianiem zadań publicznych.

W piśmie z dnia 6 kwietnia 2020 r. Minister Zdrowia podzielił wątpliwości prawne przekazane przez Prezesa NRL, wskazując iż ocena adekwatnych działań ze strony pracodawców nie może pomijać kwestii kwalifikacji pracownika i powinna być jednak dokonywana w oparciu o konkretne okoliczności jego dotyczące, w szczególności zakres powierzonych mu faktycznie zadań oraz obowiązków określonych w jego umowie o pracę.

Dodatkowo Minister Zdrowia zwrócił uwagę na wprowadzoną od 1 kwietnia 2020 r. zmianę ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wyniku której lekarz stażysta oraz lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne mogą, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zostać skierowani do realizacji innych zadań niż wynikające odpowiednio z programu stażu albo programu specjalizacji odpowiednich do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza. Na wniosek lekarza okres wykonywania powyższych działań może zostać zaliczony do okresu odbywania odpowiednio stażu albo szkolenia.

Pismo Prezesa NRL
Odpowiedź MZ

 


(dodano 15.04.2020r.)

Listy laboratoriów COVID-19 (aktualizowane na bieżąco):

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid


(dodano 15.04.2020r.)

Bazy danych PSSE oraz plik w formacie Excel stworzone przez Pana Jakuba Olędzkiego ( CC BY-NC 2.5 PL) do wykorzystania przez lekarzy i lekarzy dentystów:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YdM2wZlxF3Vs9Fx3T5ReXICwt3WjJIA_DPVD3YAB84I/edit?usp=sharing

PSSE dane kontaktowe - exel

Baza danych ułatwia kontakt ze stacjami PSSE - pozwala odnaleźć właściwe dane kontaktowe w kilkanaście sekund zamiast w kilka minut.

W arkuszu I: 'PSSE dane kontaktowe wyszukiwarka' opisana jest również instrukcja obsługi oraz instrukcja ściągnięcia pliku

Oświadczenie p. Jakuba Olędzkiego z podaną licencją Creative Commons


(dodano 07.04.2020r.)

Komunikat NIL - ubezpieczenie


(dodatno 03.04.2020r.)

Komunikat Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialnośi Zawodowej ws. określania przyzyn zgonów w zasie pandemii


(dodatno 02.04.2020r.)

Komunikat MZ w sprawie zasad realizacji stażu podyplomowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii wirusem SARS-CoV-2


(dodano 31.03.2020r.)

eWUŚ informuje o kwarantannie

Apel Nr 12/20/VIII Prezydium NRL z dn. 28.03.2020r. do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów tworzących podmioty lecznicze oraz osób kierujących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą o pilne podjęcie decyzji umożliwiających wprowadzenie rotacyjności w funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, gabinetów i poradni w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Stanowisko nr 36/20/P-VIII Prezydium NRL z dn. 28.03.2020r. w sprawie regulacji prawnej zobowiązującej lekarzy do pracy w jednym podmiocie


(dodano 27.03.2020r.)

APEL Nr 1/20/VIII NRL z dnia 26 marca 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej

APEL Nr 11/20/VIII PREZYDIUM NRL z dnia 26 marca 2020 r. do Prezesa Rady Ministróww sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pomoc dla rodzin w wypadku śmierci lub ciężkiej choroby osoby biorącej udział w bezpośrednim niesieniu pomocy w okresie epidemii

STANOWISKO Nr 32/20/P-VIII PREZYDIUM NRL z dnia 26 marca 2020r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

STANOWISKO Nr 33/20/P-VIII PREZYDIUM NRL z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


(dodano 26.03.2020r.)

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych.


Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19

Polskie tłumaczenie podręcznika prewencji i leczenia COVID-19 (wyd. The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine). Wersja polska powstała z inicjatywy studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i została objęta patronatem Polskiej Federacji Szpitali. Dokument jest ciągle aktualizowany.
https://drive.google.com/file/d/1yTzeietLvs2_av_1Z8SaydpGtJ4C9YP8/view

Wersja angielska do pobrania na stronie:

https://www.alibabacloud.com/covid-19-global-medixchange


(dodano 22.03.2020r.)

Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej do lekarzy POZ 19.03.2020


(dodano 20.03.2020r.)

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej dot. stosowania szybkich testów kasetkowych wykrywających przeciwciała w klasie IgM/IgG w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2

Komunikat dot. lekarzy, którzy ukończyli szkolenie specjalizacyjne, złożyli wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w sesji wiosennej 2020


(dodano 16.03.2020r.)

W dzienniku Ustaw, pod pozycja 433 ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Apele i Stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej


(dodano 15.03.2020r.)

Komunikat NFZ - Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. Dotyczy to przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET, gastroskopia, kolonoskopia, USG oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień. W każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, a szczególnie w razie podjęcia decyzji o zawieszeniu udzielania świadczeń należy ocenić i wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów i prawdopodobieństwo jego pogorszenia (...)
pełna treśc komunikatu NFZ

Egzaminy specjalizacyjne ODWOŁANE
Minister Zdrowia 13 marca br. ogłosił Komunikat w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych. Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia zostały odwołane egzaminy specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów, zaplanowane po dniu 13 marca 2020r. Wiosenna sesja egzaminacyjna przedłużona została do 31 października 2020r.
CEM opublikował szczegółową listę dziedzin, w których odwołane zostały  egzaminy.

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 z dnia 2 marca 2020 r. wraz z aktualizacją z dnia 11 marca 2020 r. zawierającą informacje dot. zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/leczenie-koronawirusa-stanowisko-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-anestezjologii-i-intensywnej-terapii-dla-szpitali,7616.html

Zmiana zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
14 marca 2020 r. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które umożliwia wprowadzenie rozwiązań pozwalających na poprawę płynności finansowej i zachowanie poziomu przychodów świadczeniodawców dzięki utrzymaniu w okresie przejściowym porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z NFZ, oraz przyśpieszenie przepływów finansowych do podmiotów leczniczych, które w celu minimalizacji ryzyka transmisji COViD-19 ograniczają zakres działalności i czasowo zmniejszającą liczbę udzielanych planowych świadczeń. Komunikat NFZ
tekst rozporządzenia MZ z 14.03.2020.

Teleporady w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej
NFZ umożliwił lekarzom specjalistom (obok POZ) wykonywanie i rozliczanie porad specjalistycznych, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Powyższa zasada ma zastosowanie w odniesieniu do  świadczeń realizowanych w zakresach wymienionych w załączniku nr 1a i 1c do obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, realizowanych na rzecz pacjentów kontynuujących opiekę w danej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem opieki i stanem klinicznym pacjenta.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-w-ambulatoryjnej-opiece-specjalistycznej,7627.html

Zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zasady-finansowania-swiadczen-medycznych-zwiazanych-z-zapobieganiem-i-zwalczaniem-koronawirusa,7622.html

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zmiana-zarzadzenia-w-sprawie-finansowania-swiadczen-medycznych-zwiazanych-z-zapobieganiem-i-zwalczaniem-koronawirusa,7638.html

________________________________________________________________________________________________________________________

(dodano 12.03.2020r.)

Wskazówki postępowania dla POZ w związku z zagrożeniem  epidemią COViD 19 _plik do pobrania

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie sprzedaży w aptekach środków dezynfekujących do ciała oraz służących do dezynfekcji sprzętów codziennego użytku _plik do pobrania

Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec

Zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033

Zalecenia dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

Jak skutecznie dezynfekować ręce: ulotka - do pobrania

 


(dodano 04.03.2020r.)

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie potwierdzonego przypadku koronawirusa
https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-potwierdzonego-przypadku-koronawirusa/

Wykaz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. zachodniopomorskie

http://wsse.szczecin.pl/wp-content/uploads/2019/11/Lista-Powiatowych-stacji-akt-07.11.2019.pdf

Szpitale w województwie zachodniopomorskim, które pozostają w stanie podwyższonej gotowości do odwołania z oddziałami leczenia chorób zakaźnych

 1. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Arkońska 4
  71-455 Szczecin
  tel. 91 813 94 56
  tel. 91 813 94 59
   
 2. Szpital Wojewódzki w Koszalinie
  ul.T.Chałubińskiego 7
  75-581 Koszalin
  tel. 94 348 84 00
  tel. 94 348 82 98

Numer całodobowej infolinii NFZ o koronawirusie: 800 190 590

 


(dodano 27.02.2020r.)

W związku z dużym zaniepokojeniem związanym z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa, apelujemy aby przy pozyskiwaniu informacji i wskazówek na ten temat polegać wyłącznie na sprawdzonych źródłach i śledzić komunikaty instytucji, które na bieżąco monitorują sytuację epidemiologiczną, tj: Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, Ministerstwa Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia.

Poniżej przydatne linki:

- Główny Inspektorat Sanitarny: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
- Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny: https://www.pzh.gov.pl/aktualnosci-dot-wirusa-2019ncov/
- Ministerstwo Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci
- Światowa Organizacja Zdrowia: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 

List Prezesa NRL Andrzeja Matyji