tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL KORONAWIRUS - komunikaty

KORONAWIRUS - komunikaty


Pismo Prezes ORL w Szczecinie do Rektorów Wyższych Uczelni w Szczecinie ws. wolontariatu studentów

Pismo Prezes ORL w Szczecinie skierowany do właścicieli hoteli i pensjonatów o udostępnienie miejsc dla lekarzy

Wspierajmy Seniorów !

Rekomendacje Prezesa ORL w Szczecinie w związku z koronawirusem

Uchwała Nr 32/2020/VIII ORL w Szczecinie z dnia 11 marca 2020r. w sprawie wsparcia dla środowiska lekarskiego w sytuacji wystąpienia epidemii COVID-19

Apel nr 1/2020/VIII ORL w Szczecinie z dnia 11 marca 2020r. do Premiera RP, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego o spójność przekazów w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2

Stanowisko Nr 4/2020/VIII ORL w Szczecinie z dnia 11 marca 2020r. w sprawie sytuacji związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 i niedoborów środków ochrony osobistej


KORONAWIRUS - informacje dla lekarzy dentystów


Szanowni Państwo,

jeśli jesteście świadkami lub macie informacje o wszelkich przejawach agresji, insynuacjach, fejkniusach, opiniach uderzających w lekarzy i ich dobre imię, a także utrudnieniach, na jakie trafiają lekarze w obecnej sytuacji epidemicznej, prosimy abyście przesyłali je na adres e-mail: rpl_skargi@hipokrates.org

Walczmy z agresją, nienawiścią, hejtem i fejkami. Powstrzymajmy tę falę zła. Solidaryzujmy i wspierajmy się nawzajem!


(dodatno 03.04.2020r.)

Komunikat Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialnośi Zawodowej ws. określania przyzyn zgonów w zasie pandemii


(dodatno 02.04.2020r.)

Komunikat MZ w sprawie zasad realizacji stażu podyplomowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii wirusem SARS-CoV-2


(dodano 31.03.2020r.)

eWUŚ informuje o kwarantannie

Apel Nr 12/20/VIII Prezydium NRL z dn. 28.03.2020r. do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów tworzących podmioty lecznicze oraz osób kierujących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą o pilne podjęcie decyzji umożliwiających wprowadzenie rotacyjności w funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, gabinetów i poradni w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Stanowisko nr 36/20/P-VIII Prezydium NRL z dn. 28.03.2020r. w sprawie regulacji prawnej zobowiązującej lekarzy do pracy w jednym podmiocie


(dodano 27.03.2020r.)

APEL Nr 1/20/VIII NRL z dnia 26 marca 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej

APEL Nr 11/20/VIII PREZYDIUM NRL z dnia 26 marca 2020 r. do Prezesa Rady Ministróww sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pomoc dla rodzin w wypadku śmierci lub ciężkiej choroby osoby biorącej udział w bezpośrednim niesieniu pomocy w okresie epidemii

STANOWISKO Nr 32/20/P-VIII PREZYDIUM NRL z dnia 26 marca 2020r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

STANOWISKO Nr 33/20/P-VIII PREZYDIUM NRL z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


(dodano 26.03.2020r.)

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych.


Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19

Polskie tłumaczenie podręcznika prewencji i leczenia COVID-19 (wyd. The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine). Wersja polska powstała z inicjatywy studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i została objęta patronatem Polskiej Federacji Szpitali. Dokument jest ciągle aktualizowany.
https://drive.google.com/file/d/1yTzeietLvs2_av_1Z8SaydpGtJ4C9YP8/view

Wersja angielska do pobrania na stronie:

https://www.alibabacloud.com/covid-19-global-medixchange


(dodano 22.03.2020r.)

Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej do lekarzy POZ 19.03.2020


(dodano 20.03.2020r.)

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej dot. stosowania szybkich testów kasetkowych wykrywających przeciwciała w klasie IgM/IgG w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2

Komunikat dot. lekarzy, którzy ukończyli szkolenie specjalizacyjne, złożyli wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w sesji wiosennej 2020


(dodano 16.03.2020r.)

W dzienniku Ustaw, pod pozycja 433 ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Apele i Stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej


(dodano 15.03.2020r.)

Komunikat NFZ - Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. Dotyczy to przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET, gastroskopia, kolonoskopia, USG oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień. W każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, a szczególnie w razie podjęcia decyzji o zawieszeniu udzielania świadczeń należy ocenić i wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów i prawdopodobieństwo jego pogorszenia (...)
pełna treśc komunikatu NFZ

Egzaminy specjalizacyjne ODWOŁANE
Minister Zdrowia 13 marca br. ogłosił Komunikat w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych. Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia zostały odwołane egzaminy specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów, zaplanowane po dniu 13 marca 2020r. Wiosenna sesja egzaminacyjna przedłużona została do 31 października 2020r.
CEM opublikował szczegółową listę dziedzin, w których odwołane zostały  egzaminy.

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 z dnia 2 marca 2020 r. wraz z aktualizacją z dnia 11 marca 2020 r. zawierającą informacje dot. zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/leczenie-koronawirusa-stanowisko-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-anestezjologii-i-intensywnej-terapii-dla-szpitali,7616.html

Zmiana zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
14 marca 2020 r. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które umożliwia wprowadzenie rozwiązań pozwalających na poprawę płynności finansowej i zachowanie poziomu przychodów świadczeniodawców dzięki utrzymaniu w okresie przejściowym porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z NFZ, oraz przyśpieszenie przepływów finansowych do podmiotów leczniczych, które w celu minimalizacji ryzyka transmisji COViD-19 ograniczają zakres działalności i czasowo zmniejszającą liczbę udzielanych planowych świadczeń. Komunikat NFZ
tekst rozporządzenia MZ z 14.03.2020.

Teleporady w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej
NFZ umożliwił lekarzom specjalistom (obok POZ) wykonywanie i rozliczanie porad specjalistycznych, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Powyższa zasada ma zastosowanie w odniesieniu do  świadczeń realizowanych w zakresach wymienionych w załączniku nr 1a i 1c do obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, realizowanych na rzecz pacjentów kontynuujących opiekę w danej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem opieki i stanem klinicznym pacjenta.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-w-ambulatoryjnej-opiece-specjalistycznej,7627.html

Zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zasady-finansowania-swiadczen-medycznych-zwiazanych-z-zapobieganiem-i-zwalczaniem-koronawirusa,7622.html

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zmiana-zarzadzenia-w-sprawie-finansowania-swiadczen-medycznych-zwiazanych-z-zapobieganiem-i-zwalczaniem-koronawirusa,7638.html

________________________________________________________________________________________________________________________

(dodano 12.03.2020r.)

Wskazówki postępowania dla POZ w związku z zagrożeniem  epidemią COViD 19 _plik do pobrania

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie sprzedaży w aptekach środków dezynfekujących do ciała oraz służących do dezynfekcji sprzętów codziennego użytku _plik do pobrania

Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec

Zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033

Zalecenia dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

Jak skutecznie dezynfekować ręce: ulotka - do pobrania

 


(dodano 04.03.2020r.)

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie potwierdzonego przypadku koronawirusa
https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-potwierdzonego-przypadku-koronawirusa/

Wykaz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. zachodniopomorskie

http://wsse.szczecin.pl/wp-content/uploads/2019/11/Lista-Powiatowych-stacji-akt-07.11.2019.pdf

Szpitale w województwie zachodniopomorskim, które pozostają w stanie podwyższonej gotowości do odwołania z oddziałami leczenia chorób zakaźnych

 1. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Arkońska 4
  71-455 Szczecin
  tel. 91 813 94 56
  tel. 91 813 94 59
   
 2. Szpital Wojewódzki w Koszalinie
  ul.T.Chałubińskiego 7
  75-581 Koszalin
  tel. 94 348 84 00
  tel. 94 348 82 98

Numer całodobowej infolinii NFZ o koronawirusie: 800 190 590

 


(dodano 27.02.2020r.)

W związku z dużym zaniepokojeniem związanym z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa, apelujemy aby przy pozyskiwaniu informacji i wskazówek na ten temat polegać wyłącznie na sprawdzonych źródłach i śledzić komunikaty instytucji, które na bieżąco monitorują sytuację epidemiologiczną, tj: Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, Ministerstwa Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia.

Poniżej przydatne linki:

- Główny Inspektorat Sanitarny: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
- Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny: https://www.pzh.gov.pl/aktualnosci-dot-wirusa-2019ncov/
- Ministerstwo Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci
- Światowa Organizacja Zdrowia: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 

List Prezesa NRL Andrzeja Matyji