tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Nowa siedziba

Nowa siedziba


W dniu 8 sierpnia 2018r. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie stała się właścicielem budynku położonego w Szczecinie przy ul. Wieniawskiego 23. Akt notarialny zakupu nieruchomości  podpisali dr n. med. Magda Wiśniewska– Prezes ORL w Szczecinie oraz dr n. med. Maciej Górski – Skarbnik ORL w Szczecinie.

 

Powyższa nieruchomość, zgodnie z decyzją Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2018r., przeznaczona będzie na nową siedzibę Okręgowej Izby Lekarskiej  w Szczecinie.

 

Zdjęcie siedziby
 Zachęcamy do zapoznania się również z artykułami publikowanymi na łamach naszego biuletynu Vox Medici: 5/2018, 3/2019, 3/2020


Choć nowo zakupiony budynek jest w bardzo dobrym stanie technicznym, wymaga jednak pewnych przeróbek modernizacyjnych i niewielkiej przebudowy  niwelującej przede wszystkim bariery architektoniczne (w tym zamontowania windy). Planowane jest również dobudowanie do istniejącego budynku sali konferencyjnej z 26 miejscami parkingowymi.

Podział robót budowlanych przewidziany jest na 2 etapy:

  1. I etap – obejmujący przebudowę i modernizację budynku głównego, wykonanie windy zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu;
  2. II etap – obejmujący budowę zewnętrznej sali konferencyjnej z zapleczem połączonej z budynkiem głównym oraz zagospodarowanie terenu.

Po zakończeniu pierwszego etapu prac planowane jest przeniesienie izby do nowej siedziby.


Poniżej publikujemy wizualizację pochodzącą z przyjętej koncepcji architektonicznej. Oczywiście jest to tylko koncepcja, która może nieco różnić się od ostatecznego kształtu nowej siedziby po wykonaniu wszystkich prac projektowych i budowlanych.

WIZUALIZACJE: 1, 2, 3.


W I kwartale 2020r. rozpoczął się proces składania oferty na wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego o salę konferencyjną, wyburzenie budynku garażowego, przebudowa zagospodarowania i infrastruktury” – ETAP 1

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych wybrana została oferta Firmy Handlowo-Usługowej ,,GEKO" Wojciech Gryczka.

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych znak: OIL-Sz/S/AN/214/2/2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych znak: OIL-Sz/S/AN/214/2/2020

Ogłoszenie ws. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych znak: OIL-Sz/S/AN/214/3/2020

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych znak: OIL-Sz/S/AN/214/3/2020


ETAP I

Umowa na roboty budowlane podpisana została 22.07.2020r.  w związku z czym ruszyły pierwsze prace budowlane związane z realizacją I ETAPU obejmującego przebudowę i modernizację budynku głównego, wykonanie windy zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu.

Poniżej przedstawiamy pierwsze zdjęcia

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 


Termin zakończenia remontu został przesunięty do 26.01.2021r.

W związku z koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy z Wykonawcą robót budowlanych, a wskazanych w Protokołach konieczności nr 1 i nr 2 z dnia 2 października 2020 r., polegających na częściowej rozbiórce istniejących ław fundamentowych budynku, będących w kolizji z nowoprojektowanym szybem windowym oraz podbiciu betonem konstrukcji ław celem zapewnienia stabilności budynku, zerwaniu starej wykładziny i ułożeniu paneli podłogowych wraz z przygotowaniem powierzchni w pomieszczeniach nie objętych opracowaniem, nadbudowie ściany ponad akustyczną ścianką mobilną na poziomie II piętra – zmiana do projektu, rezygnacji z wymiany okna w jednym z pomieszczeń na parterze  Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie w październiku br. podjęła uchwałę ws. wyrażenia zgody na zmianę umowy na roboty budowlane zawartej z Wojciechem Gryczką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa „GEKO” Wojciech Gryczka. W wyniku powyższych okoliczności wzrosła kwota umowy o roboty budowlane o 62835 zł oraz termin wykonania robót budowlanych przesunięty został do 26.01.2021r.

Uchwała Nr 76/2020/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy na roboty budowlane zawartej z Wojciechem Gryczką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa „GEKO” Wojciech Gryczka


Termin zakończenia remontu przesunięty został do 04.03.2021r. w związku ze zmianami zakresu umowy na roboty budowlane dot. wykonania  koniecznych robót dodatkowych polegających m.in na:
miejscowym odtworzeniu okładzin granitowych, wzmocnieniu belki konstrukcyjnej i uzupełnieniu instalacji teletechnicznej w sali konferencyjnej, wprowadzeniu izolacji fundamentów w obrębie szybu windowego, przebudowie i naprawie sufitów w holu, korytarzach i niektórych pomieszczeniach, pracach związanych z dostosowaniem sufitów, ścian oraz stolarki drzwiowej do montażu niezbędnych urządzeń oraz usprawnienia komunikacji, wykonaniu zasilania rzutników i tablicy multimedialnej, pracach naprawczych i odtworzeniowych instalacji elektrycznej i oświetleniowej wewnętrznej oraz zewnętrznej, wykonaniu instalacji oświetleniowej holu głównego oraz naprawie instalacji teletechnicznej.

Uchwała Nr 01/2021/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy na roboty budowlane zawartej z Wojciechem Gryczką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa „GEKO” Wojciech Gryczka

Aktualne zdjęcia z prac remontowych publikujemy poniżej


Przedłużenie zakończenia robót do 10.05.2021r.

W związku z nierealizowaniem aktualnie II Etapu inwestycji zaszła konieczność dostosowania przyjętych rozwiązań projektowych a w tym szybu windowego, do funkcjonowania w innych parametrach temperaturowych, podjęto decyzję o zastosowaniu wiatrołapu przed wejściem do windy od strony parkingu. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć wychładzania szybu windy, jak i uchroni drzwi windowe przed działaniem czynników atmosferycznych.

W porozumieniu z architektem powstał projekt wiatrołapu, wraz z niezbędnymi chodnikami doprowadzającymi, uwzględniającymi dostęp osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo została podjęta decyzja o konieczności zastosowania: systemu klimatyzacji pomieszczenia serwerowni na poziomie przyziemia budynku głównego, dodatkowych grzejników w pomieszczeniach nowych łazienek na poziomie I i II piętra.

Ze względu na długi czas oczekiwania na dostawę i montaż konstrukcji aluminiowej wiatrołapu termin zakończenia prac musiał zostać wydłużony o 10 tygodni.

Wszystkie te jak i poprzednie roboty dodatkowe skutkowały wzrostem ceny pierwotnej zawartej w umowie o ok. 13,6 %.


Zdjęcia z budowy

z dn. 24.09.2020r.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

z dn. 16.12.2020r.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

z dn. 01.02.2021r.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

z dn. 01.03.2021r.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 


Na bieżąco będziemy publikować nowe zdjęcia z budowy