tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Ogłoszenia Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych znak: OIL-Sz/S/AN/214/2/2020

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych znak: OIL-Sz/S/AN/214/2/2020

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W SZCZECINIE

zaprasza

do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego o salę konferencyjną, wyburzenie budynku garażowego, przebudowa zagospodarowania i infrastruktury” – ETAP 1

na nieruchomości położonej w Szczecinie
przy ul. Henryka Wieniawskiego 23.


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Szczecin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, Sekretariat, I p.,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2020 r. o godz. 14:30.
Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentom bez ich otwierania.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Zaleca się śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Zamawiającego, gdzie na bieżąco publikowane będą materiały informacyjne (np. wyjaśnienia lub modyfikacje treści SIWZ) dot. niniejszego postępowania.

25.02.2020 r.