tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Ogłoszenia Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy, remontu i rewaloryzacji zabytkowej willi z ogrodem przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego (na prawach opcji) nad realizacją robót

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy, remontu i rewaloryzacji zabytkowej willi z ogrodem przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego (na prawach opcji) nad realizacją robót

ZAPYTANIE OFERTOWE

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy, remontu i rewaloryzacji zabytkowej willi z ogrodem przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego (na prawach opcji) nad realizacją robót”.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

ul. Wieniawskiego 23, 71-130 Szczecin

NIP 851-20-36-519

 

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch budynków znajdujących się na działce inwestycyjnej, tzn. Willi Wellmera (powierzchnia użytkowa około 600 m2 i budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej ok. 100 m2, oraz zaprojektowanie zagospodarowania terenu, nowych alejek, założenia parkowego).

Oba budynki poddane były renowacji około 20 lat temu, ich stan techniczny jest dobry. Zadanie projektowe będzie polegało na przebudowie obu budynków na potrzeby nowych funkcji, naprawy i poprawy wszystkich elementów konstrukcji i elementów budowlanych. Nowe funkcje to Dom Seniora na parterze budynku, część konferencyjna i szkoleniowa umieszczona na 1 piętrze (przewiduje się dość duży zakres wyburzeń) i poddasze przeznaczone na funkcje biurowe oraz przebudowa piwnic, budynek gospodarczy ma być dostosowany do funkcji biurowej. Z najpoważniejszych wyzwań należy wziąć pod uwagę budowę windy zewnętrznej lub wewnętrznej, współpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytków, uszanowanie dziedzictwa historycznego oraz wykonanie pełnego projektu wnętrz na potrzeby wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i wnętrzarskich.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje wykonanie i opracowanie zgodnie z Prawem budowlanym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), i zgodnie z rozporządzeniami związanymi,  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy, remontu i rewaloryzacji zabytkowej willi z ogrodem przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego (na prawach opcji) nad realizacją robót”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. obowiązkowe wykonanie wizji lokalnej w budynku w zakresie objętym przedmiotem zamówienia przed złożeniem oferty,
 2. dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, w tym instalacji i sporządzenie raportu z ocen stanu technicznego.
 3. wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę,
 4. wykonanie wielobranżowego projektu technicznego, w tym projektu wnętrz, projektu aranżacji wnętrz i wizualizacji wnętrz (min. cztery widoki wnętrz i dwa widoki zewnętrzne - do uzgodnienia z Zamawiającym),
 5. wykonanie dokumentacji niezbędnej do wyboru wykonawcy robót budowlanych,
 6. uzyskanie niezbędnych uzgodnień m.in. w zakresie ppoż., wymagań sanitarnych, właściwy konserwator zabytków, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
 7. wykonanie inwentaryzacji obiektu w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy.
 8. pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, z założeniem że prace budowlane będą trwały 12 miesięcy.
 9. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w terminie jak wyżej (opcja).

 

3. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, oferenci są zobowiązani przedstawić harmonogram rzeczowo – finansowy z rozbiciem na kolejne etapy prac projektowych.

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W postępowaniu ofertowym.

Warunek zdolności technicznej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował:

1) co najmniej 1 usługę polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany) i kosztorysowej przebudowy i/lub modernizacji, remontu budynku zabytkowego (wpisanego do rejestru zabytków lub wpisanego do gminnej ewidencji zabytków) o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2 i uzyskał dla tego obiektu decyzję o pozwoleniu na budowę.

2) co najmniej 1 usługę polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) i kosztorysowej budowy, przebudowy i/lub modernizacji, remontu budynku użyteczności publicznej  o powierzchni użytkowej min. 1000 m2, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.  Zamawiający uzna warunek za spełnione jeżeli w dokumentacji projektowej uwzględniono:
a) moduły fotowoltaiczne,
b) pompy ciepła oparte na dolnym źródle ciepła, gdzie zaplanowano minimum 5 odwiertów o głębokości nie krótszej niż 100 mb.,
c) wentylację mechaniczną z rekuperacją.

Zamawiający wyjaśnia, ze może to to być jedna dokumentacje projektowe o ile spełnia warunki podane w pkt. 1) i 2).

3) co najmniej jedną usługę, w okresie ostatnich 5 lat, polegającą na pełnieniu nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacja budynku nie mniejszego niż 1000 m2,

 

Warunek zdolności zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

a) jedną (1) osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, pełniącą funkcję głównego projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą doświadczenie, w okresie ostatnich 3 lat, w realizacji co najmniej 1 usług w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlany), dotyczącej przebudowy i/lub remontu budynku o powierzchni użytkowej min. 1000 m2, wpisanego do rejestru zabytków lub wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Należy wskazać Inwestora, nazwę i adres inwestycji,

b) jedną (1) osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, pełniącą funkcję projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą doświadczenie, w okresie ostatnich 3 lat, w realizacji co najmniej 1 usług w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlany), dotyczącej budowy, przebudowy i/lub remontu budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 1000 m2 każda, w którym uwzględniono zastosowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak: a) moduły fotowoltaiczne, b) pompy ciepła oparte na dolnym źródle ciepła, gdzie zaplanowano odwierty o głębokości nie mniejszej niż 100 mb., c) wentylację mechaniczną z rekuperacją. Należy wskazać Inwestora, nazwę i adres inwestycji.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zawierać:
a) podstawowe informacje o oferencie, a w nich m.in.: dane do umowy, NIP itd.
b) ryczałtową cenę oferty netto i brutto za całość prac
c) do oferty należy załączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin złożenia oferty ustala się do dnia 6 października 2023 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).
 2. Miejsce składania ofert: Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Wieniawskiego 23, 71-130 Szczecin;
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT I WYBÓR WYKONAWCY

 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu.
 2. Od decyzji zamawiającego oferentom nie przysługują środki odwoławcze.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nie wybraniu wykonawcy, w sytuacji gdy najkorzystniejsza cena ofertowa przewyższy możliwości finansowe Zamawiającego.
 5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą elektroniczną.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Dodatkowych informacji udziela p. Michał Włochal, e-mail: michal.wlochal@oil.szczecin.pl, tel. 91 4874960, w tym umawia termin wizji lokalnej na terenie inwestycji.
 2. Do dnia 2 października 2023 r. Oferenci mogą zadać pytania dotyczące postępowania ofertowego na piśmie, na adres email:  michal.wlochal@oil.szczecin.pl

 

 

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

/-/

Dr n. med. Michał Bulsa

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Skrócony opis nieruchomości przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 w Szczecinie.