tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego

Staż podyplomowy - lekarze z obywatelstwem polskim

 

------------------------------------------------------------------------------------

W związku obowiązującym w dalszym ciągu w Polsce stanem epidemii związanym  z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przyszłych stażystów prosimy o przybywanie do biura Izby z kompletnie wypełnionymi wnioskami oraz kserokopiami dokumentów tożsamości (kserokopia powinna być powiększona o minimum 30%).

Apelujemy również o nieprzybywanie do biura w grupach, lecz pojedynczo, ewentualnie parami.

W przypadku większej liczby osób przebywających jednocześnie w biurze prosimy o oczekiwanie na swoją kolej przed budynkiem.

Sprawy dotyczące staży są załatwiane na II piętrze w pokojach nr 4 oraz 6.

Wnioski SMK można składać także w pokoju nr 5.

------------------------------------------------------------------------------------

 

Przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza / Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego lekarza / lekarza dentysty.

Podstawa prawna: 

Opis procedury: Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza / Lekarza Dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego. Po uzyskaniu Prawa Wykonywania Zawodu, ważnego przez okres pięciu lat, osoba składająca wniosek otrzymuje skierowanie do jednego z podmiotów wpisanych na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów.

Wymagane dokumenty:

 1. "Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. Odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty (do czasu wydania dyplomu możliwe jest złożenie zaświadczenia o ukończeniu wyższych studiów medycznych i uzyskanej średniej ocen) lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

 3. Suplement dyplomu,
 4. Ksero stron z dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi, powiększone o min. 30% (dokument do wglądu), 

 5. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy, 

 6. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska), 

 7. Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5/4 cm, 

 8. Arkusz zgłoszeniowy lekarza stażysty,

 9. Pisemna zgoda o przyjęciu na staż podyplomowy w wybranej jednostce znajdującej się na liście Urzędu Marszałkowskiego podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty (dotyczy wyłącznie lekarzy dentystów).

 10. Informacja administratora dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa

 1. Dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód,

 2. Dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego), 

 3. Oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód, 

 4. Dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do dnia 31 lipca.

Formularze do pobrania:

 1. Wniosek W-1

 2. Orzeczenie o stanie zdrowia

 3. Arkusz zgłoszeniowy lekarza stażysty

 4. Informacja administratora dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Pozostałe pliki do pobrania:

 1. Jednostki uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza
 2. Jednostki uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty
 3. Program stażu podyplomowego lekarza
 4. Program stażu podyplomowego lekarza dentysty

 

Opłaty: Bezpłatne
Jednostka odpowiedzialna: Rejestr Lekarzy
Miejsce załatwienia sprawy: Okręgowa Izba Lekarska
Termin odpowiedzi: Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.
Tryb odwoławczy: Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 


 

OPINIA PRAWNA - W PRZEDMIOCIE MOŻLIWOŚCI PRZYZNANIA PEŁNEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY OSOBIE, KTÓRA ZREALIZOWAŁA PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO, ALE POZOSTAJE W DALSZYM CIĄGU W STOSUNKU PRACY ZAWARTYM W CELU ODBYCIA TEGO STAŻU