tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Staż podyplomowy Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego

Staż podyplomowy - lekarze z obywatelstwem polskim

 

------------------------------------------------------------------------------------

W związku obowiązującym w dalszym ciągu w Polsce stanem epidemii związanym  z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przyszłych stażystów prosimy o przybywanie do biura Izby z kompletnie wypełnionymi wnioskami.

Apelujemy również o nieprzybywanie do biura w grupach, lecz pojedynczo, ewentualnie parami.

W przypadku większej liczby osób przebywających jednocześnie w biurze prosimy o oczekiwanie na swoją kolej na holu.

Sprawy dotyczące staży są załatwiane na parterze pok.3

Wnioski SMK można składać także w pokoju nr 1.

------------------------------------------------------------------------------------

 

Przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza / Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego lekarza / lekarza dentysty.

Podstawa prawna: 

Opis procedury: Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza / Lekarza Dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego. Po uzyskaniu Prawa Wykonywania Zawodu, ważnego przez okres pięciu lat, osoba składająca wniosek otrzymuje skierowanie do jednego z podmiotów wpisanych na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów.

Wymagane dokumenty:

 1. "Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. Odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty (do czasu wydania dyplomu możliwe jest złożenie zaświadczenia o ukończeniu wyższych studiów medycznych i uzyskanej średniej ocen) lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

 3. Kopia suplementu dyplomu - oryginał do wglądu,
 4. Dowód osobisty lub paszport z danymi osobowymi - (dokument do wglądu), 

 5. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy, 

 6. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska), 

 7. Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5/4.5 cm, do dowodu lub paszportowe (tło białe i jednorodne) - zgodne z zasadami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.) - w celu przyspieszenia wydania poliwęglanowego prawa wykonywania zawodu prosimy o dodatkowe przesłanie zdjęć w formie pliku jpg na adres e-mail: foto@oil.szczecin.pl , w terminie 7 dni od dnia złożenia dokumentów w OIL.

 8. Arkusz zgłoszeniowy lekarza stażysty - lekarze wybierają do trzech miejsc stażowych, lekarze dentyści jedno miejsce - z listy podmiotów leczniczych znajdujących się w wykazie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (z terenu działalności OIL w Szczecinie). Lekarzom miejsca stażowe przydziela Okręgowa Rada Lekarska kolejno wg miejsca stałego zamieszkania i średniej z okresu studiów oraz punktowanych osiągnięć w czasie studiów (LEKARZE i LEKARZE DENTYŚCI)

 9. WYŁĄCZNIE DLA LEKARZY DENTYSTÓW - Pisemna zgoda o przyjęciu na staż podyplomowy w wybranej jednostce (z terenu działalności OIL w Szczecinie) znajdującej się na liście Urzędu Marszałkowskiego podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty (będzie to podstawą do wydania skierowania do tego miejsca).

 10. Informacja administratora dotycząca przetwarzania danych osobowych.
   

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa

 1. Dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód,

 2. Dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego), 

 3. Oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód, 

 4. Dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).

 

Terminy składania Dokumentów na Staż 

 • staż rozpoczynający się 1 października - do 31 lipca 
 • staż rozpoczynający się 1 marca - do 31 stycznia

 

UWAGA! Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. od dnia 18 stycznia 2016 r. wszystkie osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, są zobowiązane wykazać znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską

Wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osoby, która ukończyła studia medyczne w języku polskim, a także osoby, która posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawi dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (M. P. z 2017r. poz. 84), tj.:

 1. świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim;
 2. świadectwo złożenia:
 1. Lekarskiego Egzaminu Państwowego,
 2. Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego
 3. Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
 4. Lekarskiego Egzaminu Końcowego,

– uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w języku polskim.

Formularze do pobrania:

 1. Wniosek W-1

 2. Oświadczenie RODO

 3. Orzeczenie o stanie zdrowia

 4. Arkusz zgłoszeniowy lekarza stażysty

Pozostałe pliki do pobrania:

 1. Jednostki uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego
 2. Program stażu podyplomowego lekarza
 3. Program staży podyplomowych lekarza od 01.03.2023
 4. Program stażu podyplomowego lekarza dentysty
 5. Program staży podyplomowych lekarza dentysty od 01.03.2023

 

Opłaty: Bezpłatne
Jednostka odpowiedzialna: Rejestr Lekarzy
Miejsce załatwienia sprawy: Okręgowa Izba Lekarska
Termin odpowiedzi: Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.
Tryb odwoławczy: Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 


 

OPINIA PRAWNA - W PRZEDMIOCIE MOŻLIWOŚCI PRZYZNANIA PEŁNEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY OSOBIE, KTÓRA ZREALIZOWAŁA PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO, ALE POZOSTAJE W DALSZYM CIĄGU W STOSUNKU PRACY ZAWARTYM W CELU ODBYCIA TEGO STAŻU