tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Ogłoszenia Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

Szczecin, 23 listopada 2021r.

Zamawiający:

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie

polegającej na sprawowaniu obsługi informatycznej oraz nadzorze i zapewnieniu sprawnego działania urządzeń informatycznych, systemów w których przetwarzane są dane osobowe oraz sieci, w tym:

1) W ramach administrowania siecią informatyczną:

 • nadzór nad utrzymaniem połączeń sieciowych (LAN/WAN) oraz wydajności serwerów, macierzy dyskowych, awaryjnych systemów zasilania;
 • prowadzenie kontroli wykorzystania zasobów infrastrukturalnych;
 • wsparcie w zakresie opracowywania planu zapewnienia dostępności i pojemności dla usług informatycznych w OIL w Szczecinie;
 • koordynowanie procesu wdrażania nowych elementów infrastruktury teleinformatycznej oraz organizowanie serwisu technicznego infrastruktury teleinformatycznej;
 • koordynowanie testów procedur przywracania usług informatycznych po awarii w celu zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji sieci teleinformatycznej;
 • identyfikacja potrzeb rozwojowych w zakresie sieci teleinformatycznej w OIL w Szczecinie;
 • nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników oraz kontroli do danych osobowych;
 • monitorowanie dostępu do sieci przez użytkowników, w tym prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do sieci;
 • tworzenie kopii awaryjnych systemów informatycznych oraz baz danych wg ustalonych zasad
   i terminów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawa i procedurami wewnętrznymi OIL w Szczecinie;
 • okresowe sprawdzania dalszej przydatności i odtwarzania danych z kopii awaryjnych w razie awarii systemu;
 • aktualizacja oprogramowania zgodnie z warunkami licencji;
 • administrowanie domenami internetowymi oraz pocztą elektroniczną;
 • sprawdzanie obecności wirusów w sieci komputerowej oraz  nadzór nad zabezpieczeniami antywirusowymi sieci komputerowej.

2) W ramach utrzymania systemów informatycznych nadzór i działania m.in. w zakresie:

 • administrowania określonymi systemami informatycznymi i bazami danych;
 • zarządzania pojemnością i wydajnością systemów informatycznych zapewniającą ich utrzymanie na oczekiwanym poziomie;
 • analizy merytorycznej wniosków o zmianę w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych;
 • wsparcia użytkowników końcowych systemów informatycznych;
 • rozwiązywania incydentów i problemów w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych;
 • praktycznej implementacji reguł postępowania określonych w treści dokumentacji przetwarzania i ochrony prywatności oraz zarządzania systemami informatycznymi OIL w Szczecinie, gł. w zakresie zarządzania dostępem do systemów, wykonywaniem kopii bezpieczeństwa i przechowywania danych;

3) W ramach zapewnienia prawidłowego działania sprzętu informatycznego:

 • zapewnienie bieżącej sprawności funkcjonowania sprzętu komputerowego
 • instalowanie oprogramowania użytkowego na stacjach użytkowników
 • zapewnienie poprawnego funkcjonowania drukarek;
 • bieżąca kontrola sprawności technicznej stacji komputerowych i pozostałego sprzętu informatycznego i przeprowadzanie niezbędnych konserwacji;
 • przegląd stacji użytkowników pod kątem bezpieczeństwa przetwarzania danych;
 • identyfikacja potrzeb rozwojowych w zakresie informatyki;
 • pomoc techniczna przy obsłudze aplikacji biurowych i specjalistycznych programów m.in. okręgowego rejestru lekarzy, programów podatkowych i płacowych, prawnych (Legalis, Symfonia itp. )

4) Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

5) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zamawiającego w zakresie obsługi informatycznej

6) Minimum jedna stała wizyta w tygodniu 4-8 godzin.

 

Termin realizacji  zamówienia: do uzgodnienia

 

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia oferty w przedmiotowym zakresie.

Oferta powinna zawierać:

 • Nazwę i adres Oferenta
 • Dokumenty formalno-prawne Oferenta (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS, upoważnienie w przypadku występowania w imieniu oferenta (dot. osoby wskazanej do kontaktu ze strony Oferenta),
 • Ofertę cenową,
 • Minimum trzy referencje od kontrahentów, z którymi współpracował oferent,
 • Oświadczenie o posiadaniu co najmniej 5-letniego doświadczenia w branży informatycznej.

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, ul. Wieniawskiego 23, 71-130 Szczecin, w sekretariacie lub pocztą w zaklejonej kopercie z adnotacją:

„OFERTA – na świadczenie usług informatycznych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie”

 

Termin składania ofert upływa w dniu 10 grudnia 2021r. o godz. 15.00. (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego).

 

Pytania do zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail: biuro@oil.szczecin.pl

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt oferentów.

O ewentualnym wybraniu oferty Zamawiający poinformuje poprzez złożenie zamówienia.

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie (do pobrania)