tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Ogłoszenia OIL w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko: inspektora ds. administracyjno-biurowych

OIL w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko: inspektora ds. administracyjno-biurowych

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W SZCZECINIE

poszukuje kandydata

na stanowisko: inspektora ds. administracyjno-biurowych

forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat

miejsce wykonywania pracy: Szczecin

 

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe, najchętniej administracyjne lub prawnicze,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych, zapisów dotyczących regulacji wewnętrznych,
 • znajomość przepisów prawa dotyczących działalności samorządu lekarskiego, kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja czasu pracy, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • inicjatywa w działaniu,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych
 • dyspozycyjność.

Preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

Główne zadania:

 • prowadzenie okręgowego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, w tym m.in. formalna weryfikacja składanych wniosków, przygotowywanie projektów uchwał oraz współpraca w tym zakresie z właściwą komisją ORL w Szczecinie,
 • prowadzenie archiwum zakładowego, w tym m.in. przyjmowanie akt do archiwum, oraz prowadzenie ewidencji dokumentacji przechowywanej w archiwum, udostępnianie akt osobom upoważnionym, ogół spraw związanych z brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej,
 • obsługa formalna i merytoryczna Koła Seniora ORL w Szczecinie oraz doraźnych zespołów problemowych powołanych przez ORL w Szczecinie lub Prezydium ORL w Szczecinie,
 • opracowywanie i wprowadzanie zmian w regulaminach, dokumentach wewnętrznych OIL w Szczecinie, w szczególności regulujących działalność archiwum zakładowego, instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi,
 • prowadzenie bieżących spraw zleconych przez Prezesa i Sekretarza ORL w Szczecinie oraz Dyrektora biura Izby,
 • współpraca z komórkami jednostki,
 • pomoc w bieżącej obsłudze sekretariatu.

 

Wynagrodzenie: do uzgodnienia - w zależności od posiadanych kwalifikacji.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie przekazanych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
 • w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez OIL w Szczecinie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez OIL w Szczecinie przez okres najbliższych 12 miesięcy,
 • oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” mogą być zawarte w liście motywacyjnym - załącznik nr 1.

 

Załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY.pdf

 

Sposób składania dokumentów:

 1. Dokumenty należy składać osobiście w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie (sekretariat I piętro) lub przesłać na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 71-332 Szczecin  (z dopiskiem oferta pracy).
 2. Termin składania ofert: do 31.07.2020r. (decyduje data wpływu oferty do OIL                            w Szczecinie).
 3. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.
 4. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.
 5. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
 6. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 

Załącznik nr 2 - Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (art. 13 ust. 1i2 RODO) dla kandydatów do pracy na stanowisko na podstawie umowy o pracę.pdf