tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Uzyskanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu lekarza / lekarza dentysty dla lekarza cudzoziemca (posiadającego obywatelstwo spoza Unii Europejskiej)

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu lekarza / lekarza dentysty dla lekarza cudzoziemca (posiadającego obywatelstwo spoza Unii Europejskiej)

 

Lekarz/lekarz dentysta chcący uzyskać prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia obowiązkowego stażu podyplomowego, który posiada dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, powinien złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej następujące dokumenty:

 • Dyplom ukończenia wyższej uczelni medycznej (nostryfikowany przez polską uczelnię medyczną uprawnioną do nadawania stopnia doktora nauk medycznych) z suplementem -  do wglądu.
 • Zaświadczenie potwierdzające równorzędność ww. dyplomu z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanych w Polsce, wydane przez polską uczelnię medyczną, która dokonała nostryfikacji dyplomu.
 • Wiza lub Karta pobytu, uprawniająca do przebywania na terytorium RP- do wglądu.
 • Dokument tożsamości- do wglądu.
 • Wniosek W-1 (pobierz wniosek W-1).
 • Arkusz zgłoszeniowy lekarza stażysty (pobierz), w którym wybiera się preferowane. przez siebie jednostki stażowe wpisane na listę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (pobierz i pobierz).
 • Orzeczenie o stanie zdrowia (pobierz).
 • Dokument poświadczający zaliczenie egzaminu ze znajomości języka polskiego, organizowanego przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie (ul. Sobieskiego 110, Warszawa).
 • Zaświadczenie o niekaralności z kraju, z którego lekarz / lekarz dentysta przybywa (ważne 3 miesiące od daty wydania).
  Od lekarzy/lekarzy dentystów posiadających wizę lub kartę pobytu zezwalającą na zamieszkanie na terenie RP na czas określony, dodatkowo wymagane jest:
 • Wszystkie dokumenty w j. obcym (oprócz paszportu) powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.


Lekarze cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka i wizę, lub kartę stałego pobytu, odbywają staż podyplomowy na takich samych zasadach jak obywatele RP (umowa o pracę), natomiast posiadający wizę lub kartę pobytu na czas określony, na warunkach określonych w umowie cywilno-prawnej zawartej z jednostką stażową.
Wraz z dokumentem „prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty”, wydanym na okres ważności karty czasowgo pobytu lub wizy, Okręgowa Izba Lekarska wydaje lekarzowi stażyście również „kartę stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty” oraz skierowanie na staż podyplomowy do wybranej jednostki stażowej. Termin ważności prawo wykonywania zawodu może zostać przedłużony przez Okręgową Radę Lekarską po przedłożeniu przez lekarza nowego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie Polski.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125),
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018r. poz. 168),
 • Uchwała nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r.  w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty z dnia 26 września 2012r. (Dz. U. z 2012r. , poz. 1082).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.).

Opłaty:

 • Bezpłatne

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie - Rejestr Lekarzy (pok. nr 4, II piętro).

Termin rozpatrzenia wniosku:

 • Do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy:

 • Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.