tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Szczecinie – głosowanie w trybie obiegowym 30-31.03.2021r.

Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Szczecinie – głosowanie w trybie obiegowym 30-31.03.2021r.

W związku z nadal obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii  wywołanym wirusem SARS-CoV-2, utrzymującą się bardzo wysoką liczbą dobowych zachorowań na COVID – 19 oraz wynikającymi z tego faktu konsekwencjami, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie kierując się bezpieczeństwem wszystkich Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Szczecinie, w celu zminimalizowania ryzyka zakażeń w środowisku lekarskim postanowiła zwołać Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie celem podjęcia uchwał w trybie obiegowym.

Taką możliwość w okresie obowiązywania stanu epidemii daje przepis art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zwołanie Zjazdu w celu podjęcia uchwał w trybie obiegowym jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania OIL w Szczecinie – konieczne jest między innymi przyjęcie budżetu na 2021 rok, zatwierdzenie wykonania budżetu za 2020 rok, zatwierdzenie rocznych sprawozdań Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Lekarskiego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowej Komisji Wyborczej.

Głosowanie obiegowe nad uchwałami Zjazdu odbędzie się w dniach od 30 marca 2021r. (godzina: 8:00) do 31 marca 2021 r. (godzina: 23.59).

W najbliższych dniach rozesłane zostaną do Delegatów na OZL OIL w Szczecinie szczegółowe informacje w tym zakresie.

Uchwała ORL 16/2021/VIII w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie