tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL KORONAWIRUS - inicjatywy OIL w Szczecinie Zgłoś zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej

Zgłoś zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej

Fundacja  Lekarze Lekarzom przy NRL finalizuje zakup środków ochrony osobistej z przeznaczeniem dla lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski. Będą one nieodpłatnie dystrybuowane przez poszczególne okręgowe izby lekarskie. 

Prosimy członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie zainteresowanych tą formą wsparcia o przesłanie zgłoszenia zapotrzebowania poprzez poniższy formularz

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 kwietnia 2020r. - godz.09.30

Przyjmowanie formularzy ZAKOŃCZONE
 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem OIL w Szczecinie tel. 914874936 w. 124; e- mail biuro@oil.szczecin.pl

Prosimy o rozpropagowanie powyższej informacji w środowisku.

Problem z wysłaniem formularza

 

* Wyrażam zgodę na przekazanie przez OIL w Szczecinie moich danych teleadresowych dostawcom środków ochrony osobistej (wolontariuszom, firmom kurierskim, firmom przewozowym) w celu uzyskania przedmiotowego wsparcia w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej „COVID-19” zasady przetwarzania Państwa danych osobowych wypełniając obowiązek wynikający z art. 13ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)* informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 71-332 Szczecin, tel. kontaktowy: 91 487 49 36 (centrala);e-mail: biuro@oil.szczecin.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a)c) RODO w związku z organizowaniem pomocy dla lekarzy w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej „COVID-19”.
3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zorganizowania przedmiotowej pomocy.
4. Administrator udostępnia dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania na polecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych usług, np. prawnych i doradczych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. W każdej chwili może Pan/Pani wycofać zgodę przesyłając informację na adres e-mail biuro@oil.szczecin.pl.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 1) dostępu do treści jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia, granicach określonych prawem.
 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 3) kontaktowania się Inspektorem Ochrony Danych OIL w Szczecinie, e-mail: iod@oil.szczecin.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy Rozporządzenia*.

Szczecin, dn. 09.04.2020r.