tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL POLSKI ŁAD - Pytania i odpowiedzi

POLSKI ŁAD - Pytania i odpowiedzi


PORADNIK - Polski Ład dla lekarzy – niejasne plusy, oczywiste minusy

 


Zryczałtowany podatek dochodowy  i umowa zlecenia – rozliczenie podatkowe

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą dodatkowo osiągać przychody niezwiązane z tą działalnością. Przychody z umów o pracę, umów zlecenie i umów o dzieło nie są związane z działalnością gospodarczą. Sposób rozliczania tych umów uzależniony jest od sposobu opodatkowania przychodów/dochodów działalności gospodarczej.

Osoba rozliczająca działalność gospodarczą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie łączy tych przychodów z dochodami z umowy zlecenie. Po zakończeniu roku podatkowego składa dwa zeznania podatkowe:

  1. PIT-28 - rozliczający działalność gospodarczą (termin do złożenia rozliczenia upływa ostatniego dnia lutego)
  2. PIT-37 – rozliczający umowę zlecenie (do 30 kwietnia).

Termin opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotnej za grudzień   a odliczenie jej od podatku

Od nowego roku składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie można odliczyć od podatku. Dotyczy to również składki za grudzień 2021 roku, ale opłaconej w przyszłym roku.

Aby jeszcze skorzystać z odliczenia, składkę za grudzień 2021 roku należy opłacić do końca roku.

Opłacona składka pomniejszy podatek za grudzień.


Czy terminal płatniczy będzie obowiązkowy w gabinecie lekarskim?

Nowy Ład wprowadza zmiany w sposobie przyjmowania płatności. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić możliwość dokonania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814).

Oznacza to, że terminal nie jest obowiązkowy. Jednak pacjent musi mieć zagwarantowane prawo do płatności bezgotówkowej. Wystarczy umożliwienie płatności blikiem lub przelewem.

Przepisu nie stosują przedsiębiorcy, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.


Jestem lekarzem specjalistą. Obecnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Rozliczam się w trybie liniowym z podatków. Moje dochody miesięczne nie są stałe. Natomiast rocznie przekraczałbym nowy drugi próg podatkowy, gdybym rozliczał się wg progów podatkowych. Jakie są najlepsze rozwiązania dla mojej działalności?

Kluczową zmianą w nowym systemie podatkowym jest wysokość i sposób rozliczania składki zdrowotnej. Dla rozliczających się podatkiem liniowym składka wyniesie 4.9% dochodu i nie będzie jej można odliczyć.  

Z początkiem 2022 roku  możliwa jest zmiana formy opodatkowania, jednak mimo wzrostu obciążeń podatek liniowy dla wielu lekarzy będzie nadal najbardziej korzystny.  

Przy ryczałcie składka zdrowotna uzależniona jest od wysokości przychodów, natomiast przy podatku rozliczanym progresywnie wynosi 9% dochodów.

Z początkiem 2022 roku oprócz podatku liniowego lekarz ma do wyboru jedną z dwóch form opodatkowania:

  1. Zasady ogólne według skali 17% i 32%
  • do 120.000 zł podatek wynosi 17% - 5.100 zł (kwota zmniejszająca podatek),
  • powyżej 120.000 zł – podatek wynosi 15.300 zł +32% powyżej 120.000 zł.

Dochody z działalności gospodarczej łączą się z dochodami z innych źródeł (np. umowa o pracę, umowa o dzieło i umowa zlecenie). 

  1. Zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 14% przychodów.

Jest to korzystne rozwiązanie dla lekarzy, którzy nie wykazują wysokich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość składki zdrowotnej będzie uzależniona od przychodów rocznych. Podstawa naliczania składki wynosi:

  • przychody do 60.000 zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia,
  • przychody do 300.000 zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia,
  • przychody powyżej 300.000 zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Celowo nie została wskazana karta podatkowa, z której nie skorzystają lekarze zmieniający formę opodatkowania. Z karty podatkowej skorzystają tylko lekarze, którzy mieli do niej prawo w 2021 roku oraz spełnią ustawowe warunki do skorzystania z niej 2022 roku.


Jestem lekarzem pracującym na kontrakcie w szpitalu - miesięczne przychody są stałe, w tym roku rozliczam się wg karty podatkowej. Tymczasowo nie pracuję nigdzie prywatnie.

Czy pracując tylko dla szpitala na kontrakcie będę musiał od stycznia wrócić na inną formę opodatkowania?

Wprowadzone zmiany wykluczają możliwość rozliczania się w formie karty podatkowej, jeżeli usługi świadczone są na rzecz innych podmiotów medycznych, bez względu na formę prawną tego podmiotu.

Lekarz i lekarz-stomatolog będzie mógł rozliczać się w formie karty podatkowej,  gdy będzie świadczył usługi medyczne wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.


Lekarz pracujący na kontrakcie w szpitalu, w 2022 roku nie będzie mógł rozliczać podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (u.z.p.d.) wprowadza zmiany w załączniku 3 część VIII – wolne zawody – świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

Wprowadzony zapis „stawki nie dotyczą działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzącej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej” wyklucza możliwość rozliczania się w formie karty podatkowej dla lekarzy pracujących na kontrakcie.

Co to oznacza, że lekarze nie należą już do grupy wolnych zawodów? Czy będziemy vatowcami? Czy w nowych warunkach podatkowych jest sens być na podatku liniowym, a może rozliczać się inaczej?

Dla potrzeb przepisów podatkowych wolny zawód definiuje się, jako pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście.

Do 31.12.2021 roku lekarz i lekarz dentysta, w ramach wolnego zawodu (indywidualne praktyki lekarskie) opłacał podatek ryczałtowy w wysokości 17%. Natomiast usługi medyczne świadczone przez inne podmioty medyczne były opodatkowane stawką 15%.

W Nowym Ładzie lekarzom i lekarzom dentystom, w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym   od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (u.z.p.d)  odebrano statut wolnego zawodu.

Od  01.01.2022 roku stawka ryczałtu została obniżona do 14%. Według tej stawki będą rozliczali się lekarze i lekarze dentyści świadczący usługi osobiście oraz inne podmioty medyczne.

Definicja wolnego zawodu dotyczy u.z.p.d. i nie ma wpływu na VAT.

Usługi medyczne w zakresie opieki medycznej są zwolnione z VAT, natomiast usługi w zakresie medycyny estetycznej mogą korzystać ze zwolnienia do limitu 200.000 zł.