tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Aktualności Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w/s przedłużenia składania zgłoszeń na delegata na OZL

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w/s przedłużenia składania zgłoszeń na delegata na OZL

dodano 31 sierpnia 2021

WYBORY IX KADENCJA
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA DELEGATÓW

W związku z małą liczbą złożonych zgłoszeń na kandydata na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Szczecinie Okręgowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o przedłużeniu składania zgłoszeń do dnia 15.09.2021r.
Ostateczne listy rejonów wyborczych oraz liczba mandatów w każdym rejonie są opublikowane 
w biuletynie informacji publicznej (BIP) OIL w Szczecinie: https://www.oil.szczecin.pl/bip/207/rejony-wyborcze oraz dostępne w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

Każdy członek danego rejonu wyborczego może zgłosić kandydata (kandydatów) na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji. 
Zgłosić można jedynie członka swojego rejonu wyborczego lub własną kandydaturę.

Kandydatów na delegatów należy zgłaszać (w tym również drogą korespondencyjną lub elektroniczną) do Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie na:
    • adres siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie ul. Wieniawskiego 23 lub 
    • adres mailowy: biuro@oil.szczecin.pl 
w terminie do 15.09.2021r. godz. 15.30 (decyduje data nadania przesyłki lub dzień i godzina złożenia zgłoszenia). 

Zgłoszenie kandydata następuje pisemne i zawiera:
    1) nazwisko i imię kandydata oraz jego tytuł zawodowy,
    2) numer prawa wykonywania zawodu,
    3) oznaczenie rejonu wyborczego,
    4) nazwisko, imię, podpis zgłaszającego i numer prawa wykonywania zawodu, 
    5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o niekaralności. 
Wzór „KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY”, publikujemy poniżej. 

O przyjęciu zgłoszenia kandydata lub odrzuceniu zgłoszenia oprócz względów formalnych, decyduje data nadania przesyłki lub dzień i godzina złożenia zgłoszenia.

Na podstawie zgłoszeń kandydatów Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie sporządzi i zamknie listy kandydatów w rejonach wyborczych. Listy kandydatów opublikowane zostaną w biuletynie informacji publicznej (BIP) OIL w Szczecinie oraz udostępnione w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
OKW sporządzi w porządku alfabetycznym listę kandydatów w danym rejonie wyborczym zawierającą:
    1) nazwę i oznaczenie rejonu wyborczego,
    2) imię i nazwisko kandydata,
    3) numer rejestracyjny okręgowej izby lekarskiej, 
    4) tytuł zawodowy.

Na wniosek kandydata OKW zamieszcza w BIP i na stronie internetowej Izby następujące informacje:
    1) zdjęcie kandydata,
    2) rok uzyskania dyplomu lekarza lub lekarza dentysty,
    3) tytuł i stopień naukowy,
    4) posiadane specjalizacje, 
    5) miejsce wykonywania zawodu lub informację o niewykonywaniu zawodu,
    6) funkcje pełnione w samorządzie,
    7) adres poczty elektronicznej i/lub nr telefonu,
    8) inne informacje o kandydacie, obejmujące dotychczasowy przebieg pracy zawodowej i innej aktywności pozazawodowej w zakresie działalności publicznej,
    9) zwięzłą informację o zamierzonej działalności w samorządzie lekarzy w przyszłej kadencji.

Zachęcam Wszystkich do aktywności!


Lek. Wiesław Kupiński
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
OIL w Szczecinie

« wróć do listy wszystkich aktualności