tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Schemat struktury organizacyjnej

Struktura organizacyjna

2022-05-11 19:54 Marcin Czapp

Zgodnie z art. 19 ustawy o izbach lekarskich okręgową izbę lekarską stanowią lekarze wpisani na listę jej członków. Wg art. 20 organami okręgowej izby lekarskiej są:

  1. Okręgowy Zjazd Lekarzy,
  2. Okręgowa Rada Lekarska,,
  3. Okręgowa Komisja Rewizyjna,
  4. Okręgowy Sąd Lekarski,
  5. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Wg art. 21 najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy.

Zgodnie z art. 24 okręgowa rada lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią: przewodniczący oraz wybrani przez radę jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady.

Wg art. 7 kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izb lekarskich można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
Wybory do organów izb lekarskich odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy zawieszonych w prawie wykonywania zawodu. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy ukaranych karą wymienioną w art. 42 ust. 1 pkt. 2 i 3.
Na członków sądów lekarskich mogą kandydować lekarze wykonujący zawód nieprzerwanie co najmniej od 7 lat.

Wg art. 30 najwyższą władzą samorządu lekarzy jest Krajowy Zjazd Lekarzy. Wg art. 31 organami Naczelnej Izby Lekarskiej są:

  1. Naczelna Rada Lekarska,
  2. Naczelna Komisja Rewizyjna,
  3. Naczelny Sąd Lekarski,
  4. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.