tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Schemat struktury organizacyjnej

Struktura organizacyjna

2005-10-26 00:21 Marcin Czapp
Zgodnie z art. 19 ustawy o izbach lekarskich okręgową izbę lekarską stanowią lekarze wpisani na listę jej członków. Wg art. 20 organami okręgowej izby lekarskiej są:
  1. ,
  2. ,
  3. ,
  4. ,
  5. .
Wg art. 21 najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy.

Zgodnie z art. 24 okręgowa rada lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią: przewodniczący oraz wybrani przez radę jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady.

Wg art. 7 kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izb lekarskich można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
Wybory do organów izb lekarskich odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy zawieszonych w prawie wykonywania zawodu. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy ukaranych karą wymienioną w art. 42 ust. 1 pkt. 2 i 3.
Na członków sądów lekarskich mogą kandydować lekarze wykonujący zawód nieprzerwanie co najmniej od 7 lat.

Wg art. 30 najwyższą władzą samorządu lekarzy jest Krajowy Zjazd Lekarzy. Wg art. 31 organami Naczelnej Izby Lekarskiej są:
  1. Naczelna Rada Lekarska,
  2. Naczelna Komisja Rewizyjna,
  3. Naczelny Sąd Lekarski,
  4. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.