tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Okręgowa Rada Lekarska

Okręgowa Rada Lekarska,

2022-05-10 22:14 Marcin Czapp

Zgodnie z art. 25 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska kieruje działalnością izby w okresie pomiędzy okręgowymi zjazdami lekarzy, a w szczególności:

  1. przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa,
  2. prowadzi okręgowy rejestr lekarzy,
  3. wykonuje zadania i czynności określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3-9 oraz ust. 2 pkt 2-8, 10 i 11 ustawy o izbach lekarskich,
  4. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy,
  5. sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
  6. składa przed okręgowym zjazdem lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności,
  7. prowadzi bieżące sprawy izby,
  8. wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską.

 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej IX kadencji (2022-2026)
dr n.med. Michał Bulsa

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Skład Okręgowej Rady Lekarskiej