tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Władze, struktura Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

2012-04-17 21:04 Marcin Czapp

Zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich:

 1. Członkowie izb lekarskich stanowią samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów.
 2. Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów reprezentuje osoby wykonujące zawody lekarza i lekarza dentysty, sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
 3. Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.
 4. Jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów są okręgowe izby lekarskie, Wojskowa Izba Lekarska i Naczelna Izba Lekarska, które działają przez organy określone w ustawie.
 5. Jednostki organizacyjne samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów posiadają osobowość prawną.
 6. Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności:
  1. ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie;
  2. sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza;
  3. przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
  5. prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
  6. prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu;
  7. prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy;
  8. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych;
  9. przewodniczenie komisjom przeprowadzającym konkursy na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne stanowiska w ochronie zdrowia, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
  10. opiniowanie kandydatur lekarzy na stanowiska lub funkcje, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
  11. prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestrów praktyk lekarskich i rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza;
  12. opiniowanie warunków pracy i płac lekarzy;
  13. integrowanie środowiska lekarskiego;
  14. działania na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy;
  15. zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
  16. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie;
  17. prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza;
  18. udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących ogólnych zasad wykonywania zawodu, zasad etyki lekarskiej, a także o przepisach dotyczących ochrony zdrowia;
  19. prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin;
  20. współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i warunków wykonywania zawodu lekarza;
  21. współdziałanie z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw członkowskich Unii Europejskiej, na zasadach określonych w art. 6a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.2 );
  22. współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
  23. zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich;
  24. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Organizacja, sposób działania oraz kompetencje OIL w Szczecinie oraz jej orgaanów wynikają z następujących aktów prawnych:


Wszystkie wersje tego wpisu: