tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Aktualności Dokumenty OKW

Uchwała 7/2021/VIII-OKW w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji

2021-08-31 14:57 Marcin Czapp

Uchwała 7/2021/VIII-OKW
Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie 
z dnia 30 sierpnia 2021 r.
 
w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 5 „Regulaminu okręgowej komisji wyborczej” stanowiącego załącznik do uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy nr 15 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu okręgowej komisji wyborczej, 
§ 17 ust. 2 „Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016 r.),  Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie uchwala, co następuje:


 
§ 1. 

Dokonuje się przedłużenia terminu na zgłaszanie przez członków rejonu wyborczego kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji do dnia 15.09.2021r. godz. 15.30 (decyduje data nadania przesyłki lub dzień i godzina złożenia zgłoszenia).


§ 2.

Niezwłocznie opublikować w biuletynie „Vox Medici” oraz w biuletynie informacji publicznej (BIP) OIL w Szczecinie informację o przedłużeniu terminu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.

§ 3.

  1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31.08.2021r.

 

Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej   Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
w Szczecinie   w Szczecinie
dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler    lek. Wiesław Kupiński/td>