tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Aktualności Dokumenty OKW

Uchwała nr 4/2017/VII - OKW w sprawie ustalenia ostatecznych list członków rejonów wyborczych oraz liczby mandatów dla delegatów w poszczególnych rejonach na okres VIII kadencji

2017-04-10 20:57 Marcin Czapp

Uchwała nr 4/2017/VII - OKW
Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
z dnia 7 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie ustalenia ostatecznych list członków rejonów wyborczych oraz liczby mandatów dla delegatów w poszczególnych rejonach na okres VIII kadencji

 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3, 4 „Regulaminu okręgowej komisji wyborczej” stanowiącego załącznik do uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy nr 15 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu okręgowej komisji wyborczej,
§ 13 ust. 4 i 13 „Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016r.), w związku z uchwałami Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie nr 69/2016/VII w sprawie minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego oraz liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie VIII kadencji oraz
nr 11/2017/VII w sprawie podziału Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na rejony wyborcze na okres VIII kadencji, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie ustala ostateczne listy członków rejonów wyborczych i umieszcza na nich w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona członków rejonu wyborczego, zgodnie, z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie ustala liczbę mandatów dla delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

 

§ 3

Ogłoszenie ostatecznych list członków rejonów wyborczych, o których mowa w § 1, nastąpi poprzez ich opublikowanie w biuletynie informacji publicznej (BIP) OIL w Szczecinie oraz udostępnienie w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

 

§ 4

Zobowiązuje się Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie do wystąpienia z wnioskiem do Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie o podjecie uchwały
w sprawie ustalenia liczby mandatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie VIII kadencji, w oparciu o liczbę mandatów określoną w rejonach wyborczych,
o której mowa w § 2 niniejszej uchwały.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


 

Okręgowa Komisja Wyborcza OIL w Szczecinie:

Tomasz Jarowicz

Wiesław Kupiński

Agnieszka Ruchała-Tyszler

Janusz Malecha

 

Załącznik 2