tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Aktualności Dokumenty OKW

Komunikat OKW o trybie, miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Szczecinie VIII kadencji

2017-04-10 10:04 Marcin Czapp

WYBORY VIII KADENCJA

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA DELEGATÓW

 

Dnia 27 marca 2017r. upłynął termin przesyłania wniosków o zmianę rejonu wyborczego.

Ostateczne listy rejonów wyborczych oraz liczba mandatów w każdym rejonie są publikowane
w biuletynie informacji publicznej (BIP) OIL w Szczecinie: http://www.oil.szczecin.pl/bip/176/rejony-wyborcze

oraz dostępne w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

 

Każdy członek danego rejonu wyborczego może zgłosić kandydata (kandydatów) na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie VIII kadencji. Można również zgłosić własną kandydaturę.

Kandydatów na delegatów należy zgłaszać (w tym również drogą korespondencyjną lub elektroniczną) do Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie na:

adres: 71-332 Szczecin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 lub

adres mailowy: biuro@oil.szczecin.pl

w terminie do 5 maja 2017r. godz. 15.00 (decyduje data nadania przesyłki lub dzień i godzina złożenia zgłoszenia).

 

Zgłoszenie kandydata następuje pisemne i zawiera:

 1. nazwisko i imię kandydata oraz jego tytuł zawodowy,

 2. numer prawa wykonywania zawodu,

 3. oznaczenie rejonu wyborczego,

 4. nazwisko, imię, podpis zgłaszającego i numer prawa wykonywania zawodu,

 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o niekaralności.

Wzór „KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY”, publikujemy poniżej.

 

O przyjęciu zgłoszenia kandydata lub odrzuceniu zgłoszenia oprócz względów formalnych, decyduje data nadania przesyłki lub dzień i godzina złożenia zgłoszenia.

Do 15 maja br. Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie sporządzi i zamknie listy kandydatów
w rejonach wyborczych. Listy kandydatów opublikowane zostaną w biuletynie informacji publicznej (BIP) OIL w Szczecinie oraz udostępnione w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

 

OKW sporządza w porządku alfabetycznym listę kandydatów w danym rejonie wyborczym zawierającą:

 1. nazwę i oznaczenie rejonu wyborczego,

 2. imię i nazwisko kandydata,

 3. numer rejestracyjny okręgowej izby lekarskiej,

 4. tytuł zawodowy.

 

Na wniosek kandydata OKW zamieszcza w BIP i na stronie internetowej Izby następujące informacje:

 1. zdjęcie kandydata,

 2. rok uzyskania dyplomu lekarza lub lekarza dentysty,

 3. tytuł i stopień naukowy,

 4. posiadane specjalizacje,

 5. miejsce wykonywania zawodu lub informację o niewykonywaniu zawodu,

 6. funkcje pełnione w samorządzie,

 7. adres poczty elektronicznej i/lub nr telefonu,

 8. inne informacje o kandydacie, obejmujące dotychczasowy przebieg pracy zawodowej i innej aktywności pozazawodowej w zakresie działalności publicznej,

 9. zwięzłą informację o zamierzonej działalności w samorządzie lekarzy w przyszłej kadencji.

 

Zachęcam Wszystkich do aktywności!

 

Tomasz Jarowicz

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
w OIL Szczecinie

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY