tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Aktualności Dokumenty ORL

APEL NR 4/2016/VII do Premiera Rządu RP oraz Senackiej i Sejmowej Komisji Zdrowia

2016-12-04 17:12 Marcin Czapp

APEL NR 4/2016/VII
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
z dnia 23 listopada 2016r.

do Premiera Rządu RP oraz Senackiej i Sejmowej Komisji Zdrowia


W związku z wydaniem w dniu 5 sierpnia 2016r. przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem
w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1372) Okręgowa Rada Lekarska
w Szczecinie z niepokojem zwraca uwagę na ustanowione w nim regulacje skutkujące nierównym traktowaniem świadczeniodawców uczestniczących w takich postępowaniach, w szczególności
w zakresie specjalistycznych świadczeń stomatologicznych (m.in. protetycznych, ortodontycznych, chirurgii stomatologicznej).
W kryterium ,,kompleksowość" oferentom przyznawane będą punkty za realizację umowy
w zakresie świadczeń z różnych specjalizacji, w wyniku czego promowane będą duże podmioty lecznicze a indywidualne praktyki specjalistyczne mogą być pozbawione możliwości udzielania świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Aktualnie wśród podmiotów realizujących świadczenia stomatologiczne w ramach NFZ większość stanowią właśnie praktyki zawodowe, co potwierdzają dane Narodowego Funduszu Zdrowia z sierpnia br. To właśnie te podmioty odczują najbardziej negatywne konsekwencje zmienionych w ww. rozporządzeniu kryteriów wyboru ofert.
           W opinii Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie zawarte w nowym ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia regulacje prawne naruszają zasadę równego traktowania wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
i prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji wyrażoną
w art. 134 ustawy z dnia 27.08.2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.   
Ponadto przyznawane przy ocenie oferty punkty z tytułu ,,realizacji wybranych świadczeń"
w kryterium ,,jakość" zdaniem Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie wydają się co najmniej niewłaściwe. Lekarz, bowiem nie ma wpływu na to, z jakimi schorzeniami zgłaszają się do niego pacjenci na leczenie oraz na ilość wykonanych zdjęć rtg. W żaden sposób nie stanowi to o jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Również prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej nie powinno mieć wpływu na ocenę oferenta. W naszej opinii nie ma to żadnego związku z jakością świadczeń, wręcz przeciwnie - może utrudniać lub uniemożliwiać udzielanie świadczeń  opieki zdrowotnej przez specjalistów w starszym wieku, którzy posiadają duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje, ale nie są biegli informatycznie. Ponadto wprowadzenie wymogu rejestracji elektronicznej może prowadzić do dezorganizacji pracy gabinetów i niepotrzebnego wydłużenia czasu oczekiwania pacjenta na wizytę. Prowadzenie rejestracji elektronicznej niepoprzedzonej wywiadem z pacjentem skutkować będzie zapisaniem się pacjenta na wizytę dłuższą niż wymagana i konieczna w jego przypadku.

 


W ocenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie określone przez Ministra Zdrowia w ww. rozporządzeniu kryteria wyboru ofert w postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie specjalistycznych stomatologicznych świadczeń opieki zdrowotnej są szkodliwe nie tylko dla lekarzy dentystów prywatnie praktykujących. Przede wszystkim szkodzą pacjentom ograniczając im dostęp do usług stomatologicznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, które - przy tak określonych przez Ministra Zdrowia kryteriach - realizować będzie mniejsza liczba świadczeniodawców niż dotychczas.

W związku z powyższym Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie apeluje o podjęcie działań mających na celu szybką zmianę niekorzystnych zapisów ww. rozporządzenia.

 

 

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej   Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie   w Szczecinie
dr n. med. Marleta Zienkiewicz   dr n. med. Magda Wiśniewska