tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Aktualności Wybory 9-ej kadencji Dokumenty

Uchwała nr 8/2021/VIII - OKW w sprawie sporządzenia i zamknięcia list kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji

2021-09-29 21:40 Marcin Czapp

Uchwała nr  8/2021/VIII - OKW
Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie sporządzenia i zamknięcia list kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji 


Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 „Regulaminu okręgowej komisji wyborczej” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 15 Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu okręgowej komisji wyborczej oraz § 18 ust. 4 „Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016 r.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1 

    1. Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie sporządza i zamyka listy kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji.
    2. Listy kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji w podziale na poszczególne rejony wyborcze, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Listy kandydatów na delegatów, o których mowa w § 1, Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie  publikuje na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie – Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej   Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
w Szczecinie   w Szczecinie
dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler    lek. Wiesław Kupiński/td>