tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Aktualności Wybory 9-ej kadencji Dokumenty

komunikat OKW o zgłaszaniu kandydatów na delegatów

2021-06-24 22:58 Marcin Czapp

WYBORY IX KADENCJA
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA DELEGATÓW

Dnia 31 maja 2021r. upłynął termin składania wniosków o zmianę rejonu wyborczego. 
Ostateczne listy rejonów wyborczych oraz liczba mandatów w każdym rejonie są opublikowane 
w biuletynie informacji publicznej (BIP) OIL w Szczecinie: https://www.oil.szczecin.pl/bip/207/rejony-wyborcze
oraz dostępne w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

Każdy członek danego rejonu wyborczego może zgłosić kandydata (kandydatów) na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji. 
Zgłosić można jedynie członka swojego rejonu wyborczego lub własną kandydaturę.

Kandydatów na delegatów należy zgłaszać (w tym również drogą korespondencyjną lub elektroniczną) do Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie na:
    • adres siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie lub 
    • adres mailowy: biuro@oil.szczecin.pl 
w terminie do 31 sierpnia 2021r. godz. 15.30 (decyduje data nadania przesyłki lub dzień i godzina złożenia zgłoszenia). 

Zgłoszenie kandydata następuje pisemne i zawiera:
    1) nazwisko i imię kandydata oraz jego tytuł zawodowy,
    2) numer prawa wykonywania zawodu,
    3) oznaczenie rejonu wyborczego,
    4) nazwisko, imię, podpis zgłaszającego i numer prawa wykonywania zawodu, 
    5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o niekaralności. 
Wzór „KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY”, publikujemy poniżej. 

O przyjęciu zgłoszenia kandydata lub odrzuceniu zgłoszenia oprócz względów formalnych, decyduje data nadania przesyłki lub dzień i godzina złożenia zgłoszenia.

Na podstawie zgłoszeń kandydatów Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie sporządzi i zamknie listy kandydatów w rejonach wyborczych. Listy kandydatów opublikowane zostaną w biuletynie informacji publicznej (BIP) OIL w Szczecinie oraz udostępnione w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
OKW sporządzi w porządku alfabetycznym listę kandydatów w danym rejonie wyborczym zawierającą:
    1) nazwę i oznaczenie rejonu wyborczego,
    2) imię i nazwisko kandydata,
    3) numer rejestracyjny okręgowej izby lekarskiej, 
    4) tytuł zawodowy.

Na wniosek kandydata OKW zamieszcza w BIP i na stronie internetowej Izby następujące informacje:
    1) zdjęcie kandydata,
    2) rok uzyskania dyplomu lekarza lub lekarza dentysty,
    3) tytuł i stopień naukowy,
    4) posiadane specjalizacje, 
    5) miejsce wykonywania zawodu lub informację o niewykonywaniu zawodu,
    6) funkcje pełnione w samorządzie,
    7) adres poczty elektronicznej i/lub nr telefonu,
    8) inne informacje o kandydacie, obejmujące dotychczasowy przebieg pracy zawodowej i innej aktywności pozazawodowej w zakresie działalności publicznej,
    9) zwięzłą informację o zamierzonej działalności w samorządzie lekarzy w przyszłej kadencji.

Zachęcam Wszystkich do aktywności!


Lek. Wiesław Kupiński
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
       OIL w Szczecinie