tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Aktualności Wybory 9-ej kadencji Dokumenty

Uchwała 6/2021/VIII-OKW w sprawie terminu, miejsca i trybu zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji

2021-06-24 22:47 Marcin Czapp

Uchwała 6/2021/VIII-OKW
Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie 
z dnia 22 czerwca 2021 r.
 
w sprawie terminu, miejsca i trybu zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji 


Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 5 „Regulaminu okręgowej komisji wyborczej” stanowiącego załącznik do uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy nr 15 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu okręgowej komisji wyborczej, 
§ 17 ust. 2 „Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016r.,  Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie uchwala, co następuje:


§ 1. 

Zgłaszanie przez członków rejonu wyborczego do Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji następować będzie osobiście, drogą pocztową na adres siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie lub adres mailowy: biuro@oil.szczecin.pl 
w terminie do 31 sierpnia 2021r. godz. 15.30 (decyduje data nadania przesyłki lub dzień i godzina złożenia zgłoszenia).


§ 2.

Niezwłocznie opublikować w biuletynie „Vox Medici” oraz w biuletynie informacji publicznej (BIP) OIL w Szczecinie informację o terminie, miejscu i trybie zgłaszania kandydatów na delegatów Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej   Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
w Szczecinie   w Szczecinie
dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler    lek. Wiesław Kupiński/td>