tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

BIP OIL Aktualności Wybory 9-ej kadencji Dokumenty

Uchwała 5/2021/VIII-OKW w sprawie ustalenia ostatecznych list członków rejonów wyborczych oraz liczby mandatów dla delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych na okres IX kadencji

2021-06-24 22:43 Marcin Czapp

Uchwała 5/2021/VIII-OKW

Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie 
z dnia 22 czerwca 2021 r.
 
 
w sprawie ustalenia ostatecznych list członków rejonów wyborczych oraz liczby mandatów dla delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych na okres IX kadencji 
 
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3, 4 „Regulaminu okręgowej komisji wyborczej” stanowiącego załącznik do uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy nr 15 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu okręgowej komisji wyborczej, 
§ 13 ust. 4 i 13 „Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016r.), w związku z uchwałami Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie nr 10/2021/VIII z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie ustalenia liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji 2022-2026 oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego na okres IX kadencji 2022-2026 oraz nr 42/2021/VIII z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia podziału Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na rejony wyborcze na okres IX kadencji 2022-2026, uwzględniając wytyczne Krajowej Komisji Wyborczej z dnia 17 czerwca 2021 r., uchwala się, co następuje:
 
§ 1 
 
Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie ustala ostateczne listy członków rejonów wyborczych    na okres IX kadencji i umieszcza na nich w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona członków rejonu wyborczego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2 
 
Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie ustala liczbę mandatów dla delegatów                         w poszczególnych rejonach wyborczych na okres IX kadencji, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.
 
§ 3
 
Ogłoszenie ostatecznych list członków rejonów wyborczych, o których mowa w § 1, nastąpi poprzez ich opublikowanie w biuletynie informacji publicznej (BIP) OIL w Szczecinie oraz udostępnienie w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. 
 
§ 4 
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie do wystąpienia            z wnioskiem do Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie o podjecie uchwały 
w sprawie ustalenia liczby mandatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej        w Szczecinie IX kadencji, w oparciu o liczbę mandatów określoną w rejonach wyborczych, 
o której mowa w § 2 niniejszej uchwały.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Okręgowa Komisja Wyborcza OIL w Szczecinie:
Wiesław Kupiński
Iwona Szydłowska
Agnieszka Ruchała-Tyszler
Agnieszka Żukiewicz

Załącznik