tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Uzyskanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza-lekarza dentysty dla lekarza cudzoziemca (posiadającego obywatelstwo spoza Unii Europejskiej)

Uzyskanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza-lekarza dentysty dla lekarza cudzoziemca (posiadającego obywatelstwo spoza Unii Europejskiej)

Lekarz/lekarz dentysta chcący uzyskać ograniczone prawo wykonywania zawodu (w celu odbycia obowiązkowego stażu podyplomowego), który posiada dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, powinien złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej następujące dokumenty:

 • Dyplom ukończenia wyższej uczelni medycznej (nostryfikowany przez polską uczelnię medyczną uprawnioną do nadawania stopnia doktora nauk medycznych)-  do wglądu
 • Zaświadczenie potwierdzające równorzędność ww. dyplomu z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanych w Polsce, wydane przez polską uczelnię medyczną, która dokonała nostryfikacji dyplomu
 • Karta pobytu, uprawniająca do przebywania na terytorium RP- do wglądu
 • Dokument tożsamości- do wglądu
 • Wniosek W-1 (pobierz wniosek W-1)
 • Arkusz zgłoszeniowy lekarza stażysty (pobierz), w którym wybiera się preferowane przez siebie jednostki stażowe wpisane na listę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (pobierz i pobierz)
 • Orzeczenie o stanie zdrowia (pobierz)
 • Dokument poświadczający zaliczenie egzaminu ze znajomości języka polskiego, organizowanego przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie (ul. Sobieskiego 110, Warszawa)
  Od lekarzy/lekarzy dentystów posiadających kartę pobytu zezwalającą na zamieszkanie na terenie RP na czas określony, dodatkowo wymagana jest:
 • Zgoda Ministra Zdrowia na odbycie stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty
  Uwaga:
  Przed złożeniem wniosku do Ministra Zdrowia należy uzyskać zgodę na odbycie stażu podyplomowego w jednym ze szpitali klinicznych (dla lekarzy w SP SK Nr 1 w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, lub w SP SK Nr 2 w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, a dla lekarzy dentystów w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich Nr 72), podpisaną przez dyrektora wybranego szpitala na „Wniosku do Ministra Zdrowia o wyrażenie zgody na odbycie stażu podyplomowego” 

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i stwierdzeniu ich poprawności przez „Komisję ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu”, wniosek lekarza cudzoziemca zostaje zaopiniowany Okręgowej Radzie Lekarskiej, która na swoim posiedzeniu podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków, wpisie do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej i wydaniu ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego przez wnioskującego lekarza.
W przypadku lekarza cudzoziemca posiadającego zgodę na pobyt na terenie RP na czas określony, również na taki okres przyznawane jest ograniczone prawo wykonywania zawodu, z możliwością przedłużenia jego ważności przez Okręgową Radę Lekarską po przedstawieniu przez zainteresowanego lekarza następnej decyzji wojewody wyrażającej zgodę na zamieszkanie na czas określony lub na osiedlenie się.
Lekarze cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka i wizę, lub kartę stałego pobytu, odbywają staż podyplomowy na takich samych zasadach jak obywatele RP (umowa o pracę), natomiast posiadający kartę pobytu na czas określony, na warunkach określonych przez Ministra Zdrowia.
Wraz z dokumentem „ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty”, Okręgowa Izba Lekarska wydaje lekarzowi stażyście również „książeczkę stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty” oraz skierowanie na staż podyplomowy do wybranej jednostki stażowej.

Podstawy prawne:

Opłaty:

 • Bezpłatne

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie - Rejestr Lekarzy (pok. nr 4, II piętro).

Termin rozpatrzenia wniosku:

 • Do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy:

 • Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.