tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Doskonalenie zawodowe - punkty edukacyjne

Doskonalenie zawodowe - punkty edukacyjne

Obowiązek Doskonalenia Zawodowego

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.), na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002r. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.), przypominamy iż:

 • Lekarz i lekarz dentysta dopełni obowiązku doskonalenia zawodowego, jeżeli w okresie rozliczeniowym uzyska minimum 200 punktów edukacyjnych. Szczegółowe dane dotyczące ilości punktów możliwych do uzyskania w wybranej formie kształcenia określa załącznik do Rozporządzenia (do pobrania na stronie Izby). Warto zauważyć, iż poszczególne formy, oraz grupy form doskonalenia zawodowego są ograniczone maksymalną ilością punktów, np. za wygłoszenie wykładu na sympozjum naukowym lekarz lub lekarz dentysta otrzymuje 10 punktów, jednak maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania za tą formę aktywności zawodowej wynosi 40 punktów, wobec czego po wygłoszeniu 6 wykładów - o odmiennej treści - lekarz mimo wszystko otrzymuje 40 punktów edukacyjnych.
 • Okres rozliczeniowy obejmuje 48 miesięcy. Dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających dokument Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/ Lekarza Dentysty przed oraz w momencie wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku pierwszy okres zakończył się 5 listopada 2008 roku; drugi, aktualnie weryfikowany przez Izbę okres rozpoczął się 6 listopada 2008 roku i trwał do 5 listopada 2012 roku. Dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali dokument Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/ Lekarza Dentysty po 6 listopada 2004 roku okres rozliczeniowy rozpoczyna się odpowiednio od daty uzyskania Prawa i trwa 48 miesięcy. Kolejne okresy rozliczeniowe następują bezpośrednio po sobie. Wyższa niż wymagana ilość punktów edukacyjnych nie skutkuje przeniesieniem części z nich do następnego okresu rozliczeniowego; zbyt niska ilość punktów edukacyjnych także nie będzie uznana w okresie następnym.
 • Niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza i lekarza dentysty będzie, zgodnie z § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku, odnotowywane w okręgowym rejestrze lekarzy. Natomiast na mocy § 3 uchwały nr 98/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2004 roku „lekarz lub lekarz dentysta, który przystępuje do konkursu na stanowisko kierownicze lub inne stanowisko w zakładzie opieki zdrowotnej, występujący o zatrudnienie jako nauczyciel akademicki, występujący o uzyskanie środków finansowych na kształcenie podyplomowe lub pracę naukową, występujący o zmianę warunków zatrudnienia, występujący o zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przedstawia dokument Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/ Lekarza Dentysty, zawierający wpis o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego wraz z liczbą uzyskanych punktów edukacyjnych.”
 • Zgodnie z § 4 ust. 1-5 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów:
  • „Lekarz realizujący obowiązek doskonalenia zawodowego prowadzi indywidualną ewidencję przebiegu doskonalenia zawodowego, w formie Ewidencji Doskonalenia Zawodowego (lub Indeksu Doskonalenia Zawodowego Lekarza/ Lekarza Dentysty - przyp. au.).”
  • „Ewidencję Doskonalenia Zawodowego lekarz otrzymuje nieodpłatnie od okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem.” Te indeksy dotarły do lekarzy OIL w Szczecinie. 
  • „Lekarz przedstawia okręgowej radzie lekarskiej do wglądu Ewidencję Doskonalenia Zawodowego wraz z dokumentami stanowiącymi potwierdzenie odbycia określonych form doskonalenia zawodowego przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.”
  • „Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza okręgowa rada lekarska potwierdza przez dokonanie wpisu w okręgowym rejestrze lekarzy oraz w dokumencie Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza albo Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty, w części wpisy uzupełniające.(...)”
  • „Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, dokonuje się na podstawie przedłożonej przez lekarza Ewidencji Doskonalenia Zawodowego oraz dokumentacji potwierdzającej odbycie określonych form doskonalenia zawodowego.”
    

W związku z powyższym:

Indeksy Doskonalenia Zawodowego Lekarza/ Lekarza Dentysty oraz oryginały dokumentów świadczących o odbytych szkoleniach, publikacjach etc. należy składać w Biurze OIL w Szczecinie (pokój nr 4). Aby usprawnić procedurę weryfikacji złożonych dokumentów, prosimy o ułożenie dokumentów w porządku chronologicznym, w teczce z wypisanymi na niej następującymi informacjami: imię i nazwisko, aktualny adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej.

Po weryfikacji dokumentów przez odpowiedniego pracownika izby, lekarz lub lekarz dentysta otrzyma telefoniczne zawiadomienie o możliwości odbioru złożonych dokumentów oraz pisemnego zaświadczenia o dopełnieniu przez lekarza/ lekarza dentysty obowiązku doskonalenia zawodowego, na podstawie, którego lekarz, lekarz dentysta będzie mógł uzyskać wpis do dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/ Lekarza Dentysty.

Krzysztof Halewski - Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6.10.2004 r.

Uchwała NIL z dnia 17 grudnia 2004 r.

Tabela z punktacją za poszczególne formy kształcenia

Pismo z NIL dotyczące punktacji

Stanowisko NRL w sprawie naliczania punktów edukacyjnych uzyskanych przed 6 listopada 2004r. z dnia 19.IX.2008