tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Ogłoszenia Zapytanie ofertowe na szafy do archiwum

Zapytanie ofertowe na szafy do archiwum

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na regały do archiwum (w tym projekt, dostawę i montaż), zgodnie z rozmieszczeniem naszego archiwum zakładowego widocznym na poniższym załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego (plan archiwum).

Zależy nam na maksymalnym zagospodarowaniu powierzchni głównie regałami przesuwnymi, jak też - jeśli projekt by tak zakładał uwzględniając specyfikę pomieszczenia - regałami stacjonarnymi.

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie (sekretariat) lub pocztą na adres:
Okręgowa Izba Lekarskia w Szczecinie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11
71-332 Szczecin 
z adnotacją: „OFERTA – regały do archiwum”

Oferta powinna zawierać:
· Nazwę i adres Oferenta oraz dane kontaktowe,
· Ofertę cenową,
· Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
· Termin realizacji zamówienia.


Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2021 r. o godz. 15.30. (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego).
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentom bez ich otwierania.


Pytania do zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail: rosa@oil.szczecin.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
Oferty są przygotowywane na koszt oferentów.
O ewentualnym wybraniu oferty poinformujemy Państwa poprzez złożenie zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REGAŁY DO ARCHIWUM

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego (plan archiwum)

Drugi plan archiwum