tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Ogłoszenia Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi prawnej dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi prawnej dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie


Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi prawnej
dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi prawnej dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

1.Zakres świadczonych usług polega na:

  1. obsłudze prawnej organów OIL w Szczecinie (okręgowa rada lekarska, rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy, okręgowy sąd lekarski, komisja rewizyjna, okręgowa komisja wyborcza),
  2. udzielaniu porad i konsultacji prawnych na rzecz członków, organów samorządu oraz pracowników OIL
  3. przygotowaniu opinii prawnych,
  4. reprezentowaniu Izby przed sądami i organami administracji publicznej,
  5. świadczeniu pomocy prawnej w trakcie posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i jej Prezydium

2.Usługi prawne realizowane będą w formie:

  1. dyżurów prawnika posiadającego uprawnienia adwokata lub radcy prawnego (biegłego w sprawach prawa medycznego, prawa pracy oraz aktów prawnych regulujących system ochrony zdrowia w Polsce) w siedzibie OIL – w godzinach 9.00 – 15.00 trzy dni w tygodniu;
  2. konsultacji telefonicznych udzielanych w godzinach 8.30 – 16.30 od poniedziałku do piątku;
  3. udzielaniu pisemnych odpowiedzi na zapytania prawne składane drogą e-mail przez członków OIL w Szczecinie i pracowników biura OIL;
  4. przygotowywania odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które będą umieszczane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych OIL (przygotowanie formularzy służących do rozwiązywania najczęściej występujących zagadnień prawnych i sporów prawnych, z którym zgłaszają się do Okręgowej Izby Lekarskiej jej członkowie oraz formułowanie powyższych na bieżąco budując bazę gotowych dokumentów do użycia w ramach zaistniałej sytuacji prawnej);
  5. świadczenia usługi prawnej poza siedzibą OIL w sytuacjach wymagających interwencji (np. szpital) – szacowany czas – do 30 godzin miesięcznie.

3. Warunki świadczenia usługi:

Około 50 – 70 porad w miesiącu, formułowanych jako konkretne zapytania prawne oraz porady telefoniczne

Zakres: prawo cywilne w szczególności kwestie związane z naruszeniem dóbr osobistych, prawo medyczne, prawo pracy, prawo karne, prawo własności intelektualnej

Miejsce świadczenia usługi: siedziba Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie ul. Wieniawskiego 23 (możliwość zdalnej obsługi przez kancelarię prawną w ramach odrębnych uzgodnień).

Oferta powinna zawierać informację o podmiocie składającym ofertę (KRS, CEIDG), wskazanie osób świadczących usługę wraz z informacją o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach, miesięczną cenę ryczałtową za świadczenie usługi, osobno stawki za świadczenie usługi określonej w pkt 2 e) do 30 h i powyżej 30 h.

Oferty w zamkniętych kopertach proszę składać na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Wieniawskiego 23, 71-130 Szczecin z dopiskiem „OFERTA usługa prawna” i/lub drogą mailową, z dopiskiem w temacie „OFERTA usługa prawna” na adres: biuro@oil.szczecin.pl
 do dnia 4 maja 2022 r.