tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Ogłoszenia nabór na stanowisko DYREKTORA BIURA OIL w Szczecinie

nabór na stanowisko DYREKTORA BIURA OIL w Szczecinie

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W SZCZECINIE

 

poszukuje kandydata                                                                       

na stanowisko: dyrektor biura

forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat

miejsce wykonywania pracy: Szczecin

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe: prawo/administracja/zarządzanie/ ekonomia
 • doświadczenie na kierowniczym stanowisku,
 • znajomość przepisów prawa pracy, prawa cywilnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawa medycznego, ustawy o izbach lekarskich i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz wewnętrznych regulacji funkcjonowania samorządu lekarskiego,
 • umiejętność przygotowania projektów uchwał na posiedzenia organów i innych aktów wewnętrznych,
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, inicjatywa w działaniu,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • znajomość obsługi systemów komputerowych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Główne zadania:

 1. Kierowanie i zarządzanie Biurem OIL w Szczecinie.
 2. Koordynacja zadań Biura OIL w Szczecinie.
 3. Przygotowywanie posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium,
 4. Sporządzanie projektów sprawozdań  Okręgowej Rady Lekarskiej.
 5. Organizacja okręgowych zjazdów lekarskich.
 6. Koordynacja szkoleń niezbędnych do zrealizowania stażu podyplomowego
 7. Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym prowadzenie spraw pracowniczych i sporządzanie dokumentacji kadrowej;
 8. Sporządzanie sprawozdań do GUS i innych instytucji wymaganych przepisami prawa,
 9. Obsługa Okręgowej Komisji Wyborczej i organizacja wyborów,
 10. Współpraca z komisjami problemowymi i kołami,
 11. Nadzór nad stanem technicznym nieruchomości OIL w Szczecinie.
 12. Zaopatrywanie OIL w Szczecinie w artykuły biurowe, gospodarcze i spożywcze.

 

Wynagrodzenie: do uzgodnienia - w zależności od posiadanych kwalifikacji.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie przekazanych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
 • w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez OIL w Szczecinie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez OIL w Szczecinie przez okres najbliższych 12 miesięcy,
 • oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” mogą być zawarte w liście motywacyjnym - załącznik nr 1.

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie kandydata do pracy

 

Sposób składania dokumentów:

 1. Dokumenty należy składać osobiście w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie (sekretariat I piętro) lub przesłać na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 71-332 Szczecin  (z dopiskiem oferta pracy).
 2. Termin składania ofert: do 30 lipca 2021r. (decyduje data wpływu oferty do OIL                            w Szczecinie).
 3. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.
 4. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.
 5. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
 6. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 

Załącznik nr 2 – Informacja dot. zasad przetwarzania danych osobowych (art. 13 ust. 1i2 RODO) dla kandydatów do pracy na stanowisko na podstawie umowy o pracę